DECRET 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball. Mitjançant el Decret 25/1990, de 9 de gener, es va aprovar l'estructura bàsica del Departament de Treball, que posteriorment es va modificar pel Decret 70/1992, de 2 de març, de modificació de l'estructura orgànica de la Direcció General de Relacions Laborals. Des d'aleshores s'han introduït modificacions per tal d'adaptar l'estructura orgànica del Departament en funció del desplegament de les matèries que té atribuïdes i que li han estat assignades amb posterioritat. Com a qüestions més destacables, s'ha de fer referència al traspàs de la gestió de la formació professional ocupacional a la Generalitat de Catalunya, que va tenir lloc mitjançant el Reial Decret 1577/1991, de 18 d'octubre, i més recentment el traspàs a la Generalitat de la gestió realitzada per l'Institut Nacional d'Ocupació en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació, funcions que han estat assignades al Departament de Treball pels decrets 257/1991, de 25 de novembre, i 235/1997, de 2 de setembre, respectivament. Amb l'actual reestructuració es pretén recollir globalment en una sola disposició normativa tota l'estructura de les delegacions territorials del Departament sobre la base de les noves competències assumides, i amb l'objectiu d'introduir les modificacions que s'han considerat necessàries per tal de cercar una operativitat, flexibilitat i eficàcia més grans en el compliment de les funcions i els serveis atribuïts al Departament de Treball i integrant en l'actual estructura de les delegacions territorials del Departament de Treball les oficines de Treball de la Generalitat, creades mitjançant el Decret 307/1998, d'1 de desembre. En conseqüència, vist el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Treball, i d'acord amb el Govern, Decreto: Capítol 1 Article 1 En l'àmbit territorial, el Departament de Treball s'estructura en les delegacions territorials següents: a) Delegació Territorial de Barcelona: Àmbit territorial: comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. b) Delegació Territorial de Girona: Àmbit territorial: comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva. c) Delegació Territorial de Lleida: Àmbit territorial: comarques de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, l'Urgell i Era Val d'Aran. d) Delegació Territorial de Tarragona: Àmbit territorial: comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Tarragonès i la Terra Alta. Article 2 Al capdavant de cadascuna de les delegacions territorials hi ha un delegat territorial, amb rang de subdirector general. Els càrrecs de delegat territorial del Departament de Treball són proveïts entre funcionaris de carrera mitjançant convocatòria pública i pel sistema de lliure designació. Article 3 Les delegacions territorials depenen orgànicament del conseller de Treball i, per delegació, de la Secretaria General, i funcionalment d'aquesta i de les direccions generals del Departament en l'àmbit de les seves competències corresponents. La Secretaria General i les direccions generals del Departament poden adreçar instruccions i circulars a les delegacions territorials en matèria de la seva competència. La resolució de recursos ordinaris interposats contra els actes del delegat territorial correspon, segons el cas, a la Secretaria General o a la direcció general competent per raó de la matèria. Article 4 Correspon als delegats territorials del Departament de Treball: a) Representar el Departament de Treball i ser la màxima autoritat laboral, dins el seu àmbit territorial. b) Conèixer, resoldre i tramitar els expedients relatius a les matèries l'execució de les quals és competència del Departament de Treball, i que els corresponguin en primera instància. c) Impulsar tota mena d'iniciatives dirigides a millorar les relacions laborals, especialment pel que fa a les relacions col·lectives dins el respecte al principi d'autonomia col·lectiva dels representants dels treballadors i dels empresaris. d) Imposar les sancions en els supòsits i amb els límits que determinin les disposicions legals. e) Exercir com a cap de personal de la delegació territorial corresponent i donar possessió i cessament als funcionaris d'aquesta. Iniciar o proposar, si s'escau, la iniciació d'expedients disciplinaris. f) Supervisar i controlar l'activitat de la delegació territorial. g) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics. Article 5 Sempre que el conseller de Treball no disposi altra cosa, la substitució del delegat territorial en el cas de vacant, absència o malaltia correspondrà: a) Al cap de la Secretaria Tècnica, a la Delegació Territorial de Barcelona. b) Al cap de la Secretaria de la delegació territorial, en les delegacions territorials de Girona, Lleida i Tarragona. Capítol 2 Article 6 6.1 La Delegació Territorial de Barcelona s'estructura en els òrgans següents: Secretaria Tècnica. Servei de Relacions Laborals. Servei de Programes per a la Inserció Ocupacional. Servei d'Entitats d'Economia Social i Autoempresa. Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball. Unitats territorials. 6.2 La Secretaria Tècnica, el Servei de Relacions Laborals, el Servei de Programes per a la Inserció Ocupacional i el Servei d'Entitats d'Economia Social i Autoempresa, amb nivell orgànic de servei, depenen orgànicament i funcionalment del delegat territorial de Barcelona, amb excepció del Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball, que, amb nivell orgànic de servei, depèn funcionalment de la Subdirecció General de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball. 6.3 Dins l'estructura d'aquesta Delegació Territorial hi haurà unitats territorials, amb nivell orgànic de servei, que depenen orgànicament i funcionalment del delegat territorial, gaudiran de l'àmbit territorial i tindran les funcions que especifiquen els articles 29 i 30. Article 7 A la Secretaria Tècnica li corresponen les funcions següents: a) Supervisar l'organització i el funcionament administratiu dels òrgans de la Delegació Territorial. b) Fer el seguiment i control de la gestió pressupostària i de la gestió econòmica de la Delegació Territorial. c) Coordinar i controlar els assumptes relatius al personal funcionari i laboral de la Delegació Territorial. d) Coordinar les propostes de necessitats informàtiques i planificar l'elaboració d'estadístiques relatives a competències de la Delegació Territorial. e) Coordinar el manteniment del fons documental, bibliogràfic i audiovisual de la Delegació Territorial i fer propostes de noves necessitats. f) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics. Article 8 Per al compliment de les seves funcions, la Secretaria Tècnica s'estructura en les seccions següents: Secció d'Administració i Pressupostos. Secció de Recursos Humans. Secció de Conciliacions. Article 9 A la Secció d'Administració i Pressupostos li corresponen les funcions següents: a) Coordinar l'organització i funcionament administratiu de la Delegació Territorial. b) Gestionar i mantenir el patrimoni i realitzar el control pressupostari de la Delegació Territorial. c) Gestionar el Registre general d'entrades i sortides de la Delegació Territorial. d) Realitzar i actualitzar l'inventari de béns mobles i immobles dependents de la Delegació Territorial. e) Fer el seguiment dels plans d'emergència, seguretat i evacuació de totes les instal·lacions de la Delegació Territorial. f) Gestionar la caixa d'habilitació i els seus comptes corrents i fer el seguiment del seu funcionament. g) Gestionar les dietes, les assistències i els desplaçaments i dur-ne el control. h) Organitzar, gestionar i controlar l'arxiu i els magatzems dependents de la Delegació Territorial. i) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics. Article 10 A la Secció de Recursos Humans li corresponen les funcions següents: a) Administrar, gestionar i controlar el personal de la Delegació Territorial. b) Tramitar els expedients referents a les diverses situacions del personal funcionari i laboral. c) Elaborar i coordinar la detecció de les necessitats dels programes formatius, així com fer el seguiment i avaluar les accions formatives realitzades per al personal de la Delegació Territorial. d) Donar suport i assessorar en matèria de personal i de formació als diferents òrgans de la Delegació Territorial. e) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics. Article 11 A la Secció de Conciliacions li corresponen les funcions següents: a) La gestió de les conciliacions prèvies a la tramitació dels procediments laborals davant la jurisdicció social. b) L'emissió de certificacions d'actes de conciliació realitzats. c) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics. Article 12 Al Servei de Relacions Laborals li corresponen les funcions següents: a) Conèixer i coordinar les propostes de resolució en els expedients sancionadors per incompliment de la normativa laboral, en matèria de seguretat i salut laboral, les relatives a les prestacions per desocupació i obstrucció a la tasca inspectora, així com sobre qualsevol altra matèria sancionadora que li sigui atribuïda. b) Coordinar el cobrament de les sancions imposades per via...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR