ORDRE AAR/106/2010, de 3 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la implantació de xarxes de protecció dels cultius de les explotacions agrícoles de Catalunya, i es convoquen els corresponents a l'any 2010.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAR/106/2010, de 3 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la implantació de xarxes de protecció dels cultius de les explotacions agrícoles de Catalunya, i es convoquen els corresponents a l'any 2010.

L'estabilitat en les produccions agràries és un factor primordial per al manteniment de les rendes de les explotacions i l'assegurament d'una continuïtat productiva, tant en quantitat com en qualitat, la qual cosa reforça, especialment, la confiança dels consumidors.

Les xarxes agrícoles de protecció de cultius són, ara per ara, les estructures passives més efectives en la prevenció de la pèrdua de la producció agrícola com a conseqüència dels danys que produeixen a les plantacions les pedregades, les plagues i/o malalties i altres agents meteorològics o climatològics. Aquestes estructures, en comparació amb altres instruments de defensa passius, com ara les assegurances, les reserves de capital empresarials o les indemnitzacions de les administracions públiques pels estralls que causen, s'han demostrat més efectives, tant des del punt de vista tècnic com econòmic.

L'estalvi econòmic que representa una implantació generalitzada d'aquestes xarxes al sector agrícola, tant per a les administracions públiques com per al mateix sector, és un dels factors clau que ha portat el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) a fomentar la implantació d'aquestes estructures a les explotacions agrícoles de Catalunya.

L'any 2008 es va publicar l'Ordre AAR/152/2008, de 14 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs per a la implantació de xarxes protectores contra les pedregades en explotacions fructícoles de pomera i perera de Catalunya, i es convoquen els corresponents a l'any 2008, amb caràcter de pla pilot, aplicant per primer cop aquest règim d'ajut d'Estat.

D'acord amb el marc jurídic comunitari vigent, es va notificar aquesta mesura a la Comissió Europea, la qual va declarar-lo compatible amb l'article 87.3.c) del Tractat CE mitjançant l'autorització del règim N207/2008, de 22 de juliol, amb una durada del règim des de la seva aprovació per part de la Comissió Europea fins al 31 de desembre de 2012.

Sobre la base de l'esmentada autorització N207/2008, l'any 2008 es va dur a terme aquest pla pilot a les comarques del Pla d'Urgell, l'Urgell, el Segrià, l'Alt Empordà, el Baix Empordà i el Gironès, limitat a les espècies de poma i pera.

L'any 2009 es va publicar l'Ordre AAR/63/2009, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la implantació de xarxes protectores contra les pedregades en explotacions de fruita dolça de Catalunya, i es convoquen els corresponents a l'any 2009, i es preveu l'ampliació d'aquest règim d'ajuts en tot el sector de la fruita dolça i en tot el territori de Catalunya.

Es va notificar aquesta mesura a la Comissió Europea, la qual va declarar-lo compatible amb l'article 87.3.c) del Tractat CE mitjançant l'autorització del règim N191/2009, de 28 de maig.

Durant l'any 2009, però, diversos sectors productius de l'agricultura de Catalunya es van veure afectats per tot un seguit d'inclemències meteorològiques adverses, la qual cosa va provocar reaccions del sector en favor de l'extensió de la línia de foment d'implantació de xarxes protectores, no tan sols al sector de la fruita, sinó al conjunt de sectors productius agrícoles. Això, juntament amb la necessitat de generalitzar l'ús de xarxes de protecció agrícoles per combatre certes plagues i/o accidents meteorològics, han plantejat la necessitat de fer extensiu a tots els cultius el foment per a la implantació de les xarxes.

Aquesta demanda ha estat llargament valorada i estudiada per part del DAR, tant des del punt de vista dels beneficis econòmics que representa a llarg termini en relació a l'estalvi produït per la via de les assegurances agràries i les indemnitzacions públiques, així com l'amortització de les inversions, com des del punt de vista de la millora general de la qualitat de les produccions, de l'assegurament d'aquestes per part dels productors i de la sostenibilitat del sistema agrícola.

Per aquest motiu, per a l'any 2010, el DAR creu oportú ampliar aquest règim d'ajuts a tot el sector agrícola i fer-lo extensiu a diversos tipus de malles protectores per als cultius, amb la finalitat de donar el màxim de cobertura possible als cultius davant d'estralls o amenaces de diferent índole.

Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d'acord amb el marc jurídic actual, s'ha optat per sotmetre els ajuts d'aquesta Ordre al Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i que modifica el Reglament (CE) 70/2001 (DOUE L-358, de 16.12.2006) atès que els ajuts no estan limitats a productes agrícoles específics i per tant estan oberts a tots els sectors de l'agricultura com estableix l'article 4.7 del Reglament 1587/2006. Per aquest motiu, s'ha comunicat a la Comissió Europea aquest règim d'ajuts, d'acord amb el previst en l'article 20.1 de l'esmentat Reglament de la Comissió, i li ha estat assignat el número d'ajut XA-29/2010.

Consegüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector dels cultius agrícoles, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la implantació de xarxes o malles de protecció en explotacions de cultius agrícoles, ubicades en el territori de Catalunya, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta disposició.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a la implantació de xarxes o malles de protecció de cultius agrícoles, ubicades en tot el territori de Catalunya per a l'any 2010, d'acord amb les bases reguladores que s'aproven a l'article 1.

2.2 El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

2.3 Els ajuts d'aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària AG03 D/830000200/6120/0000 dels pressupostos del DAR per a l'any 2010, dotada amb un import màxim de 7.000.000 d'euros.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients és el Servei de Producció Agrícola de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.

2.5 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes es nomena una comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel subdirector o la subdirectora general d'Agricultura, el cap o la cap del Servei de Producció Agrícola i el cap o la cap del Gabinet Tècnic.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és de quatre mesos a comptar de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considerarà desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general d'Agricultura i Ramaderia, que no exhaureix la via administrativa, es...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR