DECRET 266/2006, de 20 de juny, pel qual es modifiquen els Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

266/2006, de 20 de juny, pel qual es modifiquen els Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril.

El Decret 100/2001, de 3 d'abril, va aprovar els Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals, que es publiquen a l'annex.

L'objecte d'aquest Decret és modificar els Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals per preveure que la presidència del Consell d'Administració correspon al secretari o a la secretària general de Cultura en comptes del director o directora general de Promoció Cultural, d'acord amb el que disposa l'article 6.1.a) de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals, en la redacció donada per l'article 26 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol.

Així mateix, es modifica la regulació de les vocalies del Consell General i del Consell d'Administració que representen els departaments de la Generalitat per substituir les denominacions dels departaments per la referència a la matèria que gestionen i que justifica la seva presència a l'òrgan, d'acord amb la Llei 20/2000, de 29 de desembre.

Finalment, s'hi regula una segona convocatòria de les sessions del Consell General i del Consell d'Administració amb un quòrum de constitució inferior al de la primera convocatòria.

A proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Modificació de l'article 6

Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 6 dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril, que queda redactat de la manera següent:

"b) Les vocalies següents:

"El director o la directora.

"Cinc en representació del Departament competent en matèria de cultura.

"Una en representació del Departament competent en matèria d'indústria.

"Una en representació del Departament competent en matèria de comerç.

"Una en representació del Departament competent en matèria d'economia.

"Una en representació del Departament competent en matèria de noves tecnologies.

"Una en representació del Departament competent en matèria de radiodifusió i televisió.

"Una en representació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

"Dues en representació de les administracions locals, una a proposta de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i l'altra a proposta de la Federació de Municipis de Catalunya.

"Deu en representació de diferents...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR