Declaració de supervivència en dret català

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aEnero 2022


Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 NOTES
 • 3 Model
 • 4 Comentari
  • 4.1 Normes legals
  • 4.2 Parelles de feti i pacte de supervivència
  • 4.3 Tema fiscal: què paga el consort supervivent en fer la declaració de supervivència?
  • 4.4 Altres temes
 • 5 Jurisprudencia citada
 • 6 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assitent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

NOTES

1.- D'acord amb el Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya relatiu a la persona i a la família, poden adquirir béns amb pacte de supervivència els convivents en parella estable.

2.- Segons l'article del 211-2 del Codi Civil de Catalunya (CCCat.):

Commoriència i mort consecutiva derivada d?un mateix esdeveniment

quote|La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d?una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si es prova aquesta supervivència. En cas contrari, es considera que s?han mort alhora i no hi ha successió o transmissió de drets entre aquestes persones.}}

Sens perjudici del que estableix l?apartat 1, es considera que s?han mort alhora quan hi ha unitat de causa o de circumstància que motiven les defuncions i entre ambdues morts han transcorregut menys de setanta-dues hores.
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

La senyora *, major d'edat, (nascuda el * ) *, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent..

De veïnatge civil català.

Intervé en nom propi.

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de DECLARACIÓ DE SUPERVIVÈNCIA i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de DECLARACIÓ DE SUPERVIVÈNCIA i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de DECLARACIÓ DE SUPERVIVÈNCIA i EXPOSA:

I.- Que en l'escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *, la compareixent i el seu espòs, ambdós de veïnatge civil català, senyor * varen comprar, per iguals parts indivises i el qui dels dos sobrevisqués per enter, la totalitat de la finca següent:

URBANA: DEPARTAMENT NÚMERO * (o rústica...)

Inscrita al volum *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *

Valor d'aquesta Finca: * Euros, (en successions causades a partir de l'1-01-2022, es dirà:) que és el valor de referència al qual es refereix l'art. 9 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions. - (En cas de no voler declarar com a valor el de referència, s'indicaran tots dos, la raó de consignar un valor si és inferior i procedirà l'oportú advertiment notarial sobre les possibles conseqüències fiscals).-

Valor d'una meitat indivisa: * euros.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

A.- Ha estat aportada pel/s interessat/s:

La que resulta del document aportat pel/s interessat/s sent un dels assenyalats en l'art. 41 de la Llei 1/2004, de 5 de març; aquest document s'uneix a aquesta matriu per al seu trasllat a les còpies.

Jo, el Notari, a l'efecte de la pertinent constància en el Cadastre, procediré a indicar l'expressada Referència cadastral en els índexs informatitzats que regula el article 285 del Reglament Notarial.

B.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

a). Certificat descriptiu i gràfica

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

b.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:'

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments tele-màtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

c- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

Subopcions:

c.1): No té encara referència cadastral concreta.

c.2): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el notari, per fer constar mit-jançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, in-completes o inexactes.

Jo, el notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pe/ls interessat/s, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet,...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR