DECRET 360/1999, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3065, pàg. 806, de 27.1.2000 i en el DOGC núm. 3145, pàg. 6459, de 23.5.2000).

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

360/1999, de 27 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3065, pàg. 806, de 27.1.2000 i en el DOGC núm. 3145, pàg. 6459, de 23.5.2000).

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

Mitjançant el Decret 166/1995, de 18 d’abril, la Generalitat de Catalunya va regular el Registre d’instal·ladors d’antenes col·lectives i de sistemes de televisió en circuit tancat.

Aquell Decret, pioner en el conjunt de l’Estat espanyol i aprovat en exercici de la transferència a la Generalitat de la corresponent competència pel Reial decret 2625/1982, de 24 de setembre, no solament va crear el Registre d’instal·ladors d’antenes col·lectives i de sistemes de televisió en circuit tancat, sinó que va establir els paràmetres generals d’aquest àmbit d’actuació professional a Catalunya.

Des d’aquelles dates el món de les telecomunicacions ha experimentat una gran quantitat de canvis, tant a nivell tecnològic com legislatiu. A nivell tecnològic s’ha de remarcar l’aparició i extensió de les ofertes de televisió per satèl·lit; la construcció de xarxes de cable per a la difusió de la televisió, que posteriorment s’ha ampliat a d’altres serveis; la introducció de la tecnologia digital; l’oferta dels sistemes radioelèctrics en microones com a alternativa al cable i tants d’altres. Per la seva part, entre les noves disposicions destaquen, per la seva transcendència en les instal·lacions de telecomunicació que serveixen per a la recepció de televisió i de radiodifusió sonora en els edificis, la Llei 37/1995, de 12 de desembre, de telecomunicacions per satèl·lit; la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per ones terrestres; la Llei 42/1995, de 22 de desembre, de les telecomunicacions per cable; la disposició addicional 44 de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, que regula la radiodifusió sonora i la televisió digitals terrenals, amb el Reial decret 2169/1998, de 9 d’octubre, que aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrenal, i, amb caràcter més general, la Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de telecomunicacions.

La Generalitat de Catalunya ha fet de l’aplicació i extensió de les noves tecnologies de telecomunicacions una prioritat de l’acció de govern, que ha de permetre situar Catalunya a l’avantguarda d’aquest canvi tecnològic. Conseqüentment, la necessitat d’establir una adequada garantia de la correcció tècnica dels projectes d’instal·lació d’infraestructures de telecomunicació en els edificis i de l’adequació de l’execució d’aquestes instal·lacions a les prescripcions tècniques que es deriven dels nous requeriments tecnològics i del Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, d’infraestructura comuna a l’interior dels edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació, del Reial decret 279/1999, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions, que reconeix expressament, en la seva disposició addicional 2, les competències de les comunitats autònomes sobre el registre d’instal·ladors quan hagin rebut les corresponents competències, que és el cas de Catalunya, del Decret 172/1999, de 29 de juny, sobre canalitzacions de telefonia i altres serveis per cable en els edificis de nova construcció, així com dels reglaments que el Govern de la Generalitat pugui aprovar en un futur, fan que sigui convenient actualitzar el reglament del Registre d’instal·ladors.

Finalment, el Decret 84/1999, de 23 de març, va crear el Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller de la Presidència, de conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

1.1 És objecte d’aquest Decret aprovar el reglament del Registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya, i establir les condicions acadèmiques i professionals que permeten l’habilitació per a l’exercici d’aquesta activitat en l’àmbit de Catalunya, de manera que quedin garantides la correcció i qualitat de les instal·lacions.

1.2 El Registre, que és únic en el seu àmbit territorial, té per objecte donar constància d’aquelles persones físiques i d’empreses o entitats que tenen la condició d’instal·ladors habilitats i, en conseqüència, poden exercir professionalment aquesta activitat. Tots els instal·ladors radicats a Catalunya s’han d’inscriure en aquest Registre...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR