DECRET 52/2003, de 20 de febrer, pel qual s'atribueix a l'Institut Ramon Llull la competència sobre l'avaluació i certificació del coneixement del català com a segona llengua fora del domini lingüístic.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Cultura
Rango de LeyDecret

DECRET 52/2003, de 20 de febrer, pel qual s'atribueix a l'Institut Ramon Llull la competència sobre l'avaluació i certificació del coneixement del català com a segona llengua fora del domini lingüístic.

El 5 d'abril de 2002, amb l'autorització prèvia i unànime dels parlaments de Catalunya i de les Illes Balears, es va constituir l'Institut Ramon Llull, que té com a finalitat la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s'hi expressa, així com la seva difusió i el seu aprenentatge fora del domini lingüístic.

Per complir aquesta finalitat l'Institut s'ocupa, entre altres activitats, d'organitzar les proves per a l'avaluació i la certificació de coneixements de català com a segona llengua per a l'obtenció dels certificats oficials que determinin les comunitats autònomes consorciades, cosa que subratlla de manera inequívoca el reconeixement de la unitat de la llengua catalana per part dels governs que l'integren.

L'organització de les proves per avaluar del coneixement del català al marge dels estudis reglats d'aquesta llengua està regulada, a Catalunya, pel Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, que adapta els certificats corresponents a les especificacions i el marc de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de llengües modernes del Consell d'Europa i l'Associació d'Avaluadors de Llengua d'Europa i estableix un únic sistema de proves d'acord amb els criteris científics, que consideren adequat tècnicament avaluar els coneixements d'un idioma com a segona llengua amb independència del lloc de residència de la persona que l'aprèn. Segons el Decret esmentat, correspon al Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, convocar i administrar les proves i expedir els certificats que regula.

Aquest Decret atribueix a l'Institut Ramon Llull la competència d'avaluació i certificació del coneixement de català fora del domini lingüístic, i també en el territori de Catalunya si les proves s'organitzen per a persones no residents en el marc d'activitats participades per l'Institut. Així doncs, es reconeixen dos organismes de certificació diferents i es delimiten les seves competències respectives tot conservant, però, la unitat del sistema i establint una equiparació total dels efectes dels certificats expedits per un o altre organisme. Com a conseqüència de tot plegat, es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

D'altra banda...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR