DECRET 60/1997, de 4 de març, de creació i regulació del Registre de títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 2438, pàg. 8343, de 22.7.1997).

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, estableix a l'article 4.4 que els títols acadèmics i professionals seran homologats per l'Estat i expedits per les administracions educatives competents.

El Reial decret 733/1995, de 5 de maig, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, determina a l'article 1 que els títols acreditatius de la superació dels ensenyaments regulats en l'esmentada Llei orgànica amb validesa a tot el territori espanyol seran expedits per l'Administració educativa a l'àmbit competencial de la qual pertany el centre docent on s'hagin finalitzat els estudis corresponents. També al seu article 4.1 disposa que els títols quedaran inscrits en un registre públic de titulats que existirà en cada una de les administracions educatives competents. Ara, doncs, cal crear i regular el funcionament del Registre de títols, així com disposar del suport administratiu que en permeti l'expedició.

Pel Decret 284/1995, d'11 d'octubre, s'assignen als departaments d'Ensenyament i de Benestar Social les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat en matèria d'expedició de títols acadèmics i professionals pel Reial decret 1399/1995, de 4 d'agost.

Finalment, el Reial decret 1496/1995, de 8 de setembre, regula les condicions d'expedició del títol oficial de tècnic d'empreses i activitats turístiques, el qual haurà de ser expedit pel departament que en sigui competent d'acord amb el que estableix l'article 1 del Reial decret esmentat.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta dels consellers d'Ensenyament, de Benestar Social i d'Indústria, Comerç i Turisme, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1 De la creació i regulació del Registre de títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya

Article 1

Creació i adscripció del Registre Es crea el Registre de títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya, en endavant Registre de títols, depenent de la Direcció General de Centres Docents del Departament d'Ensenyament.

Article 2

Objecte i àmbit 2.1 L'objecte del Registre de títols és la inscripció de tots els títols acadèmics i professionals no universitaris amb validesa a tot el territori espanyol dels alumnes que hagin superat els ensenyaments establerts a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu. 2.2 També s'hi inscriuran els títols acadèmics i professionals no universitaris dels alumnes que hagin superat altres ensenyaments si la normativa que els regula així ho estableix.

Article 3

Contingut del Registre El Registre de títols està constituït pel conjunt d'assentaments que reflecteixen la situació administrativa i les dades de tots els títols acadèmics i professionals no universitaris expedits, o en tràmit d'expedició, pel Departament d'Ensenyament, pel Departament de Benestar Social o per qualsevol Departament de la Generalitat de Catalunya quan així ho determini la normativa.

Article 4

Naturalesa jurídica 4.1 El Registre de títols és públic i té caràcter de registre únic. 4.2 Els títols expedits pels departaments esmentats a l'article 3 tenen la consideració de documents públics.

Article 5

Gestió de les dades 5.1 El Registre de títols compta amb els següents llibres: Llibre diari: en el qual per ordre cronològic es fan constar la documentació que es presenta al Registre de títols, la data de presentació i la unitat orgànica que introdueix la dada. Llibre de gestió: en el qual es reflecteix el flux de tota la informació generada en el procés d'inscripció i expedició. Llibre d'inscripcions: en el qual s'inscriuen els títols que seran objecte d'expedició. Els tres llibres es gestionen mitjançant suport informàtic. 5.2 La facultat de certificar les dades contingudes al Registre de títols correspon exclusivament al cap de la unitat orgànica competent. 5.3 Per facilitar el millor funcionament del Registre de títols, el cap del Registre de títols pot autoritzar el lliurament de qualsevol informació continguda als esmentats tres llibres als caps de les unitats competents en la matèria de les delegacions territorials; i, en relació amb els títols expedits pel Departament de Benestar Social, al cap de la respectiva unitat orgànica competent en la matèria.

Article 6

Funcionament 6.1 La sol·licitud o, si s'escau, la proposta d'un títol, és objecte del corresponent assentament mitjançant l'assignació d'un número d'alta al llibre diari, que en cap cas no serà la clau identificativa registral. 6.2 El Registre de títols manté un arxiu ordenat pel número d'assentament al llibre diari, format per les històries de tots els títols dels quals se sol·licita l'expedició. Aquest arxiu documental queda recollit en suport informàtic.

Article 7

Identificació del títol 7.1 Per identificar els títols, al Registre de títols s'atorgarà una clau identificativa registral a cada un d'ells. 7.2 La clau identificativa registral s'utilitzarà en les relacions que el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR