Escritura constitutiva d'una junta de compensació

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Textos legals
  • 3.2 Normes catalanes
  • 3.3 Altres punts d'interès
   • 3.3.1 A).- L'administració I la junta
   • 3.3.2 B).- Rectificacions posteriors
  • 3.4 Problema fiscal
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número * vigent.

Intervé en nom propi (o en nom i representació de...).

El senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/N IF número * vigent..

Intervé en nom propi (o en nom i representació de...).

Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i * vigents.

Intervenen en nom propi i són de veïnatge civil català (o comú, etc.).

I el senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en representació de l'Ajuntament de *, segons certificació lliurada pel secretari de l'esmentat Ajuntament, Sr. * amb el vistiplau de l'Alcalde, Sr. *, les firmes dels quals legitimo, certificació que protocol·litzo.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de CONSTITUCIÓ DE JUNTA DE COMPENSACIÓ i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de CONSTITUCIÓ DE JUNTA DE COMPENSACIÓ i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de CONSTITUCIÓ DE JUNTA DE COMPENSACIÓ i EXPOSEN:

E X P O S E N:

I. APROVACIÓ INICIAL: Que l'Ajuntament de *, en sessió celebrada el dia * acordà l'aprovació inicial del projecte d'estatuts i bases d'actuació de la junta de compensació del subpolígon * del pla parcial *****, segons consta en la certificació lliurada pel secretari, senyor *, amb el vistiplau de l'Alcalde, senyor *, certificació que queda unida a aquesta matriu.

II. PUBLICITAT: Que l'acord de l'aprovació inicial ha estat exposat al públic durant un termini d'un mes. Durant aquest període d'exposició no s'ha presentat cap escrit d'al·legació.

III. APROVACIÓ DEFINITIVA: En el Ple de l'Ajuntament del dia * s'acordà aprovar definitivament el projecte d'estatuts i bases d'actuació de la junta de compensació del subpolígon * de *, segons consta a la certificació expedida per l'esmentat secretari, senyor *, amb el vistiplau de l'Alcalde senyor *, les firmes dels quals conec i legitimo, certificació que queda unida a aquesta matriu.

(Si ja estat nomenat) Es va acordar tanmateix, nomenar representant de l'Ajuntament a la junta de compensació el senyor *.

IV. PUBLICACIÓ DE L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA: Que l'esmentat acord d'aprovació definitiva es va publicar al Butlletí Oficial de la Província el dia * juntament amb els estatuts i bases d'actuació. Incorporo a aquesta matriu una fotocòpia de la pertinent publicació.

V. REQUERIMENT A PROPIETARIS AFECTATS: Que els propietaris afectats foren requerits per a la seva incorporació a la junta, en el termini de 15 dies, comptat des de la notificació i la notificació individualitzada va requerir les persones propietàries perquè constitueixin l'entitat dintre d'un termini de dos mesos, amb l'advertència de la possibilitat d'expropiació o l'aplicació alternativa a què fa referència l'article 124 de la Llei.

VI. I exposat tot el que precedeix, els compareixents, segons intervenen, que juntament amb l'Ajuntament de *, representen el % per cent de la propietat de l'esmentat subpolígon, per la present escriptura,

ATORGUEN:

PRIMER: CONSTITUCIÓ I DENOMINACIÓ: Els propietaris relacionats en els antecedents, tal com intervenen, constitueixen en aquest acte una JUNTA de COMPENSACIÓ, de conformitat amb el que preveu el Decret 1/2010, de 3 d'agost que aprova el text refós de la llei d'Urbanisme i el Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament, que es denomina «*».

SEGON: RÈGIM: La junta de compensació es regirà inicialment pels estatuts i les bases d'actuació redactats a l'efecte, publicats i aprovats definitivament, tal com queda ressenyat en els antecedents d'aquesta escriptura, que els senyors compareixents em lliuren en aquest acte, estesos en * folis de paper comú que jo, el Notari, reintegraré oportunament. Aquests estatuts i bases d'actuació resten units a aquesta matriu, estan tots els fulls identificats amb el segell de l'Ajuntament i signats al darrer full pels compareixents.

TERCER: Que les finques incloses en el sector són les següents:

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2009 i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2009 i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si supera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR