Llei del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció de Catalunya (Llei 23/2009, del 23 de desembre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL

L'article 168.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència executiva de la legislació de l'Estat en matèria penitenciària, que inclou en tot cas la planificació i l'organització del treball remunerat de la població reclusa, i també l'execució de les mesures alternatives a la presó i de les activitats de reinserció. Cal recordar que la Generalitat ja va assumir el repte de gestionar l'activitat penitenciària a Catalunya amb l'article 11.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya del 1979, amb relació a l'article 79 de la Llei orgànica 1/1979, del 26 de setembre, general penitenciària, i des de l'1 de gener de 1984 exerceix competències en aquesta matèria d'una manera efectiva, ja que té els mitjans i els serveis penitenciaris transferits pel Reial decret 3482/1983, del 28 de desembre, sobre traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'administració penitenciària.

L'article 25.2 de la Constitució espanyola reconeix a les persones condemnades a penes privatives de llibertat el dret a un treball remunerat, als beneficis corresponents de la Seguretat Social, i també a l'accés a la cultura i al desenvolupament integral de la personalitat, orientats vers la reeducació i la reinserció social. Per la seva banda, l'article 26 de la Llei orgànica 1/1979, del 26 de setembre, general penitenciària considera el treball com un dret i com un deure dels interns i, alhora, el configura com un element fonamental del tractament individual.

Per a poder satisfer el dret al treball dels interns en establiments penitenciaris de Catalunya, es creà, mitjançant la Llei 5/1989, del 12 de maig, el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, empresa pública amb la naturalesa d'entitat de dret públic sotmesa al dret privat com a fórmula organitzativa més idònia per a dur-ho a terme.

Les reformes normatives en l'àmbit penitenciari català, aprovades pel Decret 329/2006, del 5 de setembre, del Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya; la transformació constant del sistema punitiu; les mesures de caràcter sociolaboral que afecten la relació laboral especial penitenciària, establertes pel Reial decret 782/2001, del 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que facin activitats laborals en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la comunitat, modificat pel Reial decret 2131/2008, del 26 de desembre; els canvis estructurals i organitzatius esdevinguts en els centres d'execució penal i educatius; el constant increment de demanda de llocs de treball per a la població reclusa, i la necessitat de donar resposta a totes aquestes qüestions han comportat l'aplicació de fórmules noves vinculades al seguiment d'itineraris personals que relacionen la formació, el treball i la inserció sociolaboral dels interns.

Des de la creació del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció s'ha incrementat en un 1.200% el volum econòmic i, per tant, el de gestió; el nombre d'interns ocupats ha augmentat i s'ha establert l'objectiu de crear mil llocs de treball nous entre el 2007 i el 2010, i s'ha assolit experiència en tasques de formació per a l'ocupació i d'inserció sociolaboral. Aquests fets fan necessària la reforma de la Llei 5/1989, del 12 de maig, de creació del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, per a adequar-la a la realitat i poder continuar les tasques que el Centre ha dut a terme en els darrers anys en matèria de reinserció sociolaboral en els àmbits penitenciari i de justícia juvenil.

Per a poder donar resposta a la situació actual i afrontar els nous reptes, cal potenciar les activitats industrials, comercials o d'un altre tipus relacionades amb el treball penitenciari i comptar amb el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, com a mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i de llur sector públic, per a aconseguir treballs d'aquestes administracions per mitjà dels encàrrecs corresponents. Alhora, la Llei disposa que el Govern pot crear una societat de capital íntegrament públic sotmesa a l'ordenament privat com a instrument per a poder mantenir i consolidar el treball en els àmbits penitenciari i de justícia juvenil en el tràfic econòmic privat.

La Llei manté el nom de l'entitat i reconeix així l'important paper que el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció ha dut a terme durant aquests anys, si bé, en el capítol I, en defineix de nou la finalitat i les funcions per a ajustar la norma a la nova realitat, incorporant-hi com a noves funcions la gestió de la formació professional per a l'ocupació i la gestió de la inserció laboral. Aquest conjunt de funcions configura l'itinerari personal de l'intern o interna i permet de millorar-ne la reinserció sociolaboral, que continua essent l'objectiu principal del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció. Així mateix, la Llei amplia l'àmbit d'actuació als centres educatius de justícia juvenil.

En definitiva, per a facilitar l'assoliment dels objectius del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, aquesta llei el considera, doncs, mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya i preveu la possibilitat de constituir una societat de capital íntegrament públic per a dur-ne a terme les activitats en l'àmbit del tràfic econòmic privat.

El capítol II estableix l'organització del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció i en regula els òrgans de govern, que són integrats pel Consell d'Administració, la Comissió Executiva i el director o directora. S'hi introdueix la Comissió Executiva amb la finalitat de facilitar les decisions executives i d'assegurar un major grau de seguiment de l'activitat del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció. Alhora, es constitueix un Consell Assessor com a òrgan de participació, assessorament i informació entre les administracions competents i els representants de les organitzacions empresarials i sindicals interessades en matèria de reinserció.

El capítol III regula el règim jurídic, de personal, econòmic, de recursos i de contractació del Centre, per a garantir les funcions que se li encomanen. Estableix, també, que el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és poder adjudicador de conformitat amb la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic i disposa la formalització de contractes programa temporals.

Finalment, la disposició transitòria garanteix el funcionament normal del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció fins que no es completi el desplegament legislatiu que estableix la nova fórmula organitzativa; la disposició derogatòria deroga la Llei 5/1989, del 12 de maig, de creació del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció; la disposició final primera conté un manament al Govern per a l'aprovació dels nous estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, i la disposició final segona estableix la data d'entrada en vigor de la Llei.

CAPÍTOL I Naturalesa i funcions Artículos 1 a 3
ARTICLE 1 Naturalesa i adscripció
 1. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és una empresa pública de la Generalitat que té naturalesa d'entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, l'actuació de la qual s'ajusta al dret privat, excepte en els supòsits i les matèries expressament especificats en aquesta llei.

 2. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció s'adscriu al departament competent en matèria d'execució penal.

ARTICLE 2 Objecte del Centre
 1. L'objecte del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és facilitar la reinserció sociolaboral dels interns en centres penitenciaris i educatius de Catalunya, mitjançant la creació, l'aplicació i el desenvolupament de programes formatius i educatius, la creació de llocs de treball adaptats a les necessitats d'aquestes persones i altres actuacions encaminades a aconseguir-ne la reinserció.

 2. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i del sector públic vinculat o dependent i, en conseqüència, resta obligat a executar, dins l'àmbit de les funcions que determina aquesta llei, els encàrrecs que aquests li formulin.

 3. Les relacions del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció amb els departaments, els ens i les entitats dels quals és mitjà propi i servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no contractual i s'estableixen per mitjà d'encàrrecs.

 4. Sens perjudici del que estableixen els apartats 2 i 3, i per a coadjuvar a assolir l'objectiu general de promoure la reinserció sociolaboral dels interns en centres penitenciaris i educatius, el Govern, a proposta del departament competent en matèria d'execució penal, pot acordar la constitució d'una societat de capital íntegrament públic que tingui per objecte promoure, organitzar i controlar el treball productiu i la formació per a l'ocupació dels interns, mitjançant la realització d'activitats industrials, comercials, culturals o anàlogues, en l'àmbit del tràfic econòmic privat.

 5. La societat a què fa referència l'apartat 4 pot subscriure amb el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció els instruments que possibilitin que el Centre en dugui a terme les tasques de gestió administrativa.

ARTICLE 3 Funcions
 1. Les funcions del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, en l'àmbit general, són:

  1. Planificar, organitzar, gestionar i dirigir els programes de formació professional adreçats als interns dels centres penitenciaris i educatius en col·laboració, si escau, amb els departaments de l'Administració de la Generalitat, altres administracions públiques o institucions privades.

  2. Planificar, organitzar, gestionar i dirigir el treball que duen a terme els interns, dins o fora dels establiments penitenciaris i educatius, en règim laboral penitenciari especial o per mitjà de cooperatives o altres fórmules d'emprenedoria, d'acord amb la legislació vigent.

  3. Planificar, organitzar, gestionar i dirigir els programes d'inserció sociolaboral adreçats a col·lectius sotmesos a mesures judicials, en col·laboració, si escau, amb altres administracions i institucions.

  4. Dur a terme activitats industrials, comercials o anàlogues i, en general, les operacions relacionades amb el treball penitenciari i les que li encarreguin els departaments de l'Administració de la Generalitat, els ens locals o els ens integrats en el sector públic.

  5. Promoure fórmules de col·laboració amb entitats, públiques o privades, que permetin d'assolir d'una manera progressiva i efectiva la inserció de les persones sotmeses a mesures penals.

  6. Executar obres de nou establiment, reformar, conservar o condicionar les dependències on es duen a terme les activitats, d'acord amb els criteris i dins dels límits fixats per la legislació vigent en matèria de règim jurídic de les entitats del sector públic de la Generalitat.

  7. Garantir les mesures de prevenció de riscos laborals en totes les activitats que es duen a terme.

  8. Vetllar perquè en el seu àmbit d'actuació es respectin els drets fonamentals de les persones sotmeses a mesures judicials.

  9. Promoure actuacions per a assolir la igualtat d'oportunitats per a les dones, particularment per a les dones estrangeres, responent a les necessitats reals detectades, amb l'objectiu de facilitar-ne el procés d'inserció sociolaboral i l'autonomia personal.

  10. Dur a terme les actuacions relacionades amb les funcions anteriors dirigides a potenciar-les i les que li siguin assignades.

 2. Les funcions a què fan referència les lletres a, b i c de l'apartat 1 han de configurar l'itinerari personal de l'intern o interna.

 3. Les funcions del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, en l'àmbit específic del treball, són:

  1. Dur a terme programes de promoció de l'ocupació.

  2. Fomentar la consolidació d'hàbits laborals i millorar la qualitat i la productivitat dels llocs de treball per a facilitar la inserció laboral.

  3. Impulsar la creació de llocs de treball adaptats a les necessitats dels interns que siguin adequats a llur formació i educació.

 4. Les funcions del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, en l'àmbit específic dels programes de formació professional i educatius, són:

  1. Dur a terme activitats formatives i educatives encaminades a preparar professionalment els interns per a poder cobrir les demandes del mercat laboral.

  2. Adaptar les programacions didàctiques de totes les especialitats al Catàleg de qualificacions professionals i al Catàleg modular integrat de formació professional vigents a Catalunya.

  3. Fomentar l'aprenentatge de coneixements professionals per a facilitar la integració sociolaboral dels interns.

 5. En l'àmbit específic de la inserció sociolaboral, corresponen al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció les funcions següents:

  1. Dur a terme plans i projectes encaminats a incorporar els interns en el món laboral fora del centre penitenciari o educatiu, sempre que llur situació penal els ho permeti, i dur-ne a terme el seguiment i el control corresponents.

  2. Col·laborar amb entitats, públiques o privades, que contribueixin a una inserció laboral efectiva.

  3. Facilitar assessorament jurídic als penats en matèria sociolaboral.

  4. Impulsar la realització d'estudis sobre la conjuntura laboral.

CAPÍTOL II Organització Artículos 4 a 11
ARTICLE 4 Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció són:

 1. El Consell d'Administració.

 2. La Comissió Executiva.

 3. El director o directora.

ARTICLE 5 El Consell d'Administració
 1. El Consell d'Administració és l'òrgan de direcció superior i control del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció.

 2. El Consell d'Administració del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és integrat pels membres següents:

  1. El president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament competent en matèria d'execució penal.

  2. El vicepresident o vicepresidenta, que és el titular o la titular de la unitat directiva competent en matèria de serveis penitenciaris. El vicepresident o vicepresidenta substitueix el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia.

  3. Un nombre de vocals no inferior a quatre ni superior a vuit, nomenats pel Govern, en representació dels departaments competents en les matèries relacionades amb l'objecte i les funcions del Centre.

  4. Dos vocals, designats cadascun d'ells per cadascuna de les entitats associatives dels ens locals de Catalunya.

 3. El director o directora del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció assisteix a les sessions del Consell d'Administració amb veu i sense vot.

 4. El secretari o secretària, nomenat pel Consell d'Administració d'entre el personal del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, assisteix a les sessions del Consell amb veu i sense vot.

 5. Els representants d'organismes públics i privats, i altres experts que el Consell d'Administració del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció consideri oportú, en funció dels assumptes a tractar, poden assistir a les sessions del Consell amb veu i sense vot.

ARTICLE 6 Funcions del Consell d'Administració
 1. Les funcions del Consell d'Administració del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció són:

  1. Vetllar pel compliment de l'objecte i les funcions del Centre.

  2. Exercir la direcció superior i el control del Centre.

  3. Aprovar inicialment la proposta de contracte programa.

  4. Aprovar l'avantprojecte de pressupost, i també, si escau, el balanç, la memòria anual i els comptes dels exercicis econòmics.

  5. Aprovar l'avantprojecte de programa anual d'actuació, d'inversions i de finançament.

  6. Proposar les directrius per a fixar de manera individualitzada les tarifes de referència per a les activitats del Centre que hi estiguin subjectes, d'acord amb l'article 18.2.b.

  7. Nomenar el secretari o secretària del Consell d'Administració.

  8. Crear òrgans consultius o taules sectorials en matèria d'inserció sociolaboral de les persones sotmeses a mesures judicials amb participació de les entitats i empreses afectades.

  9. Tractar, per encàrrec dels òrgans competents en matèria d'execució penal, altres assumptes relacionats amb les activitats del Centre.

  10. Complir les altres funcions que li puguin correspondre per llei.

 2. El Consell d'Administració pot delegar funcions en la Comissió Executiva.

ARTICLE 7 La Comissió Executiva
 1. La Comissió Executiva del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és l'òrgan de decisió executiva i de seguiment de l'activitat del Centre.

 2. La Comissió Executiva del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és integrada pels membres següents:

  1. El president o presidenta, que és el titular o la titular de la unitat directiva competent en matèria de serveis penitenciaris.

  2. El vicepresident o vicepresidenta, que és nomenat d'entre els vocals del Consell d'Administració a proposta del president o presidenta de la Comissió Executiva, que substitueix el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia.

  3. Un nombre de vocals no inferior a dos ni superior a quatre, nomenats d'entre els membres del Consell d'Administració.

 3. El director o directora del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció assisteix a les sessions de la Comissió Executiva amb veu i sense vot.

 4. El secretari o secretària del Consell d'Administració també ho és de la Comissió Executiva.

 5. Els representants d'organismes públics i privats, i altres experts que la Comissió Executiva consideri oportú de convocar en funció dels assumptes a tractar, poden assistir a les sessions amb veu i sense vot.

ARTICLE 8 Funcions de la Comissió Executiva
 1. Les funcions de la Comissió Executiva del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció són:

  1. Supervisar el funcionament general del Centre i acordar les actuacions que corresponguin.

  2. Coordinar l'activitat de gestió del Centre i supervisar-ne el desenvolupament del programa d'actuació, d'inversions i de finançament.

  3. Deliberar sobre les qüestions de l'entitat i dels seus centres d'activitats i adoptar els acords pertinents.

  4. Aprovar la plantilla de personal i el seu règim retributiu, dins els límits establerts legalment.

  5. Ratificar els contractes i els convenis d'una quantia superior a 100.000 euros.

  6. Preparar els acords del Consell d'Administració, si escau.

  7. Retre comptes al Consell d'Administració.

  8. Complir les altres funcions que el Consell d'Administració li delegui.

 2. La Comissió Executiva pot delegar funcions en el director o directora.

ARTICLE 9 El director o directora
 1. El director o directora del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és nomenat pel Govern i és l'òrgan encarregat d'executar els acords del Consell d'Administració i de la Comissió Executiva.

 2. Les funcions del director o directora del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció són:

 1. Dirigir, coordinar, gestionar i controlar les activitats necessàries per al compliment de les finalitats del Centre i inspeccionar les dependències i les instal·lacions on es duen a terme aquestes activitats.

 2. Exercir la representació del Centre.

 3. Exercir el comandament superior del personal.

 4. Acordar i formalitzar els contractes propis de l'activitat del Centre, dins dels límits que fixin els seus estatuts.

 5. Formular propostes de planificació i de direcció de les activitats del Centre.

 6. Tenir cura de la comercialització dels béns, els productes i els serveis derivats del treball penitenciari.

 7. Tenir cura de la planificació i el desenvolupament de la formació professional en els centres penitenciaris i educatius.

 8. Tenir cura de la planificació i la gestió dels programes d'inserció sociolaboral adreçats a col·lectius sotmesos a mesures judicials.

 9. Elaborar la proposta de contracte programa.

 10. Complir les funcions que la Comissió Executiva li delegui.

ARTICLE 10 El Consell Assessor
 1. El Consell Assessor del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és un òrgan de participació i assessorament del Centre i d'informació i concertació amb les administracions públiques, les organitzacions empresarials i sindicals i altres entitats interessades en matèria d'inserció de les persones sotmeses a mesures judicials.

 2. El Consell Assessor del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és integrat, d'acord amb el que determinin els estatuts del Centre, per un màxim de quinze membres en representació dels ens següents:

  1. L'Administració de la Generalitat.

  2. Les entitats associatives dels ens locals de Catalunya.

  3. Les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya.

  4. Les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya.

  5. El Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

 3. El Consell Assessor del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, si ho considera oportú en funció dels assumptes a tractar, pot convocar altres experts a les sessions del Consell, que hi assisteixen amb veu i sense vot.

 4. L'assistència a les sessions del Consell Assessor del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció no dóna dret a percebre dietes ni indemnitzacions.

 5. Els estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció han de regular el règim de reunions i el desenvolupament de les funcions del Consell Assessor.

 6. Corresponen al Consell Assessor del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció les funcions següents:

  1. Impulsar la col·laboració amb les organitzacions empresarials i sindicals per a assolir els objectius d'inserció i rehabilitació socials.

  2. Formular al Consell d'Administració recomanacions i propostes relatives a l'acompliment dels objectius del Centre.

 7. El Consell Assessor del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció ha de rebre informació sobre la proposta de contracte programa, l'avantprojecte de pressupost, l'avantprojecte de programa anual d'actuació, d'inversions i de finançament, i els comptes dels exercicis econòmics. Si ho considera oportú, pot elevar la seva opinió al Consell d'Administració.

ARTICLE 11 Col·laboració entre el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció i les empreses i entitats d'inserció
 1. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció ha de promoure fórmules de col·laboració que permetin de configurar l'itinerari d'inserció dels interns i de garantir-ne la continuïtat fora de la institució penitenciària, amb la participació de les empreses i entitats d'inserció.

 2. Amb l'objectiu d'assolir la col·laboració a què fa referència l'apartat 1, el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció ha de:

 1. Iniciar els processos d'inserció en els centres penitenciaris mitjançant els seus tallers.

 2. Facilitar la contractació de les persones excarcerades per mitjà de les empreses d'inserció, per a completar-ne, així, l'itinerari d'inserció.

CAPÍTOL III Règim jurídic, de personal, econòmic, de recursos i de contractació Artículos 12 a 19
ARTICLE 12 Règim jurídic
 1. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, amb caràcter general, sotmet la seva activitat en les relacions externes a les normes del dret civil, mercantil i laboral que li són aplicables.

 2. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció sotmet la seva activitat en les relacions amb els interns a les disposicions de la legislació penitenciària i dels menors, i ha de tenir en compte l'estatus jurídic especial dels interns, sens perjudici de la resta de normes aplicables.

ARTICLE 13 Personal
 1. El personal del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és seleccionat de conformitat amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i es regeix per les normes civils, mercantils, laborals i administratives aplicables en cada cas.

 2. El personal funcionari de la Generalitat, en casos excepcionals i de conformitat amb la normativa sobre funció pública aplicable, pot ésser adscrit al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció.

ARTICLE 14 Contracte programa
 1. Els objectius generals i el règim econòmic de l'activitat del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció es poden determinar per mitjà d'un contracte programa o de convenis específics amb el departament al qual és adscrit o amb altres administracions per raó de la seva condició de mitjà propi.

 2. El contracte programa del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció ha d'establir, com a mínim i per a tot el període de vigència, els continguts següents:

  1. Els objectius i els resultats que el Centre ha d'assolir.

  2. La gestió que, en general, el Centre ha de dur a terme.

  3. Els recursos personals, materials i pressupostaris necessaris per a la consecució dels objectius del Centre i els efectes associats al grau d'acompliment d'aquests objectius.

  4. Els instruments de seguiment, control i avaluació dels resultats del Centre, inclosos els indicadors per a verificar-ne el compliment.

  5. Els sistemes d'informació per a controlar la gestió del Centre.

 3. El Consell d'Administració del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció aprova la proposta de contracte programa elaborada pel director o directora.

 4. L'aprovació del contracte programa del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria d'execució penal, amb l'informe previ dels departaments competents en matèria d'economia i d'organització administrativa i recursos humans.

 5. El seguiment i el control del contracte programa del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció correspon al secretari o secretària general del departament competent en matèria d'execució penal.

ARTICLE 15 Recursos econòmics

Els recursos econòmics del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció són constituïts per:

 1. Els rendiments dels béns, dels productes i dels serveis originats per la seva actuació empresarial, industrial i comercial.

 2. Els crèdits consignats en els pressupostos de la Generalitat.

 3. Les transferències d'altres administracions i entitats públiques.

 4. Les subvencions, les donacions i les aportacions de qualsevol tipus que facin a favor seu altres entitats, organismes públics o privats o particulars.

 5. Els rendiments i el producte de l'alienació del patrimoni.

 6. Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits.

 7. Els que la mateixa Administració de la Generalitat indiqui o consigni com a compensació pels béns, els productes o els serveis adquirits.

 8. Qualsevol altra aportació patrimonial que li sigui atribuïda.

ARTICLE 16 Destinació dels beneficis

Els beneficis del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, si n'hi ha, s'han de destinar a millorar els mitjans per a dur a terme les seves activitats i a crear-ne de noves.

ARTICLE 17 Règim de recursos
 1. Els actes del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció subjectes al dret privat i les pretensions que se'n derivin són competència de la jurisdicció que correspongui en cada cas d'acord amb la normativa aplicable en cada moment.

 2. Els actes del Consell d'Administració, de la Comissió Executiva i del director o directora del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció posen fi a la via administrativa. Contra aquests actes es pot interposar recurs potestatiu de reposició o, directament, recurs contenciós administratiu.

 3. Correspon al conseller o consellera competent en matèria d'execució penal revisar d'ofici els actes del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció subjectes al dret administratiu.

ARTICLE 18 Contractació
 1. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció és poder adjudicador als efectes que estableix la legislació sobre contractació del sector públic.

 2. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, en la seva actuació com a mitjà propi de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i del sector públic vinculat o dependent, s'ajusta a les regles següents:

  1. Les relacions entre el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció i els poders adjudicadors dels quals és mitjà propi i servei tècnic s'estableixen per mitjà d'encàrrecs, d'acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 2.

  2. Els preus de prestació dels serveis, subministraments i encàrrecs del Centre són aprovats pel conseller o consellera competent en matèria d'execució penal per mitjà de l'aplicació individualitzada o per grups d'articles de les directrius aprovades pel Govern, amb l'informe previ de la Comissió de Govern Local de Catalunya, sempre que el Centre actuï com a mitjà propi de les administracions locals.

  3. El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció no pot participar en licitacions públiques convocades per l'Administració de la Generalitat, els ens locals o el sector públic vinculat o dependent, sens perjudici que es pugui encarregar al Centre l'execució de la prestació objecte de la licitació si no hi concorren altres licitadors.

  4. Els contractes que el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció ha de subscriure amb tercers per a dur a terme les prestacions objecte de l'encàrrec resten sotmesos, en qualsevol cas, al que estableix la legislació en matèria de contractes del sector públic, llevat dels contractes de subministrament relatius a activitats directes de caràcter industrial o comercial si els béns han estat adquirits amb la finalitat de retornar-los, amb transformació o sense, al tràfic patrimonial d'acord amb les finalitats pròpies del Centre.

 3. El volum dels encàrrecs que els departaments de l'Administració de la Generalitat, els ens locals i els ens integrats en llur sector públic fan al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció complementa la reserva social que la legislació vigent estableix per a la resta de centres, entitats i empreses del tercer sector i en cap cas no pot comportar una disminució de la reserva social ni computar a l'efecte del límit màxim de reserva establert.

 4. El règim de contractació de la societat a què fa referència l'article 2.4 s'ha d'ajustar a la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic.

ARTICLE 19 Matèries excloses del dret privat

Resten excloses de l'aplicació del dret privat les matèries següents:

 1. Les relacions del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció amb l'Administració pública en general i amb el departament competent en matèria d'execució penal en particular.

 2. L'adquisició de béns immobles afectats al servei públic penitenciari, i també llur desafectació.

 3. Les situacions derivades de l'estatus jurídic especial de l'intern o interna a què fa referència l'article 12.2.

 4. Els actes dels òrgans de govern del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció subjectes al dret administratiu.

 5. Les altres que corresponguin per llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL Garantiment del principi de paritat

En la composició dels òrgans que regula aquesta llei, s'ha de procurar garantir el principi de paritat per mitjà de la presència equilibrada de dones i homes.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Adaptació funcional

Mentre no es creï la societat a què fa referència l'article 2.4, el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció ha de complir, a més de les funcions que aquesta llei li encomana, les que pertocarien a aquesta societat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogats:

 1. La Llei 5/1989, del 12 de maig, de creació del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció.

 2. L'article 6 de la Llei 11/2005, del 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA Aprovació dels estatuts

El Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d'execució penal, en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, ha d'aprovar els nous estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, que n'han de regular l'organització i el règim de funcionament.

SEGONA Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 23 de desembre de 2009

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catatalunya

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera de Justícia

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR