ORDRE CMC/83/2009, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de beques per a la realització de pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació-restauració dels béns culturals mobles.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicacio
Rango de LeyOrdre

ORDRE

CMC/83/2009, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de beques per a la realització de pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació-restauració dels béns culturals mobles.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 que desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases que han de regir la concessió de beques per a la realització de pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació-restauració dels béns culturals mobles, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre CMC/80/2008, de 19 de febrer, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de beques per a la realització de pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació-restauració dels béns culturals mobles (DOGC núm. 5083, de 4.3.2008).

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 16 de febrer de 2009

Joan Manuel Tresserras i Gaju

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

Annex

Bases

.1 Objecte

1.1 Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió de beques per a la realització de pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació-restauració de béns culturals mobles.

1.2 Es concedeixen un màxim de deu beques per a la realització de pràctiques en les especialitats següents:

 1. Dues beques per a restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de pintura sobre tela.

 2. Dues beques per a restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de pintura i escultura sobre fusta.

 3. Una beca per a restauració de pintura mural.

 4. Una beca per a restauració de béns culturals mobles en l'especialitat d'escultura en pedra.

 5. Dues beques per a restauració de béns culturals mobles en l'especialitat de materials arqueològics.

 6. Una beca per a tècniques fotogràfiques aplicades a la restauració de béns culturals mobles.

 7. Una beca per a suport de les anàlisis fisicoquímiques aplicades a béns culturals mobles objecte de conservació-restauració.

  .2 Condicions

  2.1 La quantia de les beques és de 10.000 euros cadascuna, com a màxim, amb un import mensual de 1.111,10 euros.

  2.2 La durada de les beques serà com a màxim de nou mesos i es realitzarà durant l'any de publicació de la convocatòria corresponent. La dedicació dels/de les becaris/àries serà de 35 hores setmanals.

  2.3 Les pràctiques es realitzen al Centre de Restauració de Béns Mobles, situat al carrer Arnau Cadell, 30, de Valldoreix (Vallès Occidental) i/o, si escau, en qualsevol de les actuacions in situ que es facin sota la direcció dels tècnics d'aquest centre.

  2.4 La concessió d'aquestes beques, atès el seu caràcter de perfeccionament professional, no suposa relació laboral, vinculació administrativa o prestació de serveis de cap mena entre el/la becari/ària i la Generalitat de Catalunya, ni donarà lloc a la seva inclusió en la Seguretat Social.

  .3 Destinataris/àries

  3.1 Poden optar a aquestes beques totes les persones físiques domiciliades a Catalunya, que hagin finalitzat els estudis següents:

 8. En cas que optin a les beques previstes en les lletres a), b), c), d) o e) de la base 1: estudis reglats de conservació-restauració de béns culturals mobles.

 9. En cas que optin a la beca prevista a la lletra f) de la base 1: estudis relacionats amb la fotografia.

 10. En cas que optin a la beca prevista a la lletra g) de la base 1...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR