Execució de procés monitori

AutorvLex
Actualizado aMarzo 2024

[Dades identificatives del procés


AL JUTJAT DE …………...
 


…………………… advocat/da, amb número de col·legiat/da ……….. de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de …………., actuant en el present acte en nom i representació de la mercantil …………….., domiciliada a ………….., carrer ………., número …….., segons acredito amb les escriptures de poder que adjunt com Document número 1 i que sol·licito, una vegada testimoniades em siguin retornades, davant el Jutjat compareixo i com millor en Dret procedeixi DIC


Que mitjançant el present escrit interesso es DESPATXI EXECUCIÓ contra els béns de la part demandada, petició que fonamento en els següents: 


FETS
 


PRIMER.- La part demandada ha tingut ple coneixement de l’existència d’un procés Monitori interposat contra ella. 


SEGON.- Que se li ha notificat en la forma prevista en l’article 161 de la LEC, amb advertiment de què de no pagar ni comparèixer al·legant les raons de la negativa al pagament es despatxarà execució contra ella en la forma prevista en l’article 816 de la LEC


TERCER.- Aquesta part posa en coneixement del Jutjat que a dia d’avui la part demandada no s’ha posat en contacte amb la meva representada per satisfer el deute. 


QUART.- De conformitat amb el que estableix l’article 816 de la LEC procedeix despatxar execució contra els béns de la part demandada, tenint en compte que des del moment que es dicti la Interlocutòria despatxant execució el deute meritarà l’interés a que es refereix l’article 576 de la LEC


CINQUÈ.- Aquesta part no te coneixement de bens de l’executada susceptibles d’embargament. 


SISÈ.- Que per part de l’òrgan jurisdiccional al que em dirigeixo es requereixi, amb les prevencions legals previstes, a la part executada perquè manifesti relacionadament béns i drets suficients per cobrir la quantia de l’execució, amb expressió, en el seu cas de les càrregues i gravàmens, així com, en el cas dels immobles, si estàn ocupats, per quines persones i amb quin títol, en virtut de l’article 589 de la LEC


SETÈ.- Pel cas que els béns designats fossin insuficients per l’execució aquesta part sol·licita de l’òrgan jurisdiccional que es lliuri atent ofici a l’ OFICINA D’AVERIGUACIÓ PATRIMONIAL a fi de que faciliti relació de béns o drets titularitat del demandat. 


Subsidiàriament: 

a) Que es remeti atent ofici a la TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL perquè informi si la part demandada consta donada d’alta en concepte de treballadora per compte aliena, i en el seu cas, informin...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR