DECRET 376/1988, d'1 de desembre, pel qual es modifica l'article 10 de l'Estatut dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rango de LeyDecret

L'article 10 de l'Estatut dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 123/1986, de 16 de gener, determina que en el Consell d'Administració d'aquesta Entitat s'integrarà un representant de la Corporació Metropolitana de Barcelona.

De conformitat amb la nova organització territorial de Catalunya i les determinacions que preveu la Llei 7/1987, de 4 d'abril, cal modificar el precepte esmentat per tal d'atribuir aquesta representació a l'Entitat Metropolitana del Transport, ateses les funcions que li són pròpies.

D'altra banda, s'estima procedent modificar la composició del Consell d'Administració esmentat amb la incorporació d'un representant del Departament de Comerç, Consum i Turisme.

Per tant, a proposta del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d'acord amb el Consell Executiu, Decreto:

Es modifica l'article 10 de l'Estatut dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 123/1986, de 16 de gener, que es redacta de la manera següent:

"Article 10

" Seran consellers:

" Un representant del Departament de Governació. " Un...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR