DECRET 90/2000, de 22 de febrer, de modificació del Decret de 27 de setembre de 1978, relatiu a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

90/2000, de 22 de febrer, de modificació del Decret de 27 de setembre de 1978, relatiu a la Comissió d’Urbanisme de Catalunya.

El Decret de 27 de setembre de 1978 regula la composició de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, com a òrgan superior de caràcter consultiu en matèria de planejament i urbanisme, en l’àmbit territorial de la Generalitat de Catalunya.

L’article 2 d’aquest Decret, modificat pel Decret 83/1998, de 31 de març, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, preveu que formaran part del Ple, entre d’altres, els directors generals d’Ordenació del Territori i Urbanisme i d’Actuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge, que actuaran com a vicepresidents.

La creació en el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant el Decret 3/2000, de 10 de gener, de la Secretaria per a les Actuacions Concertades, l’Urbanisme i l’Habitatge, amb funcions de programació, direcció, planificació i coordinació de les polítiques d’ordenació urbanística, de l’habitatge i de concertació territorial, fa necessari adaptar la composició de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya per tal de preveure-hi la seva participació.

Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l’article 2.2.a) del Decret de 27 de setembre de 1978, que queda redactat de la manera següent:

Article 2.2 a) El secretari per a les Actuacions Concertades,...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR