DECRET 322/2006, de 22 d'agost, de modificació del Decret 52/2005, de 5 d'abril, de creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

322/2006, de 22 d'agost, de modificació del Decret 52/2005, de 5 d'abril, de creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

Amb la finalitat d'aconseguir un tractament sistemàtic dels convenis, actuar com a eina d'impuls de les relacions intergovernamentals, així com esdevenir un instrument de publicitat i transparència de l'activitat convencional de la Generalitat de Catalunya, el Govern va aprovar el Decret 52/2005, de 5 d'abril, de creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i participació.

Després de l'experiència del primer any de posada en marxa del Registre de convenis, adscrit a la Direcció General de Relacions Institucionals del Departament de Relacions Institucionals i Participació, s'evidencia la conveniència de potenciar i millorar les funcions que té encomanades per assolir els objectius suara esmentats i adaptar-se a les necessitats i a la situació actuals, com és l'increment de les relacions de col·laboració de la Generalitat amb els diferents òrgans constitucionals o estatutaris, una major presència internacional de Catalunya, així com la possibilitat d'introduir elements de modernització pel que fa a l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Quant a la projecció exterior de la Generalitat, també cal tenir present que corresponen a la Secretaria de Relacions Internacionals del Departament de la Presidència determinades funcions relacionades amb la coordinació, l'impuls i el seguiment de l'acció exterior del Govern, d'acord amb el que preveu la normativa actualment vigent i, de manera especial, el Decret 24/2006, de 28 de febrer, i el Decret 125/2006, de 9 de maig. En aquest sentit, aquesta Secretaria té encomanada la funció de conèixer els acords de col·laboració que la Generalitat signa en l'àmbit internacional, així com, si escau, de mantenir les relacions amb els òrgans competents de l'Administració general de l'Estat en aquesta matèria.

Per tot això, convé ampliar l'abast del Registre de convenis, mitjançant la creació de dues noves seccions, en les quals s'hi han d'inscriure tots aquells instruments convencionals que se signin amb òrgans constitucionals o estatutaris, així com amb ens públics d'altres estats o organismes internacionals, i establir la possibilitat de trametre dades mitjançant la introducció de noves eines informàtiques.

De conformitat amb el que s'ha...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR