Escriptura de reparcel•lació pel sistema de compensació

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aFebrero 2022
Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 El cas proposat
  • 3.2 Textos legals
   • 3.2.1 Normes estatals
   • 3.2.2 Normes catalanes
  • 3.3 Punts a tenir en compte
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

Intervé en nom i representació de la Junta de Compensació del "PLA PARCIAL DE LA ZONA DE *", constituïda en escriptura atorgada el dia *, davant meu; es regeix pels estatuts i bases d'actuació aprovats pel Ple de l'Ajuntament de * del dia *. Inscrita en el Registre d'entitats urbanístiques amb el número *.

Les seves facultats per a aquest acte resulten:

a).- Del seu càrrec de President de l'esmentada Junta, nomenat en l'escriptura de constitució abans indicada.

b).- I de l'acord de la Junta del dia *, del que em lliura certificat que deixo unit a aquesta matriu i està expedit pel secretari de la Junta, Sr. *, amb el vistiplau del President, el mateix Sr. *, les firmes dels quals legitimo.

Manifesta el Sr. * que les facultats a favor seu no li han estat revocades, restringides, ni limitades i que es troben plenament vigents. I jo, el Notari, considero que té facultats suficients per elevar a públics els acords de la Junta i, per tant, per protocol·litzar la present reparcel·lació.

I el SENYOR *, major d'edat, Alcalde de l'Ajuntament de *, càrrec que per notorietat em consta exerceix.

Intervé en nom i representació de l'Ajuntament de * i les seves facultats resulten dels acords del Ple de la Corporació, celebrat el dia *, segons certificat, que deixo unit a aquesta matriu, expedit per la secretària de l'Ajuntament, senyora *, amb el vistiplau del Sr. Alcalde, les firmes dels quals legitimo.

Manifesta el senyor * , a qui conec, que les seves facultats i representació no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben plenament vigents. I jo, el Notari, considero que té facultats suficients per a aquest acte.

Identifico el/s altre/s compareixent/s d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i poden exercir la seva capacitat jurídica per a atorgar aquesta Escriptura de REPARCEL·LACIÓ i EXPOSEN:

Els jutjo amb legitimació i aptitud en l'exercici de la seva capacitat jurídica per a l'atorgament d'aquesta Escriptura de REPARCEL·LACIÓ i EXPOSEN:

Els jutjo amb aptitud i legitimació, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d'aquesta Escriptura de REPARCEL·LACIÓ i EXPOSEN:

Els jutjo amb aptitud i legitimació per a l'exercici dels seus drets i obligacions atorgant aquesta Escriptura de REPARCEL·LACIÓ i EXPOSEN:

Al meu judici tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant l'atorgament d'aquesta Escriptura de REPARCEL·LACIÓ i EXPOSEN:

A judici meu tenen legitimació i l'aptitud suficient per a l'exercici de la seva capacitat jurídica atorgant aquesta Escriptura de REPARCEL·LACIÓ i EXPOSEN:

I.- En escriptura atorgada davant meu, el dia * de * del *, número * del meu protocol, es va constituir la Junta de Compensació del “PLA PARCIAL DE LA ZONA DE *, en la qual es va fer constar que les finques incloses en tot o part en el polígon, eren les següents:

1.- RÚSTICA.- *.

Inscrita en el Registre *

TÍTOL: Pertany al Sr. *.

2.- RÚSTICA: *.

II.- El senyor * va aportar a la reparcel·lació * metres quadrats a segregar de la finca registral *.

Per tant, als efectes de la reparcel·lació, segons consta al certificat protocol·litzat, de la registral *, transcrita anteriorment, de la part no edificada, se segrega per ser aportada a la reparcel·lació, la següent:

URBANA: Porció de terreny situada al terme de *, de * metres i * decímetres quadrats. Limita: al Nord, *...

RESTA: Practicada l'anterior segregació la resta de finca disminueix la seva superfície en la de la porció segregada i conserva els seus límits generals i a més limitarà al * amb la finca segregada).

III.- Els senyors * i * van aportar a la reparcel·lació * metres i * decímetres quadrats a segregar de la registral *.

Per tant, als efectes de la reparcel·lació, segons consta al certificat protocol·litzat de la registral *, transcrita anteriorment, se segrega per ser aportada a la reparcel·lació, la següent:

URBANA: Porció de terreny...

RESTA: ...

IV.- El senyor * va aportar a la reparcel·lació la totalitat de la finca registral *.

Per tant, als efectes de la reparcel·lació, segons consta al certificat particularitzat la registral * té la següent...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR