Demanda d'execució dinerària

AutorvLex
Actualizado aJulio 2019
[Dades identificatives del procediment] 

AL JUTJAT DE …………………... 

…………………, procurador/a dels tribunals, en nom de l’herència jacent de ……………… amb núm. de DNI …………, que actúa representada per la sra. …………..., amb núm. de DNI……………, tal i com consta en els actuacions identificades, davant d'aquest Jutjat comparec i DIC

Que, per mitjà de la representació esmentada, formulo DEMANDA D’EXECUCIÓ DINERÀRIA contra …………………, amb CIF núm. ……… i domicili a ………, al carrer ………, núm. ………, domicili on poden ser emplaçats i rebre comunicacions, en reclamació de la quantitat de ………………… euros (..............-€) de principal més els interessos i costes prudencials que s'hagin produït, demanda que interposo en base a l’article 517 de la Llei d'enjudiciament civil (LEC

FETS 

PRIMER. Que la meva representada és creditora en virtut de la sentència …………… dictada, per la qual es condemna a la demandada al pagament de ……€, corresponents a les rendes vençudes i no liquidades, pel concepte de subministraments pendents, així com les rendes que es vagin vencent successivament i la quantitat corresponent al preu dels subministraments que es consumeixin fins al moment de l’efectiva entrega del local arrendat als seus propietaris, amb els seus interessos corresponents. 

Adjunto com a document núm. 1 testimoni de la sentència. 

SEGON. Que aquesta sentència és ferma perquè la part contraria no ha interposat recurs d'apel·lació d'acord amb el que disposa l'article 207.2 de la LEC en el termini legalment previst. 

TERCER. Que en data ………, la demandada ………, encara no ha abandonat el local, tot i que es va fixar el llançament pel passat ……………. 

El principal reclamat en aquesta demanda executiva ascendeix a ………€, d'acord amb els següents imports i càlculs: 

- …………………€  corresponents a les rendes vençudes i no liquidades recollides expressament en sentència. 

- ……………€ corresponents a les rendes reportades des de la data en què es va dictar la sentència fins avui, és a dir, les rendes vençudes i no liquidades a partir del mes de ……. 

QUART. Aquesta part no té constancia de cap bé en el qual es pugui travar embargament, que sigui propietat de la demandada, per la qual cosa sol·licitem, d'acord amb l'article 590 de la LEC, que es lliuri ofici a les següents entitats: 

a) A l'Agència Tributària per tal de què informin dels comptes corrents i diferents dipòsits oberts en entitats financeres en les quals la part demandada pugui aparèixer com a titular. Així mateix, perquè informin sobre la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR