DECRET 386/2004, de 21 de setembre, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyDecret

DECRET 386/2004, de 21 de setembre, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluaciÛ i certificaciÛ de coneixements de catal‡.

El Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluaciÛ i certificaciÛ de coneixements de catal‡,preveu els diferents certificats de catal‡ que expedeix la DirecciÛ General de PolÌtica Ling¸Ìstica.

El Decret 52/2003, de 20 de febrer, pel qual s'atribueix a l'Institut Ramon Llull la competËncia sobre l'avaluaciÛ i certificaciÛ del coneixement del catal‡ com a segona llengua fora del domini ling¸Ìstic, va afegir un segon par‡graf a l'article 1 del Decret 152/2001, en el qual es preveu una exclusiÛ de l'‡mbit d'aplicaciÛ del Decret. …s necessari fer una nova modificaciÛ d'aquest precepte pertal de precisar de manera mÈs acurada l'‡mbit d'aplicaciÛ del Decret 152/2001.

El Decret 152/2001, de 29 de maig, en la disposiciÛ addicional primera estableix que, per Ordre del conseller o consellera de Cultura es poden establir, d'acord amb la normativa vigent, els tÌtols, diplomes i certificats que sÛn considerats equivalents als que regula aquest Decret. Cal modificar aquesta disposiciÛ addicional primera atËs que la competËncia en matËria de polÌtica ling¸Ìstica correspon al conseller enCap d'acord amb el Decret 193/2004, de 20 de febrer, de segona modificaciÛ del Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creaciÛ, denominaciÛ i determinaciÛ de l'‡mbit de competËncies dels departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya.

El Decret 152/2001, de 29 de maig, estableix, en un annex per a cada certificat, la descripciÛ del nivell de coneixements de llengua, i l'estructura i el contingut de les proves corresponents. …s convenient adaptar aquests annexos a la seva naturalesa de disposiciÛ de car‡cter general, i, en conseq¸Ëncia, excloure'n el contingut no estrictament normatiu.

Per aixÚ, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment, i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller en Cap i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica el segon par‡graf de l'article 1 del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluaciÛ i certificaciÛ de coneixements de catal‡, que queda redactat de la manera seg¸ent:

Aquest Decret no Ès d'aplicaciÛ als certificats de coneixements de catal‡ que expedeix l'Institut Ramon Llull ni a les proves per a obtenir-los dins l'‡mbit de les seves competËncies.

Article 2

Es modifica el punt 3 de l'annex 1 del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluaciÛ i certificaciÛ de coneixements de catal‡, que queda redactat de la manera seg¸ent:

".3††DescripciÛ de les ‡rees

"3.1††¿rea d'adequaciÛ a la situaciÛ de comunicaciÛ."L'examinand ha ser capaÁ d'identificar la resposta adequada a una intervenciÛ o a una situaciÛ de la vida quotidiana entre diverses opcions.

"3.2††¿rea de comprensiÛ oral.

"L'examinand ha de ser capaÁ d'entendre el significat global i la informaciÛ principal d'una sËrie de textos orals breus, com anuncis, avisos emesos per megafonia, notÌcies, di‡legs breus sobre temes quotidians...

"3.3††¿rea de comprensiÛ lectora.

"L'examinand ha de ser capaÁ d'entendre el sentit general i les idees principals de textos breus no gaire complexos i de localitzar-hi la informaciÛ necess‡ria per realitzar una tasca. Els textos poden ser notes, anuncis, notÌcies, enquestes, prospectes informatius, programes d'espectacles...

"3.4††¿rea d'expressiÛ oral."L'examinand ha de participar en una conversa i respondre a diferents situacions de comunicaciÛ quotidianes (per ex.: demanar informaciÛ, presentar alg˙, descriure alguna cosa...)."

Article 3

Es modifica el punt 3 de l'annex 2 del Decret 152/2001,de 29 de maig, sobre avaluaciÛ i certificaciÛ de coneixements de catal‡, que queda redactat de la manera seg¸ent:

".3††DescripciÛ de les ‡rees

"3.1††¿rea de comprensiÛ lectora.

"L'examinand ha de ser capaÁ d'entendre textos reals, de car‡cter informatiu i divulgatiu, i textos senzills d'opiniÛ. Ha de poder entendre'n la informaciÛ principal, els detalls rellevants, el propÚsit i les opinions de l'autor. Els textos acostumen a ser notÌcies, reportatges breus, cartes, prospectes informatius, articles senzills d'opiniÛ...

"3.2††¿rea d'expressiÛ escrita.

"L'examinand ha de ser capaÁ d'escriure cartes personals per demanar i donar informaciÛ, explicar fets, expressar desitjos, plans i propostes...

"3.3††¿rea de comprensiÛ oral.

"L'examinand ha de ser capaÁ d'entendre i extreure la informaciÛ rellevant de textos breus propis de situacions de la vida quotidiana (anuncis, informaciÛ sobre temes quotidians, notÌcies, missatges per megafonia, di‡legs breus...).

"TambÈ ha de poder entendre informaciÛ especÌfica de textos mÈs llargs, com ara un entrevista.

"3.4††¿rea de gram‡tica i vocabulari.

"L'examinand ha de demostrar que domina les estructures elementals mÈs freq¸ents de la llengua.

"3.5††¿rea d'expressiÛ oral.

L'examinand ha de poder participar en converses sobre temes de la vida quotidiana, fent explicacions, descripcions, etc., i ha de ser capaÁ de respondre a diferents situacions de comunicaciÛ quotidianes (per ex.: demanar informaciÛ, disculpar-se i donar explicacions, fer una proposta...).

Article 4

Es modifica el punt 3 de l'annex 3 del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluaciÛ i certificaciÛ de coneixements de catal‡, que queda redactat de la manera seg¸ent:

".3††DescripciÛ de les ‡rees

"3.1††¿rea de comprensiÛ lectora.

"L'examinand ha de ser capaÁ d'entendre un ampli ventall de textos de tipus divers, de car‡cter no especialitzat. Ha de poder fer una comprensiÛ general i detallada i inferir informaciÛ, punts de vista i actituds implÌcitesen el text, aplicant diferents estratËgies de lectura d'acord amb l'objectiu.

"3.2††¿rea d'expressiÛ escrita.

"L'examinand ha de ser capaÁ d'escriure textos descriptius, narratius o discursius de car‡cter no especialitzat relacionats amb l'‡mbit privat, laboral o acadËmic. Els textos s'han de redactar d'acord amb les situacions de comunicaciÛ especificades, amb una estructura coherent i un grau de cohesiÛ acceptable. L'examinand ha de disposar d'un ventall suficient d'estructures ling¸Ìstiques i de lËxic que li permetin expressar-se de manera fluida i ha de redactar amb una correcciÛ ortogr‡fica acceptable.

"3.3††¿rea de comprensiÛ oral.

"L'examinand ha de ser capaÁ de dur a terme una comprensiÛ general i detallada de textos orals en registre col∑loquial o de formalitat mitjana, d'extensiÛ diversa, com ara: di‡legs, notÌcies comentades, converses, entrevistes... N'ha de poder entendre el sentit general, la informaciÛ principal i els detalls concrets aixÌ com deduir significats no explÌcits (intencions, actituds, sentiments...).

"3.4††¿rea de gram‡tica i lËxic.

"L'examinand ha de demostrar que tÈ un domini suficient del sistema ling¸Ìstic a travÈs de la realitzaciÛ de diversos exercicis, la majoria dels quals es basen en textos.

"AixÌ, l'examinand ha de demostrar que tÈ uns coneixements que li permeten aplicar les convencions ortogr‡fiques generals; generar estructures en catal‡ (discurs indirecte, correlacions verbals, perÌfrasis, oracions impersonals...); seleccionar elements lËxics o gramaticals d'acord amb el context sem‡ntic i/o gramatical; formar paraules aplicant els principals mecanismes de formaciÛ i escollir el significat d'una paraula o expressiÛ.

"3.5††¿rea d'expressiÛ oral.

L'examinand ha de demostrar que Ès capaÁ d'organitzar i regular el propi discurs, d'interactuar amb un interlocutor per tal de resoldre una tasca i de conversar sobre un tema d'interËs general.

Article 5

Es modifica el punt 3 de l'annex 4 del Decret 152/2001, de 29 de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR