DECRET 3/2006, de 17 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

3/2006, de 17 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

El Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 52/2003, de 20 de febrer, i pel Decret 386/2004, de 21 de setembre, estableix els diferents certificats de català que expedeix la Secretaria de Política Lingüística, els quals poden ser certificats de coneixements de llengua general i certificats de coneixements específics.

El Decret 152/2001, de 29 de maig, esmentat també regula la convocatòria de les proves per a l'obtenció dels diferents certificats de català referits amb anterioritat, els requisits per inscriure-s'hi i l'estructura i el contingut de les proves de cadascun dels certificats.

Ara es considera oportú modificar el Decret 152/2001, de 29 de maig, amb l'objectiu de suprimir l'expedició de certificats de coneixements específics per part de la Secretaria de Política Lingüística i la convocatòria de les proves corresponents, atesa la voluntat de circumscriure l'avaluació i l'acreditació de coneixements de llenguatges d'especialitat a l'àmbit d'organismes, institucions i entitats que imparteixen de manera habitual formació d'aquest tipus, i la intenció de centrar els esforços en l'avaluació i certificació de coneixements de llengua general, que són els que tenen més demanda i, per la seva naturalesa, els que més s'adiuen a la tasca pròpia de la Secretaria de Política Lingüística. Això no obsta perquè l'Administració de la Generalitat mantingui les certificacions que acrediten el coneixement de llenguatges específics que al llarg d'aquests anys s'han consolidat per l'interès del sector i de les persones que hi aspiren, com és el cas dels llenguatges administratiu i jurídic, la formació i l'acreditació dels quals s'adiu més amb la tasca ordinària de l'Escola d'Administració Pública i altres centres d'estudis especialitzats de la Generalitat. Quant a la certificació corresponent al llenguatge comercial, en canvi, no és prevista la seva continuïtat des de l'Administració de la Generalitat, atès que la demanda ha estat pràcticament inexistent.

Pel que fa al certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits, la supressió de les proves i del corresponent certificat ve motivada per la inscripció en l'oferta acadèmica universitària de la formació de professionals de la correcció...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR