DECRET 222/1998, de 30 de juliol, pel qual s'aprova la modificació de diversos articles del Reglament d'organització i funcionament del Consell Audiovisual de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET 222/1998, de 30 de juliol, pel qual s'aprova la modificació de diversos articles del Reglament d'organització i funcionament del Consell Audiovisual de Catalunya. El Consell Audiovisual de Catalunya va començar a funcionar el mes d'abril de 1997. L'experiència assolida durant el primer any de funcionament ha posat de manifest la necessitat de modificar alguns aspectes del Reglament d'organització i funcionament, aprovat pel Decret 3/1997, de 7 de gener. Les modificacions que s'instrumenten amb el present Decret responen a un doble ordre de consideracions. En primer lloc, s'ha constatat la inexistència en la regulació vigent d'una específica habilitació al Consell per sol·licitar i obtenir informació tant de l'Administració com dels operadors. En segon lloc, sembla pertinent que, un cop constituït el Consell i després d'una fase inicial de funcionament, es completi el seu disseny institucional desenvolupant adequadament els principis d'autonomia orgànica i funcional en base als quals la Llei 8/1996, de 5 de juliol, configura el Consell Audiovisual de Catalunya. Per això, en ús de la facultat conferida per la disposició final de la Llei 8/1996, de 5 de juliol, a proposta del conseller de la Presidència, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i de conformitat amb el Govern, Decreto: Article únic Es dóna nova redacció als articles 4, 6, 7, 9 i 11 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Audiovisual de Catalunya aprovat pel Decret 3/1997, de 7 de gener, que resten redactats de la manera següent: a) L'article 4.3.a) resta redactat de la manera següent: "Vetllar pel compliment del que estableix la normativa relativa a la programació i publicitat audiovisuals, en especial les lleis d'incorporació a l'ordenament de les directrius de televisió sense fronteres, i comunicar les seves conclusions i informes a l'Administració competent. "A aquests efectes, es farà un seguiment de les programacions de les emissores basant-se en les declaracions justificatives del compliment dels requisits establerts als articles 6, 7 i 8 de la Llei 8/1996, de 5 de juliol, de regulació de la programació audiovisual distribuïda per cable i als articles 25 i 26 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. El Consell Audiovisual de Catalunya sol·licitarà aquestes declaracions a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió. "El Consell Audiovisual de Catalunya pot sol·licitar, per mitjà de la Direcció General de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR