DECRET 236/2001, de 28 d'agost, de modificació del Decret 105/1993, de 23 de març, de reestructuració de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.

SecciónDisposicions Generals
Emisore. a. de Jocs i Apostes de la Generalitat
Rango de LeyDecret

DECRET

236/2001, de 28 d'agost, de modificaciÛ del Decret 105/1993, de 23 de marÁ, de reestructuraciÛ de la DirecciÛ General de Seguretat Ciutadana.

El desplegament territorial dels efectius del cos de mossos d'esquadra, i l'increment de les activitats de gestiÛ en aplicaciÛ del rËgim estatutari dels funcionaris del cos, derivat del creixement constant dels seus efectius i de l'assumpciÛ per part de la Generalitat de noves competËncies, obliguen a adaptar l'estructura de la DirecciÛ General esmentada per tal de respondre als requeriments plantejats per aquesta nova situaciÛ.

El mes de novembre de 2001 es preveu que la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra substitueixi les forces i cossos de seguretat de l'Estat a la comarca del Bages i a una part del VallËs Oriental. Aquest procÈs de desplegament del cos de mossos d'esquadra com a policia ordin‡ria i integral en aquestes comarques, de conformitat amb els acords adoptats per la Junta de Seguretat de Catalunya, ha d'anar completant el desplegament a les comarques centrals que componen la RegiÛ Policial Central.

La creaciÛ de la RegiÛ Policial Central requereix, igualment, l'establiment d'un Úrgan administratiu descentralitzat que gestioni els recursos humans, materials i econÚmics que hi estan adscrits. Amb aquest objectiu es crea el Servei d'AdministraciÛ de la RegiÛ Policial Central, servei amb un contingut funcional idËntic al dels serveis d'administraciÛ de les regions policials Girona, Ponent i Pirineu Occidental.

En conseq¸Ëncia, de conformitat amb el que estableixen els articles 61 i seg¸ents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller d'Interior i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es crea el Servei d'AdministraciÛ de la RegiÛ Policial Central adscrit a la SubdirecciÛ General d'AdministraciÛ i Serveis de la DirecciÛ General de Seguretat Ciutadana, de la qual depËn org‡nicament i funcionalment.

Article 2

Correspon al Servei d'AdministraciÛ de la RegiÛ Policial Central la gestiÛ dels recursos humans, materials i econÚmics assignats a la RegiÛ Policial esmentada, la coordinaciÛ i el control dels serveis no policials exercits per les ‡rees b‡siques policials que integren la RegiÛ Policial, la instrucciÛ i tramitaciÛ dels procediments sancionadors incoats per infraccions a la normativa reguladora de la seguretat...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR