Contracte de fiança entre particulars en garantia d'una obligació futura

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aFebrero 2022Contenido
  • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
  • 2 Model d'escriptura
  • 3 Comentari
    • 3.1 Cas proposat
  • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
  • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assitent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN

D'una part, (EL CREDITOR)

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF * vigent, número *.

D'una altra: (FIADORS)

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *, vigent, número *.

I El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF *, vigent, número *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

  • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de FIANÇA i EXPOSEN:
  • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de FIANÇA i EXPOSEN:
  • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de FIANÇA i EXPOSEN:

I.- El senyor * és CREDITOR del senyor *, per raó de la següent obligació:

Obligació de fera favor del creditor compareixent de les següents característiques:

-. Descripció: (Ex. construir i lliurar un determinat habitatge o local en el termini de * mesos).

-. Sancions econòmiques previstes pel cas d'incompliment: (detall, si és procedent, del valor de la contra prestació del deutor: Exemple, el valor del local, pis, garatge, etc., que es va obligar a realitzar, amb indicació de les seves característiques).

Altres opcions: obligació futura més indeterminada, obligació de subministrament, garantia a l'arrendatari per a les seves responsabilitats o qualsevol obligació continuada de fer o no fer, etc.

II.- Que formalitzen el ja prèviament convingut entre ells, de conformitat a les següents:

ESTIPULACIONS:

Opció 1.- (FIADOR ÚNIC).

Primera.- El senyor * es constitueix en fiador davant el senyor * (creditor) i en conseqüència li assegura les obligacions contretes pel Sr. * (el deutor) a les quals abans s'ha fet referència.

Segona.- El senyor * (el fiador) renuncia al benefici d'excussió.

Tercera.- Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la graven aniran a càrrec del fiador.

Opció 2.- (DIVERSOS FIADORS).

Primera.- El senyor * i el senyor *, es constitueixen en fiadors solidaris davant el senyor * (creditor) i en conseqüència li asseguren les obligacions contretes per * (el deutor) a les quals abans s'ha fet referència.

Segona.- El senyor * i El senyor * (els fiadors) renuncien el benefici d'excussió i divisió.

Tercera.- Les despeses d'aquesta escriptura i impostos que la graven aniran a càrrec dels fiadors.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s compareixent/s que les seves dades seran incorporats al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si escau, tals dades poden ser cedits a aquelles administracions públiques que segons una norma amb rang de llei tinguin dret a això. Fetes els advertiments pertinents sobre la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR