Crònica legislativa: Illes Balears

AutorAntoni Nadal
CargoProfessor de l’Escola Balear d’Administració Pública
Páginas420-432

Page 420

(Segon semestre de 2008)

Ajuts, subvencions i beques

Concessió de subvencions del Consell Insular de Mallorca per al foment de les revistes en llengua catalana per a l’any 2008 (Butlletí Oficial de les Illes Balears —BOIB— núm. 105, de 29 de juliol de 2008). http://boib.caib.es/pdf/2008105/mp49.pdf

Concessió de subvencions del Consell Insular de Mallorca per a la normalització lingüística a les empreses per a l’any 2008 (etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet). Sol·licituds concedides en primera comissió (BOIB núm. 105, de 29 de juliol de 2008). http://boib.caib.es/pdf/2008105/mp45.pdf

El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió tinguda el 14 de juliol de 2008, va aprovar l’adjudicació de les beques de pràctiques professionals i formatives del Consell Insular de Menorca per al període estival 2008. Una de les beques es destina a l’estudi sobre la presència i l’ús de la llengua catalana a les grans superfícies comercials, amb un import de 2.800 euros (BOIB núm. 108, de 2 d’agost de 2008). http://boib.caib.es/pdf/2008108/mp28.pdf

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 17 de setembre de 2008, de convocatòria pública d’ajuts per a actuacions de dinamització lingüística, integració de nouvinguts i mediació, amb un import de 400.000 euros (BOIB núm. 133, de 23 de setembre de 2008). Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 18 de novembre de 2008, per la qual es fa pública la concessió d’ajuts per a actuacions de dinamització lingüística, integració de nouvinguts i mediació (BOIB núm. 166, de 27 de novembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008166/mp16.pdf

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 24 de juliol de 2008, de convocatòria pública d’ajuts per fomentar les accions de senyalització i retolació de caràcter fix en llengua catalana a establiments públics, amb un import màxim de 115.000 euros (BOIB núm. 110, de 7 d’agost de 2008). Resolució d’adjudicació de la consellera d’Educació i Cultura de 24 de novembre dePage 421 2008, per la qual fa pública la concessió d’ajuts per fomentar les accions de senyalització i retolació de caràcter fix en llengua catalana a establiments públics (BOIB núm. 167, de 29 de novembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008167/mp36.pdf

El Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, en sessió tinguda el 19 de setembre de 2008, va aprovar la convocatòria i les bases d’ajudes econòmiques per al foment de l’ús de la llengua catalana en els àmbits del comerç, la restauració, la indústria i els serveis per a l’any 2008, amb un import de 15.000 euros (BOIB núm. 137, de 30 de setembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008137/mp43.pdf

El Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, en sessió tinguda el 3 d’octubre de 2008, va aprovar la convocatòria i les bases que regiran la concessió d’ajudes a grups teatrals constituïts com a associacions culturals sense ànim de lucre per al foment del teatre a l’illa d’Eivissa, any 2008, amb un import màxim de 30.000 euros. Entre els criteris de valoració de les sol·licituds s’inclou el foment del català en les representacions, fins a un màxim de 10 punts. Es valorarà a raó de 2 punts per cada muntatge realitzat en català (BOIB núm. 147, de 18 d’octubre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008147/mp46.pdf

El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió tinguda el 29 de setembre de 2008, va aprovar la convocatòria del premi Josep Vivó de glosa escrita, edició de 2009, i de les bases que el regeixen (BOIB núm. 149, de 21 d’octubre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008149/p76.pdf

Resolució d’adjudicació de la consellera d’Educació i Cultura de 15 d’octubre de 2008, per la qual fa pública la concessió d’ajuts a la premsa escrita íntegrament en català (BOIB núm. 150, de 23 d’octubre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008150/mp10.pdf

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 5 de novembre de 2008, per la qual aprova les bases de la convocatòria del concurs de postals electròniques de Nadal per a l’any 2008. El concurs de postals electròniques de Nadal desenvolupa un dels objectius de la Direcció General de Política Lingüística: el foment de l’ús del català en les relacions interpersonals, i actualitza un àmbit tradicional amb la incorporació de les noves tecnologies. També, amb la convocatòria d’un concurs es pretén, a més, implicar persones i àmbits diversos en la creació de materials que serveixin d’instrument per a la normalit-Page 422zació lingüística, que incentivin i fidelitzin els parlants envers l’ús de la llengua catalana. L’import màxim dels certàmens és de 1.800 euros (BOIB núm. 166, de 27 de novembre de 2008). Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 5 de novembre de 2008, per la qual aprova les bases de la convocatòria del concurs de postals electròniques de Nadal per a l’any 2008 (BOIB núm. 168, de 2 de desembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008168/mp42.pdf

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 24 de novembre de 2008, per la qual fa pública la convocatòria d’ajuts a l’alumnat de centres docents de les Illes Balears sostinguts amb fons públics per a intercanvis escolars amb l’alumnat de centres docents de les terres de parla catalana, durant el curs escolar 2008-2009 (BOIB núm. 175, de 13 de desembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008175/mp9.pdf

Ensenyament

Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears; Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears; Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, i Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears. Aquests decrets constitueixen el desplegament normatiu per a l’educació secundària obligatòria d’allò que estableix la disposició final sisena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació («les comunitats autònomes poden desplegar les normes d’aquesta llei, a excepció de les relatives a les matèries la regulació de les quals la mateixa Llei encomana al Govern o que corresponen a l’Estat d’acord amb el que estableix la disposició addicional primera , número 2, de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació») (Boletín Oficial del Estado núm. 106, de 4 de maig de 2006).

Segons l’article 6 del Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears, «la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, serà utilitzada com a llengua de l’ensenyament, l’aprenentatge i la comunicació amb la finalitat que en acabar aquesta etapa l’alumnat tingui una competència que li permeti comunicar-se amb els altres infants i amb el professorat i, en iniciar l’educació primària, pugui seguir les àrees corresponents impartides en aquesta llengua» (BOIB núm. 92, de 2 de juliol de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008092/mp2.pdf

Page 423

Segons l’article 6 del Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears, «la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, serà utilitzada com la llengua de l’ensenyament, l’aprenentatge i la comunicació amb la finalitat que, en acabar aquesta etapa, l’alumnat tingui una competència que li permeti comunicar-se amb els altres alumnes i amb el professorat i, en iniciar l’educació secundària obligatòria, pugui seguir les matèries corresponents impartides en aquesta llengua» (BOIB núm. 92, de 2 de juliol de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008092/mp14.pdf

Segons l’article 6 del Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, «la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, serà utilitzada com la llengua de l’ensenyament, l’aprenentatge i la comunicació amb la finalitat que l’alumnat tingui una competència que li permeti comunicar-se normalment i correctament al final del període d’escolarització obligatòria» (BOIB núm. 92, de 2 de juliol de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008092/mp72.pdf

Segons l’article 5 del Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears, «la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, ha de ser utilitzada com a llengua de l’ensenyament, l’aprenentatge i la comunicació amb la finalitat que l’alumnat tingui una competència que li permeti comunicar-se de manera normal i correcta al final d’aquesta etapa» (BOIB núm. 107, d’1 d’agost de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008107/mp2.pdf

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i el Consell d’Eivissa per reforçar la xarxa d’assessorament lingüístic i fomentar l’ús de la llengua catalana durant l’any 2008, amb un import de 60.000 euros (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008113/mp126.pdf

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 28 de juliol de 2008, per la qual regula els ensenyaments esportius de règim especial establerts a l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i de l’exhauriment de determinades formacions esportives. Aquesta ordre té com a objecte regular els ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnics esportius i tècnics esportius superiors a les Illes Balears i que s’han d’impartir d’acord amb el Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, amb les modificacions previstes en el Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre. Aquesta ordre també serveix per regular l’exhauriment de les formacionsPage 424 esportives en matèria d’atletisme, handbol i bàsquet a què fa referència la disposició transitòria primera del Reial decret 1913/1997, que s’imparteixen d’acord amb les previsions de l’Ordre ECD/3310/2002 de 16 de desembre, amb les modificacions previstes al Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre. S’ha d’aplicar en tots els centres públics i privats que s’autoritzin a les Illes Balears per impartir els ensenyaments indicats i les formacions esmentades. Segons l’article 2:

1. El català, com a llengua pròpia de les Illes Balears, és també la llengua dels ensenyaments esportius de règim especial. S’ha d’utilitzar com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 2. En qualsevol cas, s’han de respectar els drets lingüístics individuals de l’alumnat, d’acord amb la legislació vigent.

(BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008)

http://boib.caib.es/pdf/2008113/mp9.pdf

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 5 d’agost de 2008, per la qual aprova el Pla quadriennal (2008-2012) de formació permanent del professorat. Entre les línies prioritàries d’actuació hi ha l’adquisició de coneixements i estratègies metodològiques per a l’adquisició de la competència lingüística des de les àrees no lingüístiques (ANL) en llengua catalana, castellana i estrangera (BOIB núm. 118, de 23 d’agost de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008118/mp4.pdf

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 19 d’agost de 2008, per la qual regula les proves d’accés per a accedir als ensenyaments esportius del sistema educatiu i en regula l’organització. El capítol III regula l’exempció de l’avaluació de la part de la prova relativa a la llengua i literatura catalanes. La prova d’accés als ensenyaments de grau mitjà de tècnics esportius o a les formacions esportives de nivell I té una part sociocultural que constarà de dos textos, un en català i un altre en castellà. Prova d’accés als ensenyaments de grau superior de tècnics esportius o a les formacions esportives de nivell III constarà de tres textos; un en català, un en castellà i un altre en una de les llengües estrangeres següents: anglès, francès o alemany (BOIB núm. 121, de 30 d’agost de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008121/mp13.pdf

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 20 d’agost de 2008, de modificació de determinats aspectes de l’Ordre de 25 de març de 1996, per la qual s’estableix el Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural, i es fixen lesPage 425 titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana als centres docents no universitaris de les Illes Balears. Introdueix algunes modificacions puntuals de l’Ordre de 25 de març de 1996, a fi d’aconseguir una flexibilització que permeti de continuar amb l’aplicació d’aquests plans amb garanties de funcionalitat i d’eficàcia, i en sintonia amb els enfocaments nous, mentre es prepara la normativa definitiva que haurà de regular el nou funcionament dels cursos de reciclatge, dins el marc del desplegament normatiu de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOIB núm. 126, de 9 de setembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008126/mp3.pdf

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 8 de setembre de 2008, per la qual es regula l’organització i el funcionament dels ensenyaments per a les persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears. Inclou els aspectes bàsics del currículum de l’ESO referits a les matèries de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i primera llengua estrangera (BOIB núm. 146, de 16 d’octubre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008146/mp5.pdf

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 14 d’agost de 2008, per la qual nomena els membres de la Comissió Consultiva d’Avaluació del Català (BOIB núm. 118, de 23 d’agost de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008118/mp23.pdf

Instruccions del dia 30 de setembre de 2008 de la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, per les quals s’estableixen el Pla d’actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al període 2008-2011 i el Programa d’actuació per al curs 2008-2009. La directriu 5 pretén contribuir a potenciar l’ús de la llengua catalana i la projecció de la cultura de les Illes Balears. Aquesta directriu es concreta en la finalitat d’impulsar el Programa d’acolliment lingüístic i cultural de l’alumnat nouvingut i assessorar els centres en tot allò referent al projecte lingüístic: 1. Assessorar centres i comunitat educativa en matèria de projecte lingüístic de centre: adequació a la normativa, incidència sobre l’ensenyament aprenentatge de la llengua, estatus i ús del català al centre, implicació del professorat. 2. Controlar i fomentar l’ensenyament i l’ús de la llengua catalana, com a llengua de cohesió social i com a element essencial per a l’acollida i la integració de l’alumnat de procedència estrangera (BOIB núm. 168, de 2 de desembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008168/mp35.pdf

Page 426

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura d’11 de desembre de 2008, per la qual convoca concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’administració educativa i inspectors d’educació. La base setzena estableix l’acreditació del coneixement de la llengua catalana (BOIB núm. 174, de 11 de desembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008174/mp2.pdf

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura d’11 de desembre de 2008, per la qual fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal i dels processos previs per als funcionaris docents del cos de mestres. Per obtenir destinació definitiva a l’àmbit de les Illes Balears, a més dels requisits que per a cada lloc de treball s’especifiquen a les bases d’aquesta convocatòria, els concursants han d’acreditar que estan en possessió de les titulacions establertes en l’Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de 25 de març de 1996, que estableix el Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural, i determina les titulacions que s’han de tenir per impartir classes de i en llengua catalana a les Illes Balears (Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears —BOCAIB— núm. 43, de 6 de abril); en l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 17 de febrer de 2000, que determina les titulacions necessàries per a l’ensenyament de i en llengua catalana als centres docents de les Illes Balears i en la qual es determinen les equivalències i revalidacions en matèria de reciclatge de llengua catalana per al professorat no universitari (BOIB núm. 23, de 22 de febrer de 2000), i en el Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l’exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 29 de setembre de 2001). Cal tenir present que, d’acord amb la normativa esmentada, el certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana a l’educació secundària no és suficient per accedir a places de centres de primària. Per tant, si la persona interessada acredita estar en possessió del certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana a l’educació secundària, només podrà consignar a la seva sol·licitud de participació places dels dos primers cursos d’ESO, i dels departaments d’Orientació dels IES. Els mestres amb habilitació de filologia i llengua catalana (FB) no han de presentar aquests requisits (BOIB núm. 174, d’11 de desembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008174/mp9.pdf

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura d’11 de desembre de 2008, per la qual convoca concurs de trasllats d’àmbit estatal de funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics dePage 427 música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes. Els funcionaris docents dels cossos a què es refereix aquesta resolució que participin en aquesta convocatòria, per assolir una destinació definitiva, han d’acreditar que estan en possessió de les titulacions establertes en l’Ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports de 25 de març de 1996, per la qual s’estableix el Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural i es determinen les titulacions que han de posseir per impartir classes en llengua catalana a les Illes Balears (BOCAIB núm. 43, de 6 d’abril); en l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 17 de febrer de 2000, per la qual es fixen les titulacions necessàries per a l’ensenyament en llengua catalana als centres docents de les Illes Balears i es determinen les equivalències i revalidacions en matèria de reciclatge de la llengua catalana per al professorat no universitari (BOIB núm. 23, de 22 de febrer de 2000), i en el Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l’exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 29 de setembre de 2001), a més dels requisits que, per a cada lloc, s’especifiquen en aquestes bases. Per a aquesta acreditació, s’ha de presentar una fotocòpia compulsada del certificat, diploma o document corresponent, sempre que no consti al portal del personal. Queden exempts de la presentació d’aquests requisits els professors titulars de l’especialitat de llengua i literatura catalanes (BOIB núm. 174, d’11 de desembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008174/mp33.pdf

Direcció General de Política Lingüística

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 4 d’agost de 2008, per la qual fa pública la relació de persones que han superat les proves de la convocatòria de febrer de 2008 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística (BOIB núm. 114, de 16 d’agost de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008114/mp8.pdf

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 20 d’octubre de 2008, per la qual convoca les proves de l’any 2009 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística (BOIB núm. 151, de 25 d’octubre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008151/mp12.pdf

Page 428

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 20 de novembre de 2008, per la qual fa pública la relació de persones que han superat les proves de la convocatòria de juny de 2008 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística (BOIB núm. 167, de 29 de novembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008167/mp19.pdf

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 2 de desembre de 2008, per la qual convoca un concurs per actualitzar la borsa d’auxiliars examinadors de les proves per a l’obtenció dels certificats de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística (BOIB núm. 171, de 6 de desembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008171/mp5.pdf

Consell Social de la Llengua Catalana

Decret 128/2008, de 28 de novembre, pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana. Aquest decret modifica la composició del Consell Social de la Llengua Catalana (BOIB núm. 169, de 4 de desembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008169/mp6.pdf

Institut Ramon Llull

Resolució del conseller de Presidència de 25 de setembre de 2008, per la qual ordena la publicació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per fer efectiva la modificació dels Estatuts de l’Institut Ramon Llull (IRL), la consegüent incorporació de les Illes Balears a l’IRL i la correlativa adhesió de les Illes Balears als Estatuts esmentats. L’IRL té com a finalitat la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió, així com la seva difusió i l’ensenyament fora del domini lingüístic tenint en compte totes les seves modalitats i variants. En realitat, es tracta d’una reincorporació, atès que el maig de 2004 el Govern balear presidit per Jaume Matas, del Partit Popular, va decidir la retirada de l’IRL (BOIB núm. 136, de 27 de setembre 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008136/mp12.pdf

Page 429

Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears

Resolució de la presidenta del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de 3 de setembre de 2008, per la qual convoca un concurs per crear una borsa de treball per cobrir, temporalment, les necessitats del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears (BOIB núm. 128, de 13 de setembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008128/mp20.pdf

Resolució de la presidenta del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears d’1 de desembre de 2008, per la qual convoca dues places d’assessor/a lingüístic/a per al Consorci (BOIB núm. 172, de 6 de desembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008172/mp24.pdf

Institut d’Estudis Eivissencs

Edicte de publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Institut d’Estudis Eivissencs en matèria d’activitats culturals. Inclou cursos de català per a adults, oberts a tothom que vulgui estudiar català (BOIB núm. 169, de 4 de desembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008169/mp92.pdf

Funció pública

Decret 114/2008, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball que es convoquin en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest decret: a) Adequa els nivells d’exigència de llengua catalana d’acord amb el criteri fixat per la Sentencia 121/2008, d’11 d’abril, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que proclama que «s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua pròpia de la comunitat autònoma, respectant-se plenament el principi de proporcionalitat o nivell d’exigència d’un determinat coneixement, que haurà d’estar relacionat, en qualsevol cas, amb les places o funcions de què es tracti», i afegeix més endavant que alguns dels preceptes del Decret 162/2003, fins ara vigent, «evidencien una clara regressió en l’exigència dels coneixements de la llengua catalana, pròpia de la comunitat, que va clarament en contra de l’es-Page 430perit del legislador». b) Delimita els nivells esmentats en relació amb els diferents cossos i escales de funcionaris de l’Administració general i de l’Administració especial (capítols II i III, respectivament, de la Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) a què es pretengui ingressar. c) Eleva determinats nivells d’exigència de llengua catalana, atès que el màxim fins ara vigent (nivell de certificat B) suposa una limitació clara quant a la competència lingüística que exigeix l’acompliment de les funcions assignades al personal adscrit a determinats cossos i escales de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. d) Pel que fa al personal laboral, diferencia entre els diferents nivells i el quadre de classificació de categories professionals que estableix l’annex 1 del Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 23 d’octubre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008150/mp5.pdf

El Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller d’Interior, en sessió tinguda el 21 de novembre de 2008, va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari i laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa el Decret 114/2008, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula l’exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball que es convoquin en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 27 de novembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008166/p20.pdf

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 2 d’octubre de 2008, per la qual aprova la convocatòria dels cursos de llengua catalana nivell B i C modalitat en línia dirigits al personal de la CAIB i organitzats per l’Escola Balear d’Administració Pública per a l’any 2009 (BOIB núm. 143, de 9 d’octubre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008143/mp21.pdf

Resolució de la consellera d’Interior de 19 de novembre de 2008, per la qual aprova les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de les places vacants de personal funcionari previstes a l’Oferta pública d’ocupació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2008. Aquesta resolució desplega el Decret 114/2008, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament que regula l’exigència de coneixements dePage 431 llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball que es convoquin en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per complir els termes de la Sentència 121/2008, d’11 d’abril, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que declara inadequada a l’ordenament jurídic la regulació continguda en determinats articles del Decret 162/2003, de 5 de setembre, en relació amb la rebaixa de nivells de coneixements de llengua catalana per a l’ingrés en alguns cossos i escales i per al proveïment per ocupar determinats llocs de treball (BOIB núm. 167, de 29 de novembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008167/mp5.pdf

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 26 de novembre de 2008, per la qual aprova els plans de formació per a l’any 2009. Inclou el Pla específic de llengua catalana i de llengües estrangeres (BOIB núm. 169, de 4 de desembre de 2008).

http://boib.caib.es/pdf/2008169/mp21.pdf

Orientació política general del Govern de les Illes Balears

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2008, va aprovar diverses resolucions derivades del Debat general sobre l’orientació política general del Govern. Entre aquestes resolucions, cal destacar-hi, pel que fa a la llengua catalana, les següents:

117. El Parlament de les Illes Balears constata l’avanç que ha significat per a la llengua catalana pròpia de les Illes Balears el canvi operat en aquesta legislatura per part de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

[...] 119. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a assegurar la presència de canals en català a la TDT.

[...] 134. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a prendre les mesures necessàries per impulsar el consum de cultura en llengua catalana entre els diferents segments de la població de les Illes Balears, especialment entre aquells en què l’ús de la nostra llengua es troba en una situació pitjor.

[...] 136. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a prendre les mesures necessàries per fomentar l’ús social de la llengua catalana dins tots els segments de la nostra societat, especialment en aquells en què l’ús de la nostra llengua sigui menor.

Page 432

137. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar accions que afavoreixin l’etiquetatge en català dels productes de les Illes Balears.

(Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears —BOPIB— núm. 60, de 7 de novembre de 2008)

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/7/bopibs/bopib-07-060.pdf

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR