ORDRE AAR/108/2010, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs destinats al foment d'inversions en explotacions agràries per a la implantació d'instal·lacions de reg d'alta eficiència en l'interior de finques particulars, i es convoca la corresponent a l'any 2010.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAR/108/2010, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs destinats al foment d'inversions en explotacions agràries per a la implantació d'instal·lacions de reg d'alta eficiència en l'interior de finques particulars, i es convoca la corresponent a l'any 2010.

La Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües (DOUE núm. L 327, de 22.12.2000), té per objecte que els estats membres prenguin les mesures adequades per a la protecció de les aigües, tant en termes qualitatius com quantitatius.

El clima mediterrani es caracteritza per una gran irregularitat en la distribució de la pluviometria, de manera que en els mesos d'estiu la disponibilitat d'aigua és clarament insuficient per al desenvolupament adequat de l'agricultura. Per aquest motiu, des de temps immemorials, s'han establert xarxes de regadiu que han permès produir una gran diversitat de cultius en àrees geogràfiques a les quals, sense aquesta aportació d'aigua, la viabilitat econòmica de les explotacions agrícoles estaria greument amenaçada.

Actualment, gràcies a les innovacions tecnològiques les xarxes de reg es realitzen amb sistemes que permeten obtenir un gran estalvi d'aigua respecte dels sistemes tradicionals.

Moltes comunitats de regants estan duent a terme importants actuacions per modernitzar les instal·lacions col·lectives dels regadius tradicionals que permeten conduir les aigües des del punt de captació fins al peu de cada finca amb una alta eficiència de distribució.

D'altra banda, les xarxes de regadiu col·lectives dels nous regadius es realitzen amb canonades pressuritzades d'alta eficiència, la qual cosa ha permès una reducció important en les dotacions de reg en comparació a les dotacions dels regadius tradicionals.

Una vegada realitzada la implantació de les xarxes de regadius comunitàries amb sistemes de reg a pressió d'alta eficiència, cal que els regants particulars realitzin les obres corresponents a l'equipament interior de les seves finques amb sistemes de reg a pressió (aspersió o localitzat) per contribuir a l'estalvi d'aigua.

Aquestes inversions tindran un efecte favorable sobre el medi ambient, ja que comporten un important estalvi de recursos naturals (aigua, fertilitzants, productes fitosanitaris i energia consumida en el conreu), així com una disminució de la contaminació derivada de l'activitat agrícola.

Així mateix, es pretén que la finalitat dels préstecs tingui caràcter d'inversió per a les explotacions considerades microempreses, petites i mitjanes empreses (pime), d'acord amb la definició que estableix el Reglament (CE) núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d'agost, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat comú, en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (CE) (Reglament general d'exempció per categories), amb el benentès que contribueixen a la reducció de despeses de producció, la millora i reorientació de produccions, la millora de la qualitat i la preservació i millora del medi natural, amb el compliment així dels objectius de les inversions previstes a l'article 4.3 del Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles, i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001, d'acord amb les despeses subvencionables que estableix l'article 4.4 de la mateixa norma.

Aquests ajuts s'ajusten al contingut de les directrius comunitàries sobre ajuts estatals al sector agrari i forestal 2007-2013 (2006/C 319/01), l'apartat 15 de les quals estableix que per ser considerats compatibles amb el mercat comú els ajuts han de constituir un factor d'incentivació a la persona beneficiària, i també respecten les limitacions que estableix l'apartat IV.A.1 i s'adapten al que disposa l'apartat VI.A.2 de les esmentades directrius, on es preveu declarar compatibles amb l'article 87.3.c) del Tractat CE els ajuts a inversions adreçades a obres de sanejament o equips de reg que compleixin les condicions establertes a l'article 4 del Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, tot i que no generin un estalvi d'aigua del 25% respecte del consum anterior.

Aquests ajuts van ser convocats per primera vegada mitjançant l'Ordre AAR/106/2009, de 13 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs destinats al foment d'inversions en explotacions agràries per a la implantació d'instal·lacions de reg d'alta eficiència a l'interior de finques particulars, i es convoca la corresponent a 2009. Aquestes bases reguladores van ser notificades a la Comissió que va autoritzar aquest règim d'ajuts per al període 2009-2013 al que va assignar el número d'ajut d'estat N 166/2009.

Les bases reguladores que conté aquesta convocatòria per a 2010 respecten el contingut essencial del règim d'ajuts autoritzat per la Comissió i només introdueix certs aspectes relatius a la simplificació documental en el marc de l'aplicació de la normativa vigent en l'àmbit de l'accés electrònic als ciutadans i als serveis públics i de la normativa en matèria de finances públiques de Catalunya.

El DAR valora positivament els efectes de la incentivació de l'estalvi de reg i mitjançant aquesta Ordre es convoca una línia de préstecs a través de la qual s'atorgaran subvencions en forma de bonificació dels interessos que generin els préstecs concedits a les persones agricultores particulars, per tal que puguin realitzar la implantació de xarxes de canonades a pressió en el reg interior de les seves finques.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector agrari mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts consistents en una línia de préstecs destinats al foment d'inversions en explotacions agràries per a la implantació de sistemes de reg d'alta eficiència a l'interior de finques particulars, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts consistents en una línia de préstecs per a 2010 d'acord amb les bases reguladores que s'aproven a l'article 1.

2.2 El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de dos mesos comptat des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

2.3 Els ajuts d'aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/830000200/5620 dels pressupostos del DAR per a l'any 2010, per un import màxim de 5.000.000,00 d'euros.

2.4 L'òrgan competent per a la instrucció dels expedients d'ajuts és la Subdirecció General d'Infraestructures Rurals de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

2.5 L'òrgan competent per dictar la resolució corresponent és el director o la directora general de Desenvolupament Rural. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració, que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, constituïda pel subdirector o la subdirectora general d'Infraestructures Rurals, el subdirector o la subdirectora general d'Estratègia Rural i el subdirector o la subdirectora general de Gestió d'Acció Rural.

2.6 El termini màxim per emetre i notificar la resolució per escrit, amb avís de recepció, és de quatre mesos, comptat a partir de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Si en aquest termini no s'ha dictat resolució expressa, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general de Desenvolupament Rural, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR