Llei de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball de Catalunya (Llei 11/2010, del 19 de maig)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

PREÀMBUL
CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 4
ARTICLE 1 L'Agència Catalana d'Inspecció de Treball
ARTICLE 2 Competències i funcions
ARTICLE 3 Principis rectors
ARTICLE 4 Règim jurídic de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball i dels actes dictats en l'exercici de les seves funcions
CAPÍTOL II Organització Artículos 5 a 11
ARTICLE 5 Estructura orgànica
ARTICLE 6 El president o presidenta
ARTICLE 7 El Consell de Govern
ARTICLE 8 La Direcció
ARTICLE 9 El Comitè Executiu
ARTICLE 10 Òrgans de control
ARTICLE 11 Participació institucional
CAPÍTOL III Gestió Artículos 12 a 14
ARTICLE 12 Contracte programa
ARTICLE 13 Qualitat en la gestió de l'Agència
ARTICLE 14 Transparència
CAPÍTOL IV Personal Artículos 15 y 16
ARTICLE 15 Personal de l'Agència
ARTICLE 16 Cossos d'inspectors i de subinspectors adscrits a l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball
  1. L'Agència Catalana d'Inspecció de Treball compleix la funció d'inspecció en l'ordre social per mitjà dels funcionaris de carrera del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social i del Cos de Subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social.

  2. La situació jurídica i les condicions de servei dels inspectors i dels subinspectors els ha de garantir l'estabilitat, l'objectivitat, la imparcialitat i la independència tècnica davant els canvis de govern i enfront qualsevol influència exterior indeguda, de conformitat amb el que prescriuen els convenis 81 i 129 de l'Organització Internacional del Treball, la normativa en matèria d'inspecció de treball i seguretat social i aquesta llei.

  3. El règim jurídic dels inspectors i dels subinspectors, i també llurs processos d'ingrés, selecció, formació, perfeccionament, especialització, provisió de llocs de treball, mobilitat i règim disciplinari, es regeixen per les normes reguladores dels cossos d'origen respectius, i compleixen llurs funcions i exerceixen llurs competències d'acord amb la normativa a què fa referència l'article 4.2 d'aquesta llei.

  4. Els inspectors de Treball i Seguretat Social i els subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social que depenen orgànicament i funcionalment de la Generalitat tenen garantits els principis d'unitat d'ingrés, mobilitat entre administracions i unitat de funció i d'actuació inspectora en totes les matèries de l'ordre social regulats per la normativa de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i recollits pels acords de transferència en matèria d'inspecció de treball i seguretat social.

  5. La Generalitat realitza la cooperació institucional i compleix les seves funcions amb relació als processos d'ingrés, selecció, formació, perfeccionament, especialització, provisió de llocs de treball, mobilitat entre administracions i règim disciplinari dels inspectors de Treball i Seguretat Social i dels subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social per mitjà de l'Agència i de conformitat amb el que estableixen els acords de transferència, la normativa reguladora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i els convenis de col·laboració en aquesta matèria.

CAPÍTOL V Règim econòmic, de contractació i patrimonial Artículos 17 a 21
ARTICLE 17 Recursos econòmics i financers
ARTICLE 18 Pressupost
ARTICLE 19 Patrimoni
ARTICLE 20 Règim comptable, fiscal i de contractació
ARTICLE 21 Règim de control
CAPÍTOL VI Col·laboració entre administracions públiques Artículos 22 y 23
ARTICLE 22 Col·laboració administrativa
ARTICLE 23 Col·laboració amb l'Administració de l'Estat i amb les administracions de les comunitats autònomes en matèria d'inspecció de treball i seguretat social
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA Adscripció del personal i dels béns, els recursos i els mitjans
SEGONA Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya
  1. El sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya es regeix pels principis generals de concepció única i integral, unitat de funció i d'actuació en totes les matèries de l'ordre social, ingrés únic als cossos del sistema i mobilitat entre administracions, en els termes i les condicions que determinin els acords de transferència, els convenis de col·laboració en matèria d'inspecció de treball i les normes de desplegament d'aquesta llei.

  2. El sistema d'informació de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball ha de garantir l'existència d'una base de dades integrada i unitària del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, i també la interoperabilitat i la interconnexió.

  3. Els organismes i les entitats que depenen de les administracions públiques han de cedir a l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball les dades i la informació necessàries per al compliment adequat de la funció d'inspecció en totes les matèries de l'ordre social, de conformitat amb el que estableix la normativa reguladora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, incloses les dades de caràcter personal objecte de tractament automatitzat, sense necessitat de requerir el consentiment previ de les persones afectades.

TERCERA Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball

(Derogada)

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA Personal tècnic habilitat pel Departament de Treball en virtut del Decret 12/2006

(Derogada)

SEGONA Tramitació dels expedients assignats als tècnics habilitats
TERCERA Inspecció de cooperatives

Les persones amb funcions de comandament de la Inspecció de Treball poden encomanar als subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social la realització d'actuacions inspectores amb relació a la constitució, el registre i el compliment de l'objecte social i l'activitat dels òrgans socials de les societats cooperatives de primer grau, mentre sigui vigent la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA Desplegament normatiu i inici d'activitats
SEGONA Entrada en vigor

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 19 de maig de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Mar Serna Calvo

Consellera de Treball