ORDRE JUS/412/2008, d'1 de setembre, de convocatòria de concurs per a l'atorgament d'ajuts per al curs Programa per a la preparació d'opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial, que porta a terme el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Justícia
Rango de LeyOrdre

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ORDRE JUS/412/2008, d'1 de setembre, de convocatòria de concurs per a l'atorgament d'ajuts per al curs Programa per a la preparació d'opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial, que porta a terme el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. L'actual sistema d'accés a les carreres judicial, fiscal i de secretaris de l'Administració de justícia fa convenient que el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia ofereixi un programa de preparació d'opositors a persones que tinguin un coneixement acreditat del dret i de la llengua catalana per tal d'afavorir, sens perjudici de les exigències generals de la seva funció, l'arrelament necessari per exercir la seva carrera a Catalunya. Com a complement d'aquest programa i en atenció a les condicions econòmiques dels candidats, es fa necessari facilitar la inscripció d'alumnes mitjançant la concessió d'ajuts de reducció de matrícula i transport, en els termes del que preveu l'apartat 2 de l'article 1.3-4 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. En virtut d'això, Ordeno: Article 1 1.1 Convocar concurs per a l'atorgament d'ajuts als alumnes seleccionats mitjançant l'Ordre JUS/411 /2008, d'1 de setembre, de convocatòria de concurs per a l'atorgament de places per a la realització del curs Programa per a la preparació d'opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial, destinats a potenciar l'accés a la carrera judicial, fiscal i de secretaris/àries judicials de llicenciats/ades en dret residents a Catalunya. S'atorgaran un màxim de 15 ajuts per a les places per a opositors a jutge/essa i fiscal, i un màxim de 6 ajuts per a les places per a opositors a secretari/ària judicial. 1.2 L'objecte dels ajuts esmentats es concreta en: a) Ajuts al pagament de matrícula. b) Ajuts de transport. 1.3 La quantia individualitzada dels ajuts, així com les condicions per obtenir-los, es concreten a les bases que regeixen aquesta convocatòria. 1.4 Aprovar les bases que regeixen la convocatòria, les quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre. Article 2 L'import màxim dels ajuts és de 72.060,66 euros, i van a càrrec de la partida D/480000100/2150 del pressupost de despeses del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per a l'any 2008. Article 3 El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies a comptar de l'endemà de la data de publicació al DOGC d'aquesta Ordre. Article 4 4.1 La tramitació de l'expedient correspon al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, el director del qual n'ha d'emetre la proposta de resolució corresponent. Es faculta el director del Centre per resoldre els dubtes i les incidències que es puguin produir en aquesta convocatòria. 4.2 La resolució d'adjudicació d'ajuts correspon al/la president/a del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, el/la conseller/a de Justícia. 4.3 La resolució d'adjudicació d'ajuts s'ha d'adoptar en el termini de quaranta-cinc dies naturals a partir de l'endemà de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds que preveu l'article anterior. 4.4 Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi publicat una resolució expressa, s'entén que la sol·licitud és desestimada en els termes que preveu l'article 81.3 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 4.5 El control dels ajuts que estableix aquesta Ordre es durà a terme d'acord amb el que preveu l'article 97 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Article 5 5.1 La resolució de concessió d'aquests ajuts s'ha de notificar a les persones interessades en el termini de deu dies naturals des de la data de la seva adopció i, posteriorment, s'ha de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR