DECRET 150/1987, de 13 de març, de constitució del Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

A Catalunya existeix un notable interès en l'àrea dels mètodes numèrics aplicats a l'enginyeria; concretament a la Universitat Politècnica de Catalunya es treballa des de fa temps en aquesta àrea, però no hi ha cap organisme dedicat específicament a aquesta matèria.

Existeix també, a nivell internacional, una xarxa de centres d'excel·lència per a l'aplicació dels ordinadors a l'enginyeria (INCCA), amb el suport de la UNESCO, que considera de molt interès la integració d'un centre específic ubicat a Barcelona.

Per això, la Generalitat de Catalunya, a través de la CIRIT, i la Universitat Politècnica de Catalunya consideren necessària una col·laboració mútua mitjançant la creació d'un centre, en forma de consorci, que potenciï primordialment aquesta activitat, i la incorporació del centre a la xarxa internacional INCCA. Tot això sens perjudici de la voluntat d'invitar la UNESCO a participar en aquest centre, en l'estructura i l'organització del qual caldrà introduir eventualment les modificacions que siguin necessàries.

En conseqüència, d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

S'aprova la constitució del Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria, format per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Article 2

El Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria tindrà personalitat jurídica pública per al compliment de les seves finalitats.

Article 3

S'aproven els Estatuts que han de regir l'esmentat Consorci, els quals es publiquen com a annex a aquest Decret.

Disposició final Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de març de 1987

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

ESTATUTS

Capítol 1 Disposicions generals

Article 1

La Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya constitueixen a Barcelona un consorci amb el nom de Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria, el qual tindrà les finalitats següents: 1.1. Actuar com a Centre Coordinador de la Xarxa Internacional de Centres per a l'Aplicació dels Ordinadors a l'Enginyeria (INCCA) sota els auspicis de la UNESCO. 1.2. Promoure la investigació i el desenvolupament dels mètodes numèrics i la seva aplicació a la solució de problemes científics i tecnològics d'enginyeria, impulsant la creació de grups de treball amb caràcter nacional i internacional. 1.3. Organitzar cursos de formació sobre aspectes bàsics, científics i tecnològics dels mètodes numèrics i les seves aplicacions a l'enginyeria. 1.4. Difondre informació científica i tècnica sobre els camps esmentats. 1.5. Estimular la cooperació científica internacional i organitzar trobades científiques nacionals i internacionals. 1.6. Donar suport al desenvolupament industrial...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR