DECRET 242/2007, de 6 de novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

242/2007, de 6 de novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional.

Des de la seva creació, la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional vetlla pels interessos generals i pel compliment dels principis reguladors d'aquesta matèria en l'àmbit d'actuació de les administracions de Catalunya. Aquest òrgan, creat pel Decret 289/1997, d'11 de novembre, va veure ampliat el seu abast i les seves funcions en la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional. Posteriorment, el Decret 86/2002, de 5 de març, va establir el règim jurídic i la composició actual d'aquesta comissió.

Més recentment, les novetats reguladores en matèria de publicitat institucional, així com les disposicions que afecten l'organització de l'Administració de la Generalitat en aquest àmbit, han aportat precisions rellevants tant pel que fa a la definició de la comunicació institucional de les administracions públiques com pel que fa a la seva gestió. Aquest és el cas de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, que regula l'ús de les noves tecnologies en l'activitat publicitària i altres formes de publicitat, i del Decret 477/2006, de 5 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència, el qual determina, en el seu article 1.3, que la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional resta adscrita al Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General.

Aquestes novetats aconsellen actualitzar la composició de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional, per adaptar-la als canvis organitzatius del Govern i per reforçar la independència de criteri dels seus membres i la qualitat democràtica de les seves decisions, tot potenciant la representació dels sectors acadèmics i professionals relacionats amb la publicitat.

Cal esmentar també la recent aprovació de la Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, la qual estableix que són estudis d'opinió els treballs que tenen per objecte l'avaluació i el seguiment de polítiques o serveis de la Generalitat, i determina que el Centre d'Estudis d'Opinió homologa, amb caràcter vinculant per als departaments i organismes de la Generalitat, les empreses que poden fer aquests estudis d'opinió. Aquestes previsions afecten l'actual regulació sobre el seguiment dels resultats i l'anàlisi de l'impacte de les campanyes de l'Administració...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR