DECRET 236/2001, de 28 d'agost, de modificació del Decret 105/1993, de 23 de març, de reestructuració de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

236/2001, de 28 d’agost, de modificació del Decret 105/1993, de 23 de març, de reestructuració de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.

El desplegament territorial dels efectius del cos de mossos d’esquadra, i l’increment de les activitats de gestió en aplicació del règim estatutari dels funcionaris del cos, derivat del creixement constant dels seus efectius i de l’assumpció per part de la Generalitat de noves competències, obliguen a adaptar l’estructura de la Direcció General esmentada per tal de respondre als requeriments plantejats per aquesta nova situació.

El mes de novembre de 2001 es preveu que la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra substitueixi les forces i cossos de seguretat de l’Estat a la comarca del Bages i a una part del Vallès Oriental. Aquest procés de desplegament del cos de mossos d’esquadra com a policia ordinària i integral en aquestes comarques, de conformitat amb els acords adoptats per la Junta de Seguretat de Catalunya, ha d’anar completant el desplegament a les comarques centrals que componen la Regió Policial Central.

La creació de la Regió Policial Central requereix, igualment, l’establiment d’un òrgan administratiu descentralitzat que gestioni els recursos humans, materials i econòmics que hi estan adscrits. Amb aquest objectiu es crea el Servei d’Administració de la Regió Policial Central, servei amb un contingut funcional idèntic al dels serveis d’administració de les regions policials Girona, Ponent i Pirineu Occidental.

En conseqüència, de conformitat amb el que estableixen els articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller d’Interior i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es crea el Servei d’Administració de la Regió Policial Central adscrit a la Subdirecció General d’Administració i Serveis de la Direcció General de Seguretat Ciutadana, de la qual depèn orgànicament i funcionalment.

Article 2

Correspon al Servei d’Administració de la Regió Policial Central la gestió dels recursos humans, materials i econòmics assignats a la Regió Policial esmentada, la coordinació i el control dels serveis no policials exercits per les àrees bàsiques policials que integren la Regió Policial, la instrucció i tramitació dels procediments sancionadors incoats per infraccions a la normativa reguladora de la seguretat ciutadana, la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR