Reparcel.lació per l'administració

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aEnero 2022

Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes del Decret 1093/1997
  • 3.2 Normes estatals
  • 3.3 Normes catalanes
   • 3.3.1 Reparcel·lacions
   • 3.3.2 No necessitat per a la reparcel·lació de la llicència de Parcel·lació
  • 3.4 Efectes pràctics de la reparcel·lació
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

L'Il·lustríssim senyor *, Alcalde l'ajuntament d'aquesta ciutat, càrrec que, per notorietat, em consta exerceix.

Les seves facultats per a aquest acte resulten dels acords del Ple de l'ajuntament de *, segons certificat expedit pel secretari de l'ajuntament senyor *, amb el vistiplau de l'alcalde, senyor *, dels quals legitimo les firmes, certificat que queda incorporada a aquesta matriu.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte, no li han estat revocades, restringides, ni limitades i que es troben plenament vigents i jo, el Notari, considero suficients per poder elevar a públics els acords objecte d'aquesta escriptura.

El conec.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de REPARCEL·LACIÓ i EXPOSA:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de REPARCEL·LACIÓ i EXPOSA:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de REPARCEL·LACIÓ i EXPOSA:

I.- Que el Ple de l'ajuntament de * de * va aprovar definitivament el projecte de compensació del polígon * del pla parcial del sector *, va autoritzar el senyor alcalde per a signar tots els documents que calguin i es va fer constar que l'acord era ferm en via administrativa.

II. Acredita la pertinent publicació en el BOP i deixo unida a aquesta matriu una fotocòpia, que testimonio, de la pàgina corresponent del dia *.

III.- I a requeriment del representant de l'esmentat ajuntament ha quedat incorporat a aquesta matriu l'acord d'aprovació definitiva, amb detall de les finques aportades, prèvies les segregacions esmentades, la seva agrupació i finques adjudicades.

Es demana expressament la major cabuda a què es refereix el certificat i es fa constar que les parcel·les adjudicades als particulars tenen totes la consideració d'INDIVISIBLES (o DIVISIBLES, i és la parcel·la mínima.....).

Jo, el Notari, protocol·litzo l'esmentat document i un plànol i expediré als propietaris que ho requereixin còpia total autoritzada d'aquesta escriptura i del document incorporat.

Les còpies s'expedeixen perquè els interessats puguin inscriure a favor seu, en el Registre de la Propietat, les finques adjudicades.

I el Sr. * es ratifica en els precs registrals que consten al repetit certificat.

Als efectes pertinents es valora el metre quadrat de les finques adjudicades - que encara no tenen valor de referència - en * euros.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per telefax, d'acord amb el que disposa l'article 249. núm. 3 del Reglament Notarial.

OBSERVACIÓ FISCAL.- Es fa constar que aquest acte està subjecte i exempt de l'IVA, segons l'article 8, núm. 21 de la Llei 30/1985 de 2 d'agost de l'esmentat Impost.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament el compareixent que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig les reserves i advertiments legals i en particular i a efectes fiscals, adverteixo a l'atorgant de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre termini, de les obligacions i responsabilitats tributàries que l'afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit al compareixent, a elecció seva, la present escriptura, advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals per tal que tingui un adequat coneixement, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu)

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

En els casos d'una reparcel·lació administrativa, aprovada aquesta per l'Administració es pot protocol·litzar el pertinent certificat per poder expedir còpies als interessats. És convenient exigir que es detalli si les noves parcel·les de reemplaçament són divisibles o no, i les seves condicions, en el seu cas; a efectes de liquidació (exempta i aranzels notarials i registrals) és convenient donar un valor a cada finca nova o, almenys, i un valor al metre quadrat de les noves finques adjudicades.

Normes del Decret 1093/1997

El« Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, por el que se aprueban las Normas complementarias al reglamento para la Ejecución de la Ley hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de Naturaleza urbanística».

En tot cas de reparcel·lació, sigui voluntària o per acord de la Junta de Compensació, o per l'Administració, cal tenir en compte determinades regles de l'esmentat Decret:

«Cuando alguna de las fincas incluidas en la unidad de ejecución constare inscrita a favor de persona distinta de quien justificare en el expediente mejor derecho de propiedad sobre aquélla, la reanudación del tracto sucesivo interrumpido podrá realizarse....»,
«Cuando la finca incluida en el proyecto de equidistribución hubiere sido objeto de doble inmatriculación, resultare ser de titular desconocido o registralmente constare que su titularidad es controvertida, se aplicarán las siguientes reglas....»,

Sobre el trasllat i cancel·lació de càrregues, diu l'art. 11 del Decret 1093/97:

«Cuando sobre las fincas de origen aportadas al proyecto de equidistribución constasen inscritos derechos, cargas o titularidades no dominicales, sin perjuicio de lo establecido en la legislación urbanística aplicable sobre notificación del expediente a sus respectivos titulares, se aplicarán las siguientes reglas... »,
«En el caso de que determinados propietarios no se adhieran al sistema de compensación, si el expediente de expropiación que ha de seguirse fuese declarado de urgencia.....».

Em remeto, en general, a aquesta norma estatal, amb les concretes indicacions següents:

1.- Cas de segregacions: Les segregacions en el cas d'una reparcel·lació no exigeixen la llicència de parcel·lació.

2. Servituds: Són freqüents les servituds que no han d'afectar les noves finques; cal tenir en compte que per no ser traslladades a les noves finques de reemplaçament cal, com ordena la norma estatal, especificar la indemnització que, si escau, hagi de satisfer-se al seu titular... i que consti que s'ha pagat o consignat el seu import; o també és possible que el projecte les declari no indemnitzables, però ho ha d'assenyalar expressament.

3.- Inscripció de la Junta: cal que la Junta de Compensació estigui inscrita en el Registre d'Entitats Urbanístiques i estiguin vigents els càrrecs de secretari i president.

4.- Excessos de cabuda: En el Projecte s'admeten els excessos de cabuda, sense problemes.

5.- Edificacions: cal tenir present les edificacions existents en les finques aportades, per tal de fer-les constar en la nova finca; en el cas de segregacions, cal determinar si les edificacions queden en la finca segregada i passen a la nova finca de reemplaçament o queden en la resta.

6.- Empresa urbanitzadora: Pot intervenir una empresa urbanitzadora, la qual assumirà, en tot o en part, els costos de la urbanització; haurà finques adjudicades a l'empresa urbanitzadora, amb quota de liquidació provisional i pot haver-hi finques sense afecció...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR