Escriptura d'adquisició d'usdefruit pel consort i la nua propietat pels legitimaris, segons testament al dret de Catalunya

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aMarzo 2021

Contenido
 • 1 Cas de mort simultànea
 • 2 Nota
 • 3 Model
 • 4 Comentari
  • 4.1 Normes legals de successió
  • 4.2 Llibre quart del Codi Civil de Catalunya
  • 4.3 Normes del Codi de successions
  • 4.4 Contractes d'assegurança de cobertura de defunció
  • 4.5 Element transfronterer en la successió intestada
  • 4.6 Certificat successori europeu
  • 4.7 Reduccions i deduccions
 • 5 Legislación citada
 • 6 Doctrina Administrativa citada
Cas de mort simultànea

La redacció originària de l'article del 211-2 del «Codi civil de Catalunya» deia «Commoriència. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d'una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si aquella ha viscut almenys setanta-dues hores més que la persona a qui havia de sobreviure».

Però la Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya, (entrada en vigor el 9 de juny de 2015) diu:

«Commoriència i mort consecutiva derivada d'un mateix esdeveniment.
»1. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d'una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si es prova aquesta supervivència. En cas contrari, es considera que s'han mort alhora i no hi ha successió o transmissió de drets entre aquestes persones.
»2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, es considera que s'han mort alhora quan hi ha unitat de causa o de circumstància que motiven les defuncions i entre ambdues morts han transcorregut menys de setanta-dues hores
Nota

En el cas que hi hagi un element transfronterer, s'ha de tenir en compte les normes del Reglament successori europeu núm. 650/2012 que es detallen en el comentari d'aquest formulari, en l'epígraf Element transfronterer.

Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

La senyora *, major d'edat, (nascuda el * ) *, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

I el senyor *, major d'edat, (nascut el * ) *, amb el mateix veïnatge i domicili. Exhibeix DNI/NIF *, vigent.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom i interès propis.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de MANIFESTACIÓ I ACCEPTACIÓ d'HERÈNCIA i EXPOSEN:

I.- Que el Sr. *, resident a *, de veïnatge civil català, va morir a *, el dia *, en estat de casat amb la Sra. *, matrimoni de la qual, únic contret, va tenir només un fill, el Sr. *, aquí compareixent. Queda acreditada la defunció amb el certificat de defunció que tinc a la vista i protocol·litzo.

II.- La successió del causant s'ha de regular pel que va disposar en el testament atorgat, davant meu, el dia *. S'acredita el títol successori amb el certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat, que els compareixents m'exhibeixen i protocol·litzo.

III.- En l'esmentat testament el causant va nomenar hereu universal i lliure el seu fill Sr. * i va llegar l'usdefruit universal a la seva esposa.

Una còpia d'aquest testament acompanyarà la de la present.

IV.- INVENTARI: es fa constar que els béns que integren l'herència del referit causant, conforme a l'article 461-14 del Codi Civil de Catalunya, a l'efecte d'entendre's acceptada l'herència a benefici d'inventari, són els següents:

IMMOBLES:

URBANA: DEPARTAMENT NÚMERO * (o rústica...)

Inscrita al volum *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *

Valor: * euros.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

A.- Ha estat aportada pels interessats:

La que resulta del document aportat pels interessats sent un dels assenyalats en l'art. 41 de la Llei 1/2004, de 5 de març; aquest document s'uneix a aquesta matriu per al seu trasllat a les còpies.

Jo, el Notari, a l'efecte de la pertinent constància en el Cadastre, procediré a indicar l'expressada Referència cadastral en els índexs informatitzats que regula el article 285 del Reglament Notarial.

B.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

a). Certificat descriptiu i gràfica

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

b.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:'

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments tele-màtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

c- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

Subopcions:

c.1): No té encara referència cadastral concreta.

c.2): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el notari, per fer constar mit-jançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, in-completes o inexactes.

Jo, el notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALI-TAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i ex-pressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària.

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabu-da a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si su-pera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de l'art. 201.1 de la LH (que podran iniciar seguidament o no fer-ho); si la superfície real és la registral i no la cadastral s'advertirà als interessats del procediment de rectificació previst en art. 18.2, Llei de Cadastre; finalment si la diferència de superfície és inferior al 5%, cal demanar la major cabuda i simplement es comunica al Cadastre aquesta rectificació.)

(Finalment, es plot segons quins supòsits: a) sol·licitar expressament que no s'insta ni el procediment de l'art. 199 ni el de l'art. 201 tots dos de la Llei Hipotecària, b) que no sol·liciten la rectificació registral ni el procediment de l'art. 18 de la Llei del Cadastre per ig-norar la descripció real, c) que, si no hi ha altre remei, s'inscrigui la finca en el Registre amb la descripció registral).

CÀRREGUES:

La finca descrita està afecta...

En tot cas, tractant-se d'un acte a títol gratuït, jo, el Notari, estic dispensat de sol·licitar informació registral. Manifesten els compareixents que coneixen la situació de la finca en el Registre de la Propietat. Queden advertits que, en tot cas, prevaldrà la situació registral existent abans de la presentació en el Registre de la còpia autoritzada d'aquesta escriptura.

(Possible petició de cancel·lació de càrregues, com a hipoteques cancel·lables per caducitat legal (art. 82.5 o 210.8a, tots dos de la LH), per caducitat pactada en el títol, per confusió i altres supòsits, destacant les hipoteques amb més de 30 anys l'1 de gener de 1945 (DT.3a LH) o la hipoteca canviària per exhibició de lletres); la cancel·lació de les condicions resolutòries, la cancel·lació de càrregues fiscals, mencions, etc.)

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació dels compareixents i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba