Escriptura de renúncia al càrrec o a la pròrroga de marmessor

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aSeptiembre 2021
Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d’escriptura de renúncia al càrrec de marmessor
  • 2.1 Notificació als interessats
   • 2.1.1 Primera Diligència
   • 2.1.2 Diligències següents
 • 3 Comentari
  • 3.1 Novetat de l'actuació notarial
  • 3.2 Normes de la Llei del Notariat
  • 3.3 Normes sobre marmessor en el Codi Civil de Catalunya
 • 4 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d’escriptura de renúncia al càrrec de marmessor

NÚMERO *

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El/La senyor/a *, major d'edat, vidu/vídua, veí/veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *, vigent.

De veïnatge civil català.

Intervé en nom propi.

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de RENUNCIA AL CÀRREC DE MARMESSOR (o A LA PRÒRROGA EN EL CÀRREC DE MARMESSOR) i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d’aquesta Escriptura de RENUNCIA AL CÀRREC DE MARMESSOR (o A LA PRÒRROGA EN EL CÀRREC DE MARMESSOR) i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d’aquesta Escriptura de RENUNCIA AL CÀRREC DE MARMESSOR (o A LA PRÒRROGA EN EL CÀRREC DE MARMESSOR) i EXPOSA:

I.- Que el senyor * va morir a *, el dia *, segons certificat de defunció expedit pel Registre Civil de Catalunya, que tinc a la vista i protocol·litzo.

II.- Que el senyor * va atorgar el seu últim (o únic) testament el dia *, davant el Notari de *, senyor *, segons resulta del certificat del Registre General d'Actes d'Última Voluntat, que m'exhibeix i protocol·litzo.

III.- Que en el dit testament el causant va nomenar marmessor el Sr. compareixent en els següents termes (es transcriurà la clàusula del seu nomenament i regles d'actuació, si escau).

IV.- Declara el compareixent:

Opció 1.-

Que va acceptar formalment el càrrec en escriptura autoritzada el dia * davant del notari de *, senyor *.

Opció 2.-

Que no ha acceptat el càrrec en forma expressa ni tàcita, i no han transcorregut sis dies des que va tenir coneixement del seu nomenament (o de la defunció del causant, si ja era coneixedor d'això).

Opció 3.-

Que va acceptar formalment el càrrec en escriptura autoritzada el dia * davant el Notari de *(o ha exercit el càrrec sense haver renunciat a aquest en el termini de sis dies previstos al CC); que en l'actualitat està pròxim a concloure el termini inicial de vigència de l'esmentat càrrec, passant a la situació de pròrroga (per estar aquesta prevista pel testador, o per estar en situació de pròrroga legal d'1 any, o perquè li va ser concedida pròrroga pel notari o el secretari judicial; així resulta de ...).

V.- Exposat tot això, ATORGA:

Primer.- Que renuncia a exercir el càrrec (o si és abans d'entrar en pròrroga: a continuar en el càrrec una vegada conclòs el termini inicial).

Segon.- La raó de renúncia, que sotmet al criteri del Notari autoritzant, és *(edat, malaltia, pràctica nul·la relació amb el causant, etc.).

VI.- Jo, el Notari, considero justificada la renúncia pels motius al·legats, renúncia que queda...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR