DECRET LLEI 2/2010, de 30 de març, pel qual es modifica la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Fecha de Entrada en Vigor 2 de Abril de 2010
SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret-llei

DECRET LLEI

2/2010, de 30 de març, pel qual es modifica la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 67.6.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent

DECRET LLEI

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té un pes específic molt important en el mapa de l'oferta de mitjans de comunicació i és, també, un motor fonamental de la indústria audiovisual catalana. Per aquest motiu es fa imprescindible que els seus òrgans de govern i de gestió no es vegin afectats per conjuntures que siguin alienes al seu funcionament ordinari.

Des d'aquest punt de vista, és important subratllar la voluntat d'elegir els membres dels òrgans de govern a través d'una majoria de dos terços del Parlament, sense que això pugui esdevenir un mecanisme que condueixi al bloqueig per part de cap minoria en el moment de renovar les vacants que es puguin produir.

En aquest sentit, cal garantir que les vacants que es produeixin abans de la finalització del mandat ordinari dels membres del Consell de Govern que haguessin estat elegits per una majoria de dos terços puguin ser renovades per majoria absoluta després d'una primera votació. D'aquesta manera s'assegura la plena continuïtat en la governança de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, deixant-la al marge de les contingències pròpies de cada conjuntura.

Els reptes immediats que ha d'afrontar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals són de màxima importància per a aquest ens públic. L'apagada analògica completa planteja la necessitat de definir l'oferta estratègica de canals i continguts que han d'oferir els mitjans públics; també cal aplicar el recent Conveni col·lectiu que han aprovat els treballadors, i s'està en ple procés de negociació del contracte programa que ha de regir la Corporació durant els propers quatre anys. Aquests i altres elements justifiquen amb escreix la necessitat que el Consell de Govern disposi d'una presidència elegida per la majoria del Parlament que pugui representar i liderar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals al marge de controvèrsies conjunturals en el procés d'elecció. Els mecanismes interns que s'han posat en marxa davant la situació excepcional que comporta el fet que la presidència estigui vacant, configuren una situació de provisionalitat que s'ha de perllongar el mínim temps possible abans no es restableixi la normalitat. L'eventualitat que no es pogués elegir un nou president o presidenta situaria la Corporació en una posició de debilitat davant dels canvis i els processos de negociació que ha d'afrontar, els quals es produeixen en un context de creixent complexitat del sector audiovisual i de les dificultats pròpies de la crisi econòmica en què ens trobem.

Les circumstàncies exposades justifiquen la necessitat extraordinària i urgent d'aquest Decret llei, d'acord amb el que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

Per tot això, en ús de l'autorització concedida en l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, a proposta del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Modificació de l'article 7 de la Llei 11/2007

S'afegeix un apartat 5 a l'article 7 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el contingut següent:

“5. En els supòsits enumerats a l'article 9.5, el membre substitut és elegit pel Parlament, per majoria de dos terços, seguint el mateix procediment que estableix l'article present. Si en una primera votació no s'obtingués aquesta majoria, el membre substitut és elegit per majoria absoluta en una segona votació a realitzar en la mateixa sessió.

”Si el membre que s'ha de substituir és el president o presidenta del Consell de Govern, el nou president o presidenta ha de ser elegit pel Parlament, entre els dotze membres, per una majoria de dos terços. Si en una primera votació no s'obtingués aquesta majoria, el president o presidenta és elegit per majoria absoluta en una segona votació a realitzar en la mateixa sessió.”

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 30 de març de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Joan Manuel Tresserras i Gaju

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR