LLEI 5/1988, de 28 de març, de creació de les comarques del Pla de l'Estany, del Pla d'Urgell i de l'Alta Ribagorça.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyLlei

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.1 de l'Estatut d'Autonomia, i d'acord amb l'article 103.3 del Reglament del Parlament, promulgo la següent

LLEI

La Disposició Transitòria Primera de la Llei 6/1987, del 4 d'abril, de l'Organització Comarcal de Catalunya, establia que la Comissió de Delimitació Territorial i la Comissió Jurídica Assessora havien d'estudiar la documentació relativa a la consulta municipal per a l'establiment de la divisió comarcal de Catalunya i proposar, si s'esqueia, les modificacions territorials que consideressin necessàries.

El Decret 216/1987, del 19 de maig, convocà la dita consulta municipal per a l'establiment de la divisió comarcal. La primera fase d'aquest procés fou closa per la Llei 22/1987, del 16 de desembre, que creà les comarques de Catalunya, d'acord amb el mapa que resulta dels decrets de la Generalitat de l'any 1936.

En aplicació de l'esmentada Disposició Transitòria Primera de la Llei 6/1987, la Comissió de Delimitació Territorial i la Comissió Jurídica Assessora han estudiat les peticions municipals de creació de les comarques del Pla de l'Estany, del Pla d'Urgell i de l'Alta Ribagorça, hi han donat la conformitat i l'han proposada al Govern de la Generalitat.

En conseqüència, aquesta Llei té per objecte la creació d'aquestes noves comarques, respecte a les quals tots els municipis que s'hi han d'integrar donaren la conformitat en el tràmit de consulta municipal acomplert en virtut del Decret 216/1987.

Article únic

-1 Es creen les comarques del Pla de l'Estany, del Pla d'Urgell i de l'Alta Ribagorça, formades per l'agrupació dels municipis següents:

  1. Comarca del Pla de l'Estany: Banyoles, Camós, Cornellà de Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajó, Serinyà i Vilademuls.

  2. Comarca del Pla d'Urgell: Barbens, Bell-lloc d'Urgell, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, Golmés, Ivars d'Urgell, Linyola, Miralcamp, Mollerussa, el Palau d'Anglesola, el Poal, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig i Vila-sana.

  3. Comarca de l'Alta Ribagorça: Barruera, el Pont de Suert i Vilaller.

-2 Són capitals d'aquestes comarques, respectivament, el municipi de Banyoles, el municipi de Mollerussa i el municipi del Pont de Suert.

-3 Amb la creació d'aquestes comarques, queden modificades les comarques de les Garrigues, del Gironès, de la Noguera, del Pallars Jussà, del Segrià i de l'Urgell, en els termes que resulten de la nova adscripció comarcal dels municipis inclosos en l'apartat 1.

Disposició addicional La comarca de l'Alta Ribagorça té la qualificació de comarca de muntanya, als efectes del que estableix la legislació específica en aquesta matèria.

Disposició transitòria Els actuals consells comarcals de les Garrigues, del Gironès, de la Noguera, del Pallars Jussà, del Segrià i de l'Urgell continuaran transitòriament inalterats, fins que les juntes electorals competents no procediran a una nova elecció, simultàniament al procés que regula la Disposició Final Primera.

Disposicions finals Primera

-1 L'elecció dels consells comarcals de les comarques creades per aquesta Llei correspon a les juntes electorals provincials competents per a l'elecció dels consells comarcals de les comarques creades per la Llei 22/1987, del 16 de desembre. El procés d'elecció s'ha d'iniciar tan aviat com entri en vigor aquesta Llei.

-2 L'elecció dels consells comarcals s'ha de fer d'acord amb els resultats obtinguts pels partits polítics, les coalicions, les federacions i les agrupacions en les eleccions municipals del dia 10 de juny de 1987.

Segona

-1 El Govern de la Generalitat ha de determinar per decret la distribució dels béns, els drets, les obligacions, els usos públics i els aprofitaments, les càrregues i el personal entre els consells comarcals de les Garrigues, del Gironès, de la Noguera, del Pallars Jussà, del Segrià i de l'Urgell i els de les comarques que es creen en virtut d'aquesta Llei. Abans d'aprovar la distribució, s'ha de donar audiència als consells comarcals afectats.

-2 Si s'estableixen acords entre els consells comarcals respecte a la distribució a què es refereix l'apartat 1, el Govern de la Generalitat ha de recollir aquests acords en el decret que aprovi la distribució.

Tercera S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti les disposicions necessàries per al desplegament, l'execució i el compliment d'aquesta Llei i perquè habiliti els crèdits necessaris per a la implantació dels consells comarcals de les comarques que crea aquesta Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 28 de març de 1988

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Agustí M. Bassols i Parés Conseller de Governació

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR