ORDRE PRE/93/2011, de 24 de maig, de creació i supressió de fitxers de dades personals de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyOrdre

ORDRE

PRE/93/2011, de 24 de maig, de creació i supressió de fitxers de dades personals de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència.

L'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les administracions públiques només pot fer-se mitjançant una disposició general publicada al Butlletí Oficial de l'Estat o al diari oficial que correspongui.

La disposició final tercera de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, habilita les persones titulars dels departaments de la Generalitat, dins l'àmbit de les competències respectives, per a la creació, la modificació i la supressió, mitjançant ordre, dels fitxers que siguin pertinents.

El Decret 1/2011, de 4 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència, atribueix, en el seu article 6.3, a la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió, entre d'altres, les funcions següents:

  1. Organitzar els serveis d'informació corporativa;

  2. Crear i aplicar els sistemes d'informació ciutadana basats en la interconnexió dels diferents departaments;

  3. Elaborar els criteris i fer el seguiment dels continguts que en matèria d'informació i atenció ciutadana desenvolupen els departaments en ordre als seus àmbits propis competencials;

  4. Crear i mantenir les bases de dades corporatives d'atenció ciutadana;

El Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat, ubica la seu electrònica corporativa de l'Administració de la Generalitat, al portal http://www.gencat.cat la gestió i l'administració de la qual correspon a la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió, com a òrgan competent en matèria d'atenció ciutadana, la informació pública sobre els recursos, els serveis i els programes de l'Administració, així com la coordinació i la direcció dels sistemes d'informació de base i gestió corporativa de la Generalitat.

Ateses les funcions relatives a l'atenció ciutadana, d'impuls i desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat, es palesa la necessitat de crear tres fitxers de dades de caràcter personal de la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió: Gestions de les oficines d'atenció ciutadana, Servei d'atenció telefònica 012 i Gestor de l'Oficina Virtual de Tràmits.

La Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió garanteix l'atenció presencial a la ciutadania a través de les oficines d'atenció ciutadana, les quals, entre altres funcions, informen sobre els serveis i l'organització de la Generalitat de Catalunya, i canalitzen i deriven, d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les peticions, els suggeriments i les sol·licituds presentades per la ciutadania als serveis competents de l'Administració de la Generalitat o altres administracions públiques. La millora en l'exercici de les seves funcions requereix el tractament de dades de caràcter personal, per garantir la qualitat en la idoneïtat de les respostes a la ciutadania.

El nou fitxer Servei d'atenció telefònica 012 gestionarà en un sol sistema d'informació les dades de caràcter personal recollides a partir de l'atenció telefònica a la ciutadania per part de l'Administració de la Generalitat, incloent-hi les que figuren en els fitxers Consultes als telèfons d'Atenció Ciutadana 012 i 902012345, i Persones usuàries del telèfon 012, que conformen la mostra per a les enquestes de satisfacció, creats per l'Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de la Presidència.

Actualment, l'impuls a la implantació de l'Administració electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha comportat el desenvolupament d'un nou portal transaccional que facilitarà l'accés electrònic dels ciutadans i ciutadanes als serveis públics que s'ofereixen. El seguiment de la traçabilitat dels tràmits a través d'aquesta nova plataforma tecnològica fa necessària la gestió dels contactes fets per la ciutadania amb Administració de la Generalitat, i per tant, el tractament de dades personals.

Aquesta plataforma també permetrà unificar la gestió dels serveis i dels tràmits iniciats, independentment del canal de comunicació escollit. Des dels serveis d'atenció telefònica i presencial es podran enregistrar les dades de les interaccions i seguir la seva traçabilitat en el nou portal transaccional, atenent el principi d'igualtat que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics. D'acord amb aquest principi, l'ús de mitjans electrònics no pot implicar l'existència de restriccions o discriminacions per als ciutadans i ciutadanes que es relacionen amb les administracions per mitjans no electrònics, tant respecte...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR