DECRET 383/2006, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el procediment d'habilitació d'entitats d'inspecció tècnica i laboratoris d'assaigs previs d'homologació de màquines recreatives i d'atzar i d'altres materials de joc i apostes.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

383/2006, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el procediment d'habilitació d'entitats d'inspecció tècnica i laboratoris d'assaigs previs d'homologació de màquines recreatives i d'atzar i d'altres materials de joc i apostes.

L'article 7 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, estableix que correspon a la Generalitat determinar i homologar les característiques tècniques dels tipus o models de materials de joc i dels seus instruments autoritzats a Catalunya.

El Reglament de màquines recreatives i d'atzar aprovat pel Decret 23/2005, de 22 de febrer, estableix a l'article 17 l'obligació d'homologar els models de màquines recreatives i d'atzar que es pretenguin importar, fabricar, comercialitzar o distribuir, instal·lar o explotar en el territori de Catalunya, i inscriure'ls en el Registre de models, i recull a tal efecte un seguit de requisits que aquests models han de complir. Entre aquests requisits, i recollida a la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 16, pel que fa a les màquines recreatives amb premi, o tipus B, i les màquines d'atzar, o tipus C, es troba la necessitat que s'adjunti a la sol·licitud d'homologació una certificació acreditativa dels assaigs realitzats per una entitat autoritzada.

El Reglament de màquines recreatives i d'atzar també estableix, a l'article 22.5, que per a la renovació dels permisos d'explotació de les màquines recreatives i d'atzar, l'empresa que n'és titular ha de sol·licitar la realització d'una inspecció tècnica a una entitat autoritzada per a aquesta funció, la qual diligenciarà la renovació del permís d'explotació després d'haver verificat que la màquina funciona de conformitat amb els requisits exigits en l'homologació i la normativa vigent.

Les entitats d'inspecció autoritzades també han de comprovar el correcte funcionament d'altres aparells i materials de joc i apostes instal·lats i en funcionament a l'àmbit de Catalunya.

Actualment, com que no es disposa d'un marc específic que estableixi els requisits que han de complir els laboratoris d'assaigs i les entitats d'inspecció per realitzar els assaigs i les inspeccions tècniques, es fa necessari establir-los i regular el procediment pel qual l'Administració de la Generalitat habiliti per realitzar els assaigs i les inspeccions tècniques relatives a màquines recreatives i d'atzar i d'altres elements i materials de joc i apostes. Aquesta habilitació acredita que els laboratoris i les entitats d'inspecció tenen solvència tècnica i realitzen la seva activitat amb les garanties adequades de capacitació i fiabilitat, amb plena adaptació al que regulen les reglamentacions específiques.

Amb aquesta finalitat, i per tal de poder ser habilitats, s'exigeix als laboratoris d'assaigs i a les entitats d'inspecció que disposin de la corresponent acreditació emesa per l'Entitat Nacional d'Acreditació, amb l'objectiu de garantir la màxima fiabilitat en el resultat dels assaigs previs d'homologació i en la realització de les inspeccions tècniques requerides per la normativa vigent.

Per tot el que s'ha exposat, d'acord amb l'article 7 i la disposició final tercera de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, a proposta de la consellera d'Interior, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquest Decret és establir el procediment per a l'habilitació de:

  1. Entitats d'inspecció per a la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR