Escriptura de precari de finca

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aFebrero 2022

Contenido
  • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
  • 2 Model d'escriptura
  • 3 Comentari
  • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
  • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assitent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(Exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(Exemple) Els consorts, casats en règim supletori legal de separació de béns vigent a Catalunya, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF vigents, números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

  • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de PRECARI i EXPOSEN:
  • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de PRECARI i EXPOSEN:
  • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de PRECARI i EXPOSEN:

I.- El senyor * és propietari de la següent finca rústica (o Urbana): Descripció.

II.- Que formalitzen el que ja prèviament s'havia convingut entre ells, de conformitat a les següents:

ESTIPULACIONS:

Primera.- El senyor * cedeix en precari l'ús, gaudi i explotació de la finca abans descrita al senyor *, el qual accepta.

Segona.- El propietari de la finca no percebrà cap quantitat ni cap preu per aquesta cessió, reconeixent el senyor * (el precarista), que se servirà de la finca per simple tolerància del seu propietari i sense pagar cànon o lloguer.

Tercera.- En consideració al caràcter gratuït d'aquest contracte el propietari té dret a reclamar la possessió de la finca en qualsevol moment, sempre que doni avís fefaent a l'altra part, la qual, en l'improrrogable termini de * dies, a comptar de la notificació, haurà de deixar la finca lliure, vàcua i expedita a disposició del seu propietari. No obstant això, en tractar-se d'una finca rústica, si estigués sembrada, tindrà dret el precarista a retirar la collita d'una sola anualitat, qualsevol que sigui la classe de cultiu realitzat.

Quarta. Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la graven seran de compte del senyor *(precarista)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s compareixent/s que les seves dades seran incorporats al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si escau, tals dades poden ser cedits a aquelles administracions públiques que segons una norma amb rang de llei tinguin dret a això. Fetes els advertiments pertinents sobre la confidencialitat d'aquestes dades, la seva necessitat per a redactar aquest instrument públic i per a la seva facturació, la conservació i protecció de les dades, els drets a accés, rectificació, supressió i altres legals.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentació de la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

Jo, el Notari, dono fe que el consentiment ha estat lliurement prestat i que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR