Reparcel.lació per l'administració

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023

Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes del Decret 1093/1997
  • 3.2 Normes estatals
  • 3.3 Normes catalanes
   • 3.3.1 Reparcel·lacions
   • 3.3.2 No necessitat per a la reparcel·lació de la llicència de Parcel·lació
  • 3.4 Efectes pràctics de la reparcel·lació
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

L'Il·lustríssim senyor *, Alcalde l'ajuntament d'aquesta ciutat, càrrec que, per notorietat, em consta exerceix.

Les seves facultats per a aquest acte resulten dels acords del Ple de l'ajuntament de *, segons certificat expedit pel secretari de l'ajuntament senyor *, amb el vistiplau de l'alcalde, senyor *, dels quals legitimo les firmes, certificat que queda incorporada a aquesta matriu.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte, no li han estat revocades, restringides, ni limitades i que es troben plenament vigents i jo, el Notari, considero suficients per poder elevar a públics els acords objecte d'aquesta escriptura.

El conec.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de REPARCEL·LACIÓ i EXPOSA:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de REPARCEL·LACIÓ i EXPOSA:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de REPARCEL·LACIÓ i EXPOSA:

I.- Que el Ple de l'ajuntament de * de * va aprovar definitivament el projecte de compensació del polígon * del pla parcial del sector *, va autoritzar el senyor alcalde per a signar tots els documents que calguin i es va fer constar que l'acord era ferm en via administrativa.

II. Acredita la pertinent publicació en el BOP i deixo unida a aquesta matriu una fotocòpia, que testimonio, de la pàgina corresponent del dia *.

III.- I a requeriment del representant de l'esmentat ajuntament ha quedat incorporat a aquesta matriu l'acord d'aprovació definitiva, amb detall de les finques aportades, prèvies les segregacions esmentades, la seva agrupació i finques adjudicades.

Es demana expressament la major cabuda a què es refereix el certificat i es fa constar que les parcel·les adjudicades als particulars tenen totes la consideració d'INDIVISIBLES (o DIVISIBLES, i és la parcel·la mínima.....).

Jo, el Notari, protocol·litzo l'esmentat document i un plànol i expediré als propietaris que ho requereixin còpia total autoritzada d'aquesta escriptura i del document incorporat.

Les còpies s'expedeixen perquè els interessats puguin inscriure a favor seu, en el Registre de la Propietat, les finques adjudicades.

I el Sr. * es ratifica en els precs registrals que consten al repetit certificat.

Als efectes pertinents es valora el metre quadrat de les finques adjudicades - que encara no tenen valor de referència - en * euros.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per telefax, d'acord amb el que disposa l'article 249. núm. 3 del Reglament Notarial.

OBSERVACIÓ FISCAL.- Es fa constar que aquest acte està subjecte i exempt de l'IVA, segons l'article 8, núm. 21 de la Llei 30/1985 de 2 d'agost de l'esmentat Impost.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

Informo expressament els compareixents sobre la incorporació de les seves dades al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si és el cas, les esmentades dades són necessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, conforme al que es preveu en la normativa prevista en la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si és el cas, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat que la conseqüència de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar o intervenir el present document públic.

La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per a autoritzar/intervenir el present document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar-se l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les administracions públiques i entitats cessionàries autoritzades per Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i recerca per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. El notari realitzarà les cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les administracions públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si és el cas, al Notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta notaria. Les dades proporcionades es conservaran amb caràcter confidencial durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals del Notari o qui li substitueixi o succeeixi.

Els interessats poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament per correu postal davant el Notari autoritzant, amb domicili a *. Així mateix, tenen el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

Les dades seran tractades i protegides segons la Legislació Notarial, la Llei orgànica 3/2018 de 05 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica de protecció de dades personals tractats per a fins de prevenció, detecció, recerca i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals. (Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig).

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.- (Atenció, cal posar en singular si només hi ha un atorgant)

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que l'afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants, els quals, al meu judici, tenen discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic; manifesten que no han ordenat mesures voluntàries de suport ni estan subjectes a elles, sense que hagin mostrat signes que, al meu judici, indiquin la necessitat o conveniència d'acudir a aquestes mesures per a aquesta finalitat; així mateix, dono fe del compliment de les altres formalitats legals.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu) l'expressió informàtica de la qual queda incorporada amb la mateixa data i sota el mateix número, en el corresponent protocol electrònic.

I DONO FE del seu contingut.-


(Diligències referides al protocol electrònic)


DILIGÈNCIES D'INCORPORACIÓ i CONCORDANÇA DEL DOCUMENT N* / I DEL SEU DIPÒSIT.

En el mateix de l'autorització que precedeix, dono fe d'haver realitzat l'íntegra incorporació d'aquesta matriu al protocol electrònic i de la seva concordança amb el protocol en suport paper i així...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR