Certificat de la junta de compensació

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023Contenido
  • 1 MODEL DE CERTIFICAT DE REPARCEL·LACIÓ
  • 2 Comentari
    • 2.1 Textos legals
    • 2.2 Punts especials a tenir en Compte
  • 3 Legislación citada
  • 4 Doctrina Administrativa citada
MODEL DE CERTIFICAT DE REPARCEL·LACIÓ

EL SENYOR *, Secretari de la Junta de Compensació *, CERTIFICO:

I.- Que la Junta de *, degudament convocada i amb l'assistència de propietaris que tenen el * de coeficient a la Junta es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació, per ser sotmès a l'aprovació municipal, del tenor següent:

A).- Finques aportades:

URBANA: Porció de terreny situada al terme de ...

Es segrega de la següent: *.

Inscrita en el Registre de la Propietat de *, al volum *, llibre * de *, foli *, finca *.-

TÍTOL: Pertany al SENYOR * (major d'edat, casat en règim de separació de béns, veí de * i DNI/NIF *)segons Escriptura de *... formalitzada el dia * de *, davant del Notari de *, senyor *.-

RESTA: Practicada l'anterior segregació la resta de finca disminueix la seva superfície en la de la porció segregada i conserva els seus límits generals i a més limitarà al * amb la finca segregada.-

2.- URBANA: Porció de terreny situada al terme de ...

3.- URBANA: Porció de terreny situada al terme de ...

Totals metres quadrats aportats: * metres quadrats...

B).- Empresa urbanitzadora, d'acord amb els pactes amb diversos propietaris:

La companyia mercantil "*, amb domicili a *; constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada el dia *, davant del Notari de * senyor *; inscrita en el Registre Mercantil de * al tom *, foli *, full *, inscripció *. CIF *.-

C).- NOVES FINQUES DE REEMPLAÇAMENT, adjudicatari i quota d'afecció als costos d'urbanització:

PARCEL·LA Núm. 1

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA

URBANA.- Finca de sòl urbà, assenyalada amb el número 1 en el plànol de planta d'adjudicació de parcel·les, resultants del Projecte de reparcel·lació del pla Parcial de *, del terme municipal de *. Té una superfície de *. INDIVISIBLE. Limita: ...

CONDICIONS URBANÍSTIQUES: Qualificació sòl: Urbà. Zona d'edificació entre mitgeres.

ADJUDICACIÓ: S'adjudica a l'Ajuntament de * corresponent al 10% que pertoca l'Ajuntament.

QUOTA PARTICIPACIÓ: *.

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: * Euros

PARCEL·LA Núm. 2

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA

URBANA.- Finca de sòl urbà, assenyalada amb el número 1 en el plànol d'adjudicació de parcel·les, resultants del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial de *, del terme municipal de * . Té una superfície de *. INDIVISIBLE. Limita: *.

CONDICIONS URBANÍSTIQUES: Qualificació sòl: Urbà. Zona d'edificació entre mitgeres.

ADJUDICACIÓ: S'adjudica al Sr. *.

QUOTA PARTICIPACIÓ: *%.-

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: * Euros

PARCEL·LA Núm. 3

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA

URBANA.- Finca de sòl urbà, assenyalada amb el número 1 en el plànol d'adjudicació de parcel·les, resultants del Projecte de reparcel·lació del pla parcial de *, del terme municipal de * . Té una superfície de *. INDIVISIBLE. Limita: *.

CONDICIONS URBANÍSTIQUES: Qualificació sòl: Urbà. Zona d'edificació entre mitgeres.

ADJUDICACIÓ: S'adjudica al Sr. *.

QUOTA PARTICIPACIÓ: 0,0%. (En cas de no haver de pagar despeses de la urbanització)

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: 0 Euros

PARCEL·LA Núm. 4

DESCRIPCIÓ DE LA FINCA

URBANA.- Finca de sòl urbà, assenyalada amb el número 1 en el plànol d'adjudicació de parcel·les, resultants del Projecte de reparcel·lació del pla parcial de *, del terme municipal de * . Té una superfície de *. INDIVISIBLE. Limita: *.

CONDICIONS URBANÍSTIQUES: Qualificació sòl: Urbà. Zona d'edificació entre mitgeres.

ADJUDICACIÓ: S'adjudica a l'empresa urbanitzadora *.

QUOTA PARTICIPACIÓ: *%.

LIQUIDACIÓ PROVISIONAL: * Euros

PARCEL·LA Núm. 5 *.

D).- ESPECIALITATS:

L'aportació del senyor * no dóna superfície suficient per a tenir una finca de reemplaçament, raó per la qual ja s'ha procedit al pagament del seu valor, segons consta a la documentació de la junta i es protocol·litza justificant.

-. Que l'adjudicació de finques a la societat * es fa per ser l'entitat urbanitzadora segons els pactes amb alguns propietaris i que consten a l'escriptura de constitució de la Junta de compensació, raó per la qual determinades parcel·les no tenen afecció a les despeses d'urbanització.

E).- Trasllat de càrregues i correspondència:

Totes les finques adjudicades a l'Ajuntament i a l'empresa urbanitzadora queden sense càrregues.

Les finques adjudicades al senyor * substitueixen la finca segregada de la registral *, fent constar que la servitud a favor de * que afecta la finca originària no afecta físicament les noves finques de reemplaçament i se sol·licita la seva cancel·lació en ser contrària al planejament.

Les finques adjudicades a la senyora * i al senyor * ho són sempre en usdefruit i nua propietat respectivament i substitueixen la finca segregada de la registral *.

Les finques adjudicades al senyor * substitueixen la finca aportada registral *, fent constar que la finca originària està lliure de càrregues.

Se sol·licita que en la resta de finques originàries es cancel·lin les notes derivades de la constitució de la junta de compensació i reparcel·lació.

Es traslladen, en el seu cas, a les noves finques les altres càrregues que afectaven les finques originàries. Es fa constar que s'han fet totes les notificacions pertinents, d'acord amb la documentació que està en poder...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR