Institucions de l'estat

AutorFrancesc de Carreras/Sílvia Grau Beltran/Xavier Bonet i Frigola/Joan Manuel Trayter
Páginas437-480

Page 437

1. Activitat legislativa estatal
Llei orgànica 1/1995, de 13 de març, de l'Estatut d'Autonomia de Ceuta i Llei orgànica 2/1995, de 13 de març, de l'Estatut d'Autonomia de Melilla (BOE núm 62, de 13 de març)

L'article 144 b de la Constitució Espanyola de 1978 estableix que les Corts Generals, mitjançant llei orgànica, podran autoritzar o acordar, sí escau, un estatut d'autonomia en territoris que no estiguin integrats en l'organització provincial.

Així, doncs, Ceuta i Melilla no s'han constituït en comunitats autònomes, sinó que se les ha dotat d'uns estatuts d'autonomia. El règim que contenen aquests estatuts implica el manteniment en els territoris corresponents de l'existència dels municipis -entitats locals- i dels seus òrgans respectius, amb totes les potestats i prerrogatives pròpies d'aquests, però al mateix temps se'ls fia atribuït una organització, unes noves competències i uns mecanismes de finançament previstos per a les comunitats autònomes.

Es a dir, es preserva el règim local íntegre en les dues ciutats i se'ls dóna elements d'autonomia amb els quals podran adoptar l'especificitat d'ambdós territoris al sistema autonòmic desenvolupat a partit del text constitucional.

Dit això, ens limitarem en aquest comentari a fer un resum dels dos estatuts, que tenen un articulat idèntic, tant de fons com de forma. Es componen de quaranta-un articles compresos en sis títols, sis disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries i una disposició final única.

Els preàmbuls d'aquests estatuts en justifiquen l'aprovació per al seu «régimen de autogobierno, gozando de autonomia para lagestióndesús intereses, integràndose y completando el sistema autonòmica que se ha desarrollado a partir de L· Constitución EspanoU».

En el títol preliminar s'estableixen, d'una banda, la delimitació del territori i els símbols polítics de les ciutats (la bandera, l'escut i l'himne), així com la condició de naturals de Ceuta i de Melilla; d'altra banda, els drets i deures fonamentals d'aquests ciutadans, així com els objectius bàsics de les seves constitucions, que tenen, com a denominador comú, l'augment de la qualitat de vida.

En el títol I es regula l'organització institucional d'ambdues ciutats. En primer lloc, l'Assemblea, que és l'òrgan representatiu de la ciutat, estarà integrada per membres que tindran també la condició de regidors. També es regula qui podrà ser elector i elegible, així com la circumscripció electoral. Quant a l'Assemblea pròpiament dita, s'estableix el període de sessions ordinàries i extraordinàries, així com la deliberació i presa d'acords i altres regles de funcionament, les seves funcions i l'atribució de la iniciativa legislativa.

Page 438

En segon lloc, s'estableix la figura del president, que és l'òrgan institucional que presideix l'Assemblea i el Consell de Govern.

En tercer lloc, es regula el Consell de Govern, que és l'òrgan col·legiat que deté les funcions executives i administratives de la ciutat i està integrat pel president i dos consellers.

El títol II regula les competències de la ciutat, i estableix en aquest apartat les matèries en les quals les ciutats exerciran competències sobre l'organització i el funcionament de les seves institucions d'autogovern, les matèries en les quals exercirà les facultats d'administració, inspecció i sanció i, en els termes que estableixi la legislació geneta! de l'Estat, í'exercici de la potestat normativa reglamentària. També regula les matèries que assumeixen competències d'execució de la legislació estatal i altres competències que s'han inclòs de manera específica, com és l'ensenyament.

Aquest ampli ventall de competències posa de manifest l'abast dels estatuts d'autonomia de Ceuta i Melilla, que no són sempre competències municipals, sinó també de les comunitats autònomes que van acordar, mitjançant l'article 143 de la Constitució, seguir la llista que l'article 148.1 els atribuïa en la seva etapa inicial estatutària.

El títol III regula el règim jurídic pel que fa al procediment administratiu, contractes, concessions, expropiacions i la funció pública, que es regiran per la legislació de l'Estat sobre règim local en totes aquestes matèries. A causa de la doble naturalesa que pot deduir-se del contingut d'aquests estatuts, local í autonòmic, sembla necessària l'existència d'aquest títol.

El títol IV tracta de la cooperació amb l'Administració de l'Estat, que permet constituir de comú acord entre ambdues administracions òrgans encarregats d'elaborar plans i programes conjunts. La disposició addicional cinquena de tots dos estatuts preveu que les dues ciutats estableixin entre elles relacions especials de col·laboració. De la mateixa manera, es preveu la cooperació amb la Comunitat Autònoma d'Andalusia per raons de proximitat geogràfica i pels vincles administratius que tradicionalment han existit entre aquesta Í les dues ciutats.

El títol V regula exclusivament el règim econòmic i financer, amb subjecció al principi de coordinació amb l'Administració estatal i gaudint d'autonomia financera. També s'estableix la integració del patrimoni de la ciutat, així com dels recursos dels quals disposa, les operacions de crèdit en totes les seves modalitats, i la gestió, liquidació, recaptació, imposició i revisió dels seus tributs. Cal destacar també que la intenció dels estatuts és dotar les dues ciutats d'un sistema de finançament mixt, local i autonòmic, que incideixi sobre les peculiaritats economicofis-cals vigents en l'actualitat.

L'últim títol, el VI, es compon d'un únic article i regula la reforma de l'Estatut, on es preveu que la iniciativa de la reforma pot correspondre tant a les assemblees de les ciutats com a les Corts Generals o al Govern de la Nació. Com en els darrers estatuts d'autonomia, la proposta de reforma requerirà, en tot cas, l'aprovació de les Corts Generals mitjançant llei orgànica.

Llei 3/1995, de 23 de març, de vies ramaderes (BOE núm 71, de 24 de març)

La Llei que ens ocupa regula el règim jurídic de les vies ramaderes, entenent com a tals les rutes o itineraris per on circula o ha estat circulant el trànsit ramader.

Page 439

Segons diu l'exposició de motius, i preveu l'apartat primer de l'article 1, la Llei 3/1995, de 23 de març, es dicta a l'empara del títol competencial contingut a l'article 149.1.23 de la Constitució pel fet que atribueix a l'Estat la competència exclusiva per aprovar la legislació bàsica sobre forests, aprofitaments forestals i vies ramaderes. Ara bé, cal advertir immediatament que ni tots els preceptes de la Llei tenen la consideració de normes bàsiques als efectes d'allò previst a l'esmentat article 149.1.23, ni és aquest l'únic títol competencial que empara l'articulat de la Llei que comentem. Efectivament, si examinem la disposició final primera, veurem com únicament una part dels preceptes de la Llei de vies ramaderes es consideren legislació bàsica en la matèria; d'altres es consideren d'aplicació plena a tot el territori nacional en virtut d'allò disposat als articles 149.1.6 í 149.1.8 de la Constitució, és a dir, a l'empara dels títols competendals de l'Estat sobre legislació mercantil i legislació civil. Es troben en aquesta situació els apartats 4, 5 i 6 de l'article 8, reguladors dels efectes registrals de la delimitació de les vies ramaderes i la prescripció de les accions civils sobre drets referits a terrenys inclosos en les anteriors delimitacions, i la disposició addicional segona sobre el règim aranzelari de les inscripcions de vies ramaderes en el Registre de la propietat.

Del contingut de la Llei que comentem es dedueix una finalitat clarament tuïtiva del que constitueix el seu objecte de regulació: les vies ramaderes. No és casualitat, doncs, que en la seva exposició de motius les qualifiqui de «llegat històric d'interès capital, únic a Europa» i que al mateix temps reconegui que la normativa vigent no garanteix la seva preservació. De fet, sota el règim de la derogada Llei 22/1974, de 27 de juny, de vies ramaderes, i el seu Reglament de desplegament, de 3 de novembre de 1978, aquests itineraris ramaders, perduda la seva utilitat inicial, quedaven mancats de la necessària protecció fins al punt d'admetre's certes apropiacions d'uns béns considerats com a domini públic.

La Llei 3/1995, de 23 de març, pretén acabar amb aquestes situacions en declarar les vies ramaderes com a béns de domini públic de les comunitats autònomes i, com a tals, inalienables, imprescripti-bles i inembargables, i permetent la seva destinació a altres usos compatibles i complementaris amb el trànsit ramader que hauran d'estar inspirats, en tot cas, en el respecte al medi ambient, el paisatge i el patrimoni natural i cultural.

El títol preliminar (art. 1 a 4) regula l'objecte i definició, la naturalesa jurídica, íes finalitats i les classes de vies ramaderes tot respectant la nomenclatura tradicional de «canadas, cordeles y veredas», però n'accepta d'altres per raons consue-tudínàries o com a conseqüència de la utilització d'altres llengües oficials diferents del castellà.

El títol primer, on es conté el nucli fonamental de la Llei, fa referència a les potestats administratives sobre les vies ramaderes, tals com les d'investigació, classificació, delimitació, atermenament o desafectació, com també la creació, l'ampliació i el restabliment d'aquestes vies, les ocupaciones temporals d'aquestes i el règim dels aprofitaments sobrants (art. 5 a 15).

El títol segon regula els usos compatibles i els usos complementaris de les vies ramaderes com el passeig, el senderisme o ia cavalcada (art. 16 i 17).

El títol tercer (art. 18) crea i regula l'anomenada Xarxa Nacional de Vies Ramaderes.

I, finalment, el títol quart (art. 19 a. 25) preveu infraccions i estableix les sancions corresponents amb una regulació prou exhaustiva per garantir la preservà-Page 440ció d'aquests béns de domini públic. Fa referència als supòstis de responsabilitat penal intentant preservar el principi non bis in idem, i atribueix a les comunitats autònomes la competència per instruir i resoldre els expedients sancio-nadors, com també per adoptar les mesures cautelars o provisionals per assegurar l'eficàcia de la resolució final que pugui recaure.

Així mateix, la Llei conté tres disposicions addicionals, entre les quals destaquem la tercera, referida al règim de lesvies ramaderes que travessen les reserves naturals i els parcs nacionals; una disposició transitòria, una de derogatòria i cinc de finals, en les quals s'estableix el caràcter de normativa bàsica o d'aplicació plena de determinats preceptes (primera) i es preveu com a normativa supletòria de la Llei que comentem la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Page 441

2. Administració de l'estat
Disposicions diverses

Reial decret 61'1995, de 13 de gener, pel qual es regula el règim de retribucions dels funcionaris destinats a l'estranger (BOE núm. 28, de 2 de febrer). Les normes que conté aquest Reial decret són d'aplicació al personal funcionari que es trobi destinat a les missions diplomàtiques, les representacions permanents davant organitzacions internacionals, les oficines consulars i les institucions i els serveis de l'Administració de l'Estat a l'estranger.

Reial decret 56/1995, de 20 de gener, pel qual es modifica .el Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, relatiu a les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, sobre màquines (BOE núm. 33, de 8 de febrer).

Reial decret 5/1995, de 13 de gener, pel qual es modifica la regulació de les plaques de matrícula dels vehicles especials, continguda en l'article 310 del Codi de la circulació (BOE núm. 28, de 2 de febrer).

Reial decret llei 1/1995, de 10 de febrer, pel qual s'arbitren mesures de caràcter urgent en matèria de proveïments hidràulics (BOE núm. 37, de 13 de febrer).

Reial decret 108/1995, de 27 de gener, sobre mesures per instrumentar la subvenció estatal a l'assistència jurídica gratuïta (BOE núm. 39, de 15 de febrer). En virtut d'aquesta normativa, el Ministeri de Justícia i Interior, dintre de les consignacions pressupostàries, compensarà econòmicament les actuacions corresponents a la defensa i la representació en torn d'ofici i a l'assistència lletrada al detingut, com també les despeses de la seva infraestructura i gestió. Aquesta aportació econòmica es realitzarà mitjançant subvencions del Consell General de l'Advocacia Espanyola, del Consell General dels Col·legis de Procuradors, dels col·legis d'advocats i dels col·legis de procuradors.

Reial decret 4/1995, de 13 de gener, pel qual es desplega la Llei 14/1994, d'l de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal (BOE núm. 27, d'l de febrer). Aquesta normativa desplega i regula tant els aspectes de forma com els de fons que han de regir les relacions entre l'empresa de treball temporal degudament autoritzada, les empreses usuàries i els treballadors contractats per ésser cedits a aquestes darreres, com també el seguiment que d'aquesta activitat han de realitzar les administracions laborals.

Reial decret 54/ 1995, de 20 de gener, sobre protecció dels animals en el mo-Page 442ment det seu sacrifici o matança (BOE núm. 39, de 15 de febrer). Aquesta norma, dictada amb caràcter d'exclu-siva segons les competències estatals sobre comerç exterior i bases i coordinació de la sanitat, trasllada al dret nacional una directiva comunitària. Es fonamenta en el principi general que al llarg de les operacions de trasllat, conducció, estabulació, subjecció, atordiment, sacrifici i matança dels animals no se'ls provocarà agitació, dolor o patiments que siguin evitables.

Reial decret 155/1995, de 3 de febrer, pel qual se suprimeix el règim de distàncies mínimes entre establiments de venda al públic de carburants i combustibles petrolífers d'automoció (BOE núm. 42, de 18 de febrer).

Reial decret llei 3/1995, de 3 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per al finançament de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació (BOE núm. 55, de 6 de març).

Reial decret 203/1995, de 10 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació de la Llei 5/1984, de 26 de març, reguladora del dret d'asil i de la condició de refugiat, modificada per la Llei 9/1994, de 19 de maig (BOE núm. 52, de 2 de març).

Reial decret 273/1995, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1387/1990, de 8 de novembre, pel qual es regula el subsidi per atur en favor dels treballadors eventuals inclosos al règim especial agrari de la Seguretat Social (BOE núm. 48, de 25 de febrer).

Reial decret 274/1995, de 24 de febrer, pel qual es regula el Pla d'ocupació rural per al 1995 (BOE núm. 48, de 25 de febrer).

Reial decret 327/1995, de 3 de març, pel qual es dicten normes sobre determinació del nombre de regidors i vocals a escollir per a les corporacions locals en les eleccions municipals que tindran lloc el 1995 {BOE núm. 54, de 4 de març).

Reial decret 280/1995, de 24 de febrer, pel qual es disposa la renovació dels padrons municipals d'habitants en tots els municipis espanyols amb referència a I'l de març de 1996 (BOE núm. 51, d'l de març).

Reial decret 109/1995, de 27 de gener, sobre medicaments veterinaris (BOE núm. 53, de 3 de març). Aquesta norma, dictada en aplicació de les competències estatals en matèria de comerç exterior i de bases de la sanitat i legislació de productes farmacèutics, regula la fabricació, l'elaboració, el control de la qualitat, la circulació, la distribució, la comercialització, la informació i publicitat, la importació, l'exportació, l'emmagatzemament, la prescripció, la dispensació, l'avaluació, l'autorització i el registre dels medicaments d'ús veterinari i de les substàncies, els excipients i els materials utilitzats per a la seva fabricació, la preparació i l'envasament.

Reial decret 156/1994, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 434/1990, de 30 de març, pel qual s'estableixen les condicions sanitàries aplicables al comerç intracomunitari d'animals vius de les espècies bovina i porcina (BOE núm. 50, de 28 de febrer).

Reial decret 326/1995, de 3 de març, pel qual es regula l'organisme autònom Trabajo y Prestaciones Penitenciarías (BOE núm. 61, de 13 de març). L'ob-Page 443jectiu d'aquest organisme autònom comercial és la promoció, l'organització i el desenvolupament de l'ensenyament, la cultura, l'esport i el treball en els centres penitenciaris, com també l'assistència social dels presos, els alliberats condicionals i les seves famílies.

Reial decret 266/1995, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de l'objecció de consciència i de la prestació social substitutòria (BOE núm. 64, de 16 de març). Aquesta norma de caràcter reglamentari unifica en un sol text la regulació del reconeixement de la condició d'objector de consciència i de la prestació social substitutòria.

Ordre de 9 de març de 1995, per la qual s'actualitzen els annexos I i II de les normes per a l'aplicació de determinades directives de la CEE, relatives a l'homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs i semiremolcs, com també parts i peces d'aquests vehicles (BOE núm 69, de 22 de març).

Reial decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifiquen determinats articles del Reglament general de recaptació, del Reial decret pel qual es reglamenta el recurs de reposició previ a l'econòmic administratiu i del Reial decret pel qual es desenvolupen determinades directives comunitàries sobre assistència mútua en matèria de recaptació (BOE núm. 74, de 28 de març).

Reial decret legL·latiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 75, de 29 de març). En aquesta refosa s'inclouen les modificacions que s'han produït en els darrers anys a l'original de 1980.

Reial decret 328/1995, de 3 de març, pel qual es crea el Consell Promotor del Turisme (BOE núm. 75, de 29 de març).

Reial decret legisktiu 2/1995, de 7 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de procediment laboral (BOE núm. 86, d'11 d'abril).

Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració general de l'Estat (BOE núm. 85, de 10 d'abril).

Reial decret 484/1995, de 7 d'abril, sobre mesures de regularització i control d'abocaments (BOE núm. 95, de 21 d'abril).

Reial decret 560/1995, de 7 d'abril, pel qual s'estableixen les talles mínimes de determinades espècies pesqueres (BOE núm. 84, de 8 d'abril).

Reial decret 735/1995, de 5 de maig, pel qual es regulen les agències de col·locació sense finalitat de lucre i els serveis integrats per a l'ocupació (BOE núm. 109, de 8 de maig). Les agències de col·locació es configuren com a entitats que col·laboren amb l'INEM en la intermediació en el mercat de treball, i hauran de complir les condicions d'actuació previstes en aquesta norma i les específiques que figuren en el conveni de col·laboració.

Reial decret 485/1995, de 7 d'abril, pel qual s'amplia el Reial decret 557/ 1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

Page 444

Reial decret 732/1995, de 5 de maig, pel qual s'esrabieixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència en els centres (BOE núm. 131, de 2 de juny).

Reial decret 696/1995, de 28 d'abril, d'ordenació de l'ensenyament dels alumnes amb necessitats educatives especials (BOE núm. 131, de 2 de juny).

Reial decret 617/1995, de 21 d'abril, pel qual s'estableixen els aspectes bàsics del currículum del grau superior dels ensenyaments de música i es regula la prova d'accés a aquests estudis (BOE núm. 134, de 6 de juny).

Reial decret 733/1995, de 5 de maig, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 131, de 2 de juny). Aquesta norma es fonamenta sobre el principi que els títols regulats seran expedits per l'Administració educativa que tingui competència sobre el centre docent en el qual s'hagin finalitzat els estudis corresponents.

Reial decret 800/1995, de 19 de maig, pel qual es regula l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la resta d'estats membres de la Unió Europea (BOE núm. 135, de 7 de juny). Aquesta norma aprova la relació de cossos, escales o llocs de treball de la funció pública estatals als quals podran accedir els nacionals de la resta d'estats membres de la Unió Europea, ordenats d'acord amb la seva adscripció als departaments ministerials respectius. Es preveu, també, l'accés a places o llocs de treball de personal laboral.

A més, estableix els criteris a seguir en les proves selectives, els requisits que han de complir els nacionals de la resta d'estats membres, la documentació a presentar, la reserva de llocs de treball per als nacionals en determinats casos i l'exigència del coneixement del castellà com a contingut necessari de les proves selectives que es realitzin.

Reial decret 737/1995, de 5 de maig, pel qual es modifica ei Reial decret 766/1992, de 26 de juny, sobre entrada i permanència a Espanya de nacionals d'estats membres de les comunitats europees (BOE núm. 133, de 5 de juny).

Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (BOE núm. 148, de 22 de juny).

Reial decret 79711995, de 19 de maig, pel qual s'estableixen les directrius sobre certificats de professionalitat i els continguts mínims corresponents de formació professional ocupacional (BOE núm. 138, de 10 de juny).

Reial decret llei 51'1995, de 16 de juny, de creació de determinades entitats de dret públic (BOE núm. 146, de 20 de juny). Amb aquesta norma es pretén establir una nova ordenació territorial que permeti racionalitzar la gestió de les participacions industrials de titula-ritat pública. Amb aquest fi es creen dues entitats de dret públic: l'Agència Indústria! de l'Estat (que agrupa les participacions públiques en entitats mercantils subjectes a plans de reestructuració o reconversió industrial, com també a règims especials derivats de las seva situació particular) i la So-Page 445cietat Estatal de Participacions Industrials (que agrupa les participacions públiques en la resta d'entitats mercantils).

Traspassos

Reial decret 57/1995, de 24 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Escat a la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria d'espectacles públics (BO de 16 de febrer, pàg. 5344, rectificació d'errors BO de 2 de març, pàg. 7246, Ar. 518 i 742).

Reial decret 58/1995» de 24 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de casinos, jocs i apostes (BO de 16 de febrer, pàg. 5346, Ar. 519).

Reial decret 59/1995, de 24 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de col·legis oficials o professionals (BO de 16 de febrer, pàg. 5349, Ar. 520).

Reial decret 60/1995, de 24 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de fundacions (BO de 16 de febrer, pàg. 5351, Ar. 521).

Reial decret 111/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Balears en matèria d'instal·lacions radioactives de segona i tercera categories (BO de 21 de febrer, pàg. 5668, Ar. 573 y 980).

Reial decret 113/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Balears en matèria de transport marítim (BO de 21 de febrer, pàg. 5672, Ar. 575).

Reial decret 115/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Balears en matèria de recursos, aprofitaments i obres hidràuliques (BO de 21 de febrer, pàg. 5676, rectificació d'errors BO de 25 de març, pàg. 9376, Ar. 577).

Reial decret 122/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Balears en matèria d'espectacles públics (BO de 21 de febrer, pàg. 5694, Ar. 584).

Reial decret 2016/1995, de 10 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma Valenciana en matèria de confraries de pescadors (BO d'l de març, pàg. 6940, Ar. 707).

Reial decret 2071'1995, de 10 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma Valenciana en matèria de defensa contra el frau i qualitat agroalimentària (BO d'l de març, pàg. 6942, Ar. 708).

Reial decret 293/1995, de 24 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma Valenciana en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics per al funcionament de l'Administració de justícia (BO d'l de març, pàg. 6961, Ar. 713).

Reial decret 284/1995, de 24 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma dePage 446 Canàries en matèria de transport marítim (BO del5 de març, pàg. 8261, Ar. 867).

Reial decret 282/1995, de 24 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de defensa contra el frau i qualitat agroalimentària (BO del8 de març, pàg. 8619, Ar. 909).

Reialdecret 366/1995, de 10 de març, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Múrcia en matèria de fires internacionals (BO de 18 d'abril, pàg. 11320, Ar. 1193).

Reial decret 370/1995, de 10 de març, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Múrcia en matèria de cambres agràries (BO de 18 d'abril, pàg. 11327, Ar. 1197).

Reial Decret 372/1995, de 10 de març, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Múrcia en matèria de fundacions (BO de 18 d'abril, pàg. 11334, Ar. 1199).

Reialdecret376/1995, de 10 de març, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Castella-La Manxa en matèria d'associacions (BO de 19 d'abril, pàg. 11442, rectificació d'errors BO del3 de maig, pàg. 13937, Ar. 1212).

Reial decret 377/1995, de 10 de març, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Castella-La Manxa en matèria de casinos, jocs i apostes (BO de 19 d' abril, pàg. 11444, Ar. 1213).

Reialdecret 379/1995, de 10 de març, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Castella-La Manxa en matèria de fires internacionals (BO de 19 d'abril, pàg. H45O,Ar. 1215).

Reial decret 382/1995, de 10 de març, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Castella-La Manxa en matèria de gabinets tècnics Provincials de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (BO de 19 d'abril, pàg. ll460,Ar. 1218).

Reialdecret 562/1995, de 7 d' abril, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma d'Aragó, en matèria de defensa contra el frau i qualitat agroalimentària (BO de 10 de maig, pàg. 13497, Ar. 1392).

Reialdecret 564/1995, de 7 d'abril, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma d'Aragó en matèria de cambres agràries (BO de 10 de maig, pàg. 13504, Ar. 1394).

Reial decret 569/1995, de 7 d'abril, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma d'Aragó en matèria de fundacions (BO de 10 de maig, pàg. 13528, Ar. 1399).

Reial decret 572/1995, de 7 d'abril, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma d'Aragó en matèria de treball (execució de legislació laboral) (BO de 10 de maig, pàg. 13535, Ar. 1402).

Reial decret636/1995, de 21 d' abril, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Esrat a la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de fires internacionals (BO de 17 de maig, pàg. 14167, Ar. 1463).

Page 447

Reial decret 649/1995, de 21 d1 abril, sobre traspàs de funcions i serveis de la Seguretat Social a la Comunicat Autònoma de Múrcia en matèries encomanades a l'Institut Nacional de Serveis Socials (BO de 26 de maig, pàg. 15414, rectificació d'errors BO de 23 de juny, pàg. 18895, Ar. 1577 i 1832).

Reial decret 830/1995, de 30 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Castella-Lleó en matèria de fundacions (BO de 6 de juliol, pàg. 20535, rectificació d' errors BO del 22, pàg. 22629, Ar. 1968 i 2181).

Reialdecret 831/1995, de 30 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Castella-Lleó en matèria de treball (execució de legislació laboral) (BO de 6 de juliol, pàg. 20544, Ar. 1969).

Reial decret 835/'1995, de 30 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma d'Astúries en matèria d'instal·lacions radioactives de segona i tercera categories (BO de 7 de juliol, pàg. 20657, Ar. 1981).

Reialdecret 840/1995, de 30 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma d'Astúries en matèria de defensa contra el frau i qualitat agroalimentària (BO de 7 de juliol, pàg. 20669, Ar. 1986).

Reial decret 842/1995, de 30 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma d'Astúries en matèria de fires internacionals (BO de 7 de juliol, pàg. 20679, Ar. 1988).

Reial decret849'I'1995, de 30 de maig, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma d'Astúries en matèria d'universitats (BO de 7 de juliol, pàg. 20693, Ar. 1994).

Reial decret 897/1995, de 2 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Catalunya en matèria d'execució de legislació sobre propietat intel·lectual (BO de 30 de juny, pàg. 19805, Ar. 1907).

Reial decret 901 /1995, de 2 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Catalunya en matèria d'ensenyaments nàutico-esportius i subaquàtico-es-portius (BO de 30 de juny, pàg. 19817, Ar. 1911).

Reial decret 902/1995, de 2 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Catalunya en matèria de carreteres (BO de 30 de juny, pàg. 19818, rectificació d'errors BO de 20 de juliol, pàg. 22372, Ar. 1912 i 2160).

Reial decret 932/1995, de 9 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Madrid en matèria de treball (execució de legislació laboral) (BO d'li de juliol, rectificació d'errors BO de 5 d'agost i BO de 12 de setembre, Ar. 2042 i 2315).

Reial decret 933/1995, de 9 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Madrid en matèria de cooperatives, qualificació i registre administratiu de societats anònimes laborals i programes de suport al treball (BO d'l 1 de juliol, pàg. 21078, Ar. 2043).

Page 448

Reial decret 938/1995, de 9 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de la Seguretat Social a la Comunitat Autònoma de Madrid en matèries encomanades a l'Institut Nacional de Serveis Socials (BO d'li de juliol, pàg. 21097, Ar. 2048).

Reial decret 943/1995, de 9 de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Madrid en matèria de cambres de la propietat urbana (BO d'li de juliol, pàg. 21136, rectificació d'errors BO de 5 d'agost, pàg. 24257, Ar. 2052).

Acords

Resolució de 4 de gener de 1995, de formalització d'acord entre l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut d'Estadística de Catalunya per a la realizació d'enquestes industrials de productes 1994 (BOE de 27 de gener, pàg. 2704, Ar. 252).

Resolució d'l 1 de gener de 1995, de formalització d'acord entre el Ministeri de Justícia i Interior i la Junta de Galícia per a la informatizació de les Fiscalies de Pontevedra i La Corunya (BOE de 31 de gener, pàg. 2997, Ar. 281).

Resolució de 16 de gener de 1995, de formalització d'acord entre el Ministeri de Cultura i el Principat d'Astúries per al finançament plurianual de determinades infraestructures -museus, arxius, biblioteques i sales de concerts- i activitats -lírica, llibres i biblioteca-, així com per a la participació en determinats òrgans de cooperació (BOE de 3 de febrer, pàg. 3578, Ar. 350).

Resolució de 16 de gener de 1995, de formalització d'acord entre l'INSALUD i el Principat d'Astúries per a la gestió i l'administració, per part del primer, de l'Hospital General d'Astúries (BOE de 7 de febrer, pàg. 3907, Ar.384).

Resolució de 23 de gener de 1995, de formalització d'acord entre el Ministeri de Justícia i Interior i la Comunitat Autònoma de Balears en matèria de joc (BOE de 21 de febrer, pàg. 5733, Ar. 587).

Resolució de 25 de gener de 1995, de formalització d'acord entre el Ministeri de Cultura i la Comunitat Autònoma de Catalunya per al finançament d'una determinada expropiació forçosa en el projecte de rehabilitació del teatre romà de Tarragona (BOE de 9 de febrer, pàg. 4423, rectificació d'errors, BOE de 17 de març, pàg. 8607, Ar. 420 i 905).

Resolució d'l de febrer de 1995, de formalització d'acord entre el Ministeri de Cultura, el Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, la Comunitat Autònoma de Catalunya, l'Ajuntament, la Diputació Provincial i la Fundació «Teatre Lliure-Teatre Públic» de Barcelona per a la rehabilitació i l'equipament del Palau d'Agricultura de Barcelona com a seu d'activitats de la Fundació (BOE de 16 de febrer, pàg. 5412, Ar. 536).

Resolució de 2 de febrer de 1995, de formalització d'acord entre el Ministeri de Justícia i Interior i la Comunitat Autònoma d'Extremadura en matèria de joc (BOE de 16 de febrer, pàg. 5385, Ar. 524).

Resolució de 15 de febrer de 1995, de formalització d'acord entre el Ministeri de Justícia i Interior i la ComunitatPage 449 Autònoma de Castella-La Manxa en matèria de joc (BOE de 19 d'abril, pàg. 11515, Ar. 1225).

Resolució de 23 de febrer de 1995, de formalització d'acord entre el Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient i la Generalitat de Catalunya per a la realizació de treballs sobre estabilització del delta de l'Ebre (BOE de 22 de març, pàg. 9030, Ar. 943).

Resolució de 8 de març de 1995, de formalització d'acord entre el Ministeri de Cultura i la Diputació General d'Aragó sobre conservació de catedrals (BOE de 24 de març, pàg. 9338, Ar. 975).

Resolució de 29 de març de 1995, de formalització d'acord entre el Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient i el Principat d'Astúries per a la gestió integral de la costa asturiana (BOE de 22 d'abril, pàg. 12032, Ar. 1259).

Resolució de 10 d'abril de 1995, de formalització d'acord entre el Ministeri de Justícia i Interior i el Principat d'Astúries en matèria penitenciària (BOE de 26 d'abril, pàg. 12339, Ar. 1301).

Resolució de 21 d'abril de 1995, de formalització d'acord entre l'Institut de la Juventut i l'Institut Català de Serveis a la Joventut sobre prestació de serveis de l'Oficina Nacional de Turisme i Intercanvi de Joves (TIVE) (BOE de 9 de maig, pàg. 13477, Ar. 1388).

Resolució d'11 de maig de 1995, de formalització d'acord entre el Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, la Regió de Múrcia i l'Ajuntament de Cartagena per a la construcció d'una variant ferroviària del Barri Peral, de Cartagena (BOE de 9 de juny, pàg. 17288, Ar. 1725).

Resolució de 25 de maig, de formalització d'acord entre la Direcció General del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària i el Principat d'Astúries en matèria de gestió cadastral (transmissions de domini) (BOE de 12 de juny, pàg. 21497, Ar. 2065).

Resolució de 30 de maig de 1995, de formalització d'acord entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Diputació Foral del Territori Històric de Guipúscoa, per a la realització d'actuacions en matèria de recaptació en via executiva d'ingressos de dret públic (BOE de 20 de juny, pàg. 18546, Ar. 1803).

Resolució de 8 de juny de 1995, de formalització d'acord entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Superior d'Esports sobre el funcionament del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (BOE de 28 de juny, pàg. 19565, Ar. 1864).

Resolució de 22 de juny de 1995, de formalització d'acord entre l'Institut de la Dona i l'Institut Andalús de la Dona sobre cooperació en programes i actuacions (BOE de 8 de juliol, pàg. 20993, Ar. 2034).

Resolució de 22 de juny de 1995, de formalització d'acord entre el Ministeri d'Afers Socials i el Govern de les Balears per promocionar actuacions que contribueixin a afavorir l'accés dels joves a habitatges de lloguer (BOE de 8 de juliol, pàg. 20993, Ar. 2035).

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR