Escriptura d'adquisició d'usdefruit amb facultat de disposar per títol hereditari al dret de Catalunya

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAbril 2022

Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 NOTA
 • 3 APLICACIÓ DEL FORMULARI
 • 4 Model
 • 5 Comentari
  • 5.1 En general
  • 5.2 Reduccions i deduccions
  • 5.3 Usdefruit amb facultat de disposar
  • 5.4 Normes anteriors a la llei catalana
  • 5.5 Normes actuals
  • 5.6 Doctrina de la DGRN
  • 5.7 Normes fiscals
  • 5.8 Certificat successori europeu
  • 5.9 Reduccions i deduccions
  • 5.10 Contractes d'assegurança de cobertura de defunció
 • 6 ==Doctrina Administrativa citada
 • 7 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assitent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

NOTA

Segons el Llibre Segon del Codi civil de Catalunya, pot tenir la condició de parella estable el convivent casat i separat de fet, el que cal tenir present segons la data de defunció del causant.


APLICACIÓ DEL FORMULARI

* Aquest formulari només es pot aplicar a les herències d'una persona morta a partir de l'1 de gener de 2009; (seguim les disposicions del Libre Quart del «Codi Civil de Catalunya»).

* La redacció originària de l'article del 211-2 del «Codi civil de Catalunya» deia «Commoriència. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d'una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si aquella ha viscut almenys setanta-dues hores més que la persona a qui havia de sobreviure».

Però la Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya, (entrada en vigor el 9 de juny de 2015) diu:

«Commoriència i mort consecutiva derivada d'un mateix esdeveniment.
»1. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d'una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si es prova aquesta supervivència. En cas contrari, es considera que s'han mort alhora i no hi ha successió o transmissió de drets entre aquestes persones.
»2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, es considera que s'han mort alhora quan hi ha unitat de causa o de circumstància que moti-ven les defuncions i entre ambdues morts han transcorregut menys de setanta-dues hores
Model

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

La SENYORA *, de * anys, (nascuda el * ) vídua, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *, vigent.

I el SENYOR *, major d'edat, (nascut el * ) *, amb el mateix veïnatge i domicili. Exhibeix DNI/NIF *, vigent.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom i interès propis.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de MANIFESTACIÓ I ACCEPTACIÓ D'HERÈNCIA i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de MANIFESTACIÓ I ACCEPTACIÓ D'HERÈNCIA i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de MANIFESTACIÓ I ACCEPTACIÓ D'HERÈNCIA i EXPOSEN:

I.- Que el senyor *, espòs i pare respectivament dels compareixents, de veïnatge civil català, va morir a *, el dia *, en estat de casat amb la senyora *, matrimoni del qual, únic contret, va tenir només un fill, el Sr. *, aquí compareixent. Queda acreditada la defunció amb el certificat de defunció que tinc a la vista i protocol·litzo.

II.- La successió del causant s'ha de regular pel que va disposar en el testament atorgat, davant meu, el dia *. S'acredita el títol successori amb el certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat, que els compareixents m'exhibeixen i protocol·litzo.

III.- A l'esmentat testament, el causant va nomenar hereu/va universal i lliure el seu fill * (la seva filla) i va llegar l'usdefruit universal a la seva esposa.

Una còpia d'aquest testament acompanyarà la de la present.

IV.- INVENTARI: conforme a l'article 461-14 del Codi Civil de Catalunya, a l'efecte d'entendre's acceptada l'herència a benefici d'inventari, es fa constar que els béns que integren la mateixa són els següents:

IMMOBLES:

URBANA: DEPARTAMENT NÚMERO * (o rústica...)

(si està en PH): Quota de participació en el total immoble: *

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *.

Valor d'aquesta Finca: * Euros, (en successions causades a partir de l'1-01-2022, es dirà:) que és el valor de referència al qual es refereix l'art. 9 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions. - (En cas de no voler declarar com a valor el de referència, s'indicaran tots dos, la raó de consignar un valor si és inferior i procedirà l'oportú advertiment notarial sobre les possibles conseqüències fiscals).-

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

A.- Ha estat aportada pel/s interessat/s:

La que resulta del document aportat pel/s interessat/s sent un dels assenyalats en l'art. 41 de la Llei 1/2004, de 5 de març; aquest document s'uneix a aquesta matriu per al seu trasllat a les còpies.

Jo, el Notari, a l'efecte de la pertinent constància en el Cadastre, procediré a indicar l'expressada Referència cadastral en els índexs informatitzats que regula el article 285 del Reglament Notarial.

B.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

a). Certificat descriptiu i gràfica

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

b.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:'

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments tele-màtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

c- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

Subopcions:

c.1): No té encara referència cadastral concreta.

c.2): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el notari, per fer constar mit-jançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, in-completes o inexactes.

Jo, el notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pe/ls interessat/s, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària.

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR