Llei de Creació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció de Catalunya (Llei 13/1997, de 19 de novembre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

El Departament de Justícia de la Generalitat, mitjançant la Direcció General d'Atenció a la Infància, exerceix la competència a Catalunya en matèria d'acolliments i d'adopcions. Des de la promulgació de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, es regula l'adopció dels menors desemparats com a figura jurídica que ha de respondre a la veritable finalitat social de protecció dels menors privats d'una vida familiar que en permeti el desenvolupament integral.

La Llei 8/1995, del 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, estableix les funcions que exerceix la Generalitat per tal de garantir el ple respecte als drets dels menors, pel que fa a l'adopció internacional, d'acord, especialment, amb els principis inspiradors de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant, del 20 de novembre de 1989, i la resta de normes internacionals aplicables, i ho fa incorporant al capítol II de la Llei 37/1991, mitjançant la disposició addicional setena, apartat 5, una secció cinquena amb el títol "Adopció internacional".

Amb la finalitat de contribuir a potenciar una política global d'acolliments simples en família aliena i d'adopcions, de separar la planificació de la gestió i d'agilitar els processos de valoració de la idoneïtat de les persones o les famílies que opten per l'acolliment simple en família aliena i per l'adopció, i també tramitar, quan correspongui, l'adopció internacional, es crea, mitjançant aquesta Llei, l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i plena capacitat d'obrar en l'exercici de les seves funcions.

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció ha d'assumir la gestió de la tramitació dels acolliments simples en família aliena i de les adopcions nacionals que es produeixin a Catalunya. Fins que l'Institut no pugui assumir la supervisió i la coordinació dels acolliments en família extensa, continua exercint aquestes funcions la Direcció General d'Atenció a la Infància.

Així mateix, l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció ha d'actuar com a organisme competent en la tramitació de les adopcions internacionals, a manca d'entitat col·laboradora en adopció internacional, i en aquesta matèria persegueix les mateixes finalitats que en l'adopció nacional, en el sentit de vetllar per l'adequada selecció de les persones adoptants i específicament perquè no es produeixin lucres en aquests processos.

Aquestes activitats que s'atribueixen a l'Institut han d'ésser comandades pel Consell Rector de l'Institut, sota les directrius que estableixi el departament competent en matèria d'atenció a la infància, al qual és adscrit i que és representat, el departament, en l'esmentat òrgan de direcció, i han de rebre, en un primer moment l'un i l'altre, l'orientació i l'assessorament que els ha de donar el Comitè d'Atenció als Acolliments i a les Adopcions, creat pel Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, i que, enllestida aquesta fase de potenciació dels acolliments i les adopcions, i de reorientació dels sistemes i els processos d'actuació en aquest àmbit, ha d'ésser suprimit, per la qual cosa aquesta àrea d'assessorament resta dins el Consell Sectorial de Serveis Socials d'Atenció a la Infància, del Consell General de Serveis Socials de Catalunya.

ARTICLE 1 Naturalesa jurídica
 1. Es crea l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, organisme autònom administratiu adscrit al departament que té assignades les competències en matèria de protecció de menors, amb personalitat jurídica pròpia, amb autonomia administrativa i financera i amb plena capacitat d'obrar en l'exercici de les seves funcions i per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb aquesta Llei i amb la resta de disposicions que li són aplicables.

 2. L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció disposa dels recursos suficients per al compliment de les seves finalitats. A aquests efectes, té pressupost propi, sens perjudici del que estableix el Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

ARTICLE 2 Seu

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció té la seu a la ciutat de Barcelona i s'organitza de forma territorialitzada, dins l'àmbit establert per la Llei 4/1994, de 20 d'abril, d'administració institucional, de descentralització, de desconcentració i de coordinació del sistema català de serveis socials.

ARTICLE 3 Funcions de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Corresponen a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció les funcions següents:

 1. Fomentar el dret dels infants i adolescents a tenir una família i, per tant, promoure les mesures d'acolliment familiar en família aliena i l'acolliment preadoptiu, amb la finalitat d'atendre adequadament l'infant o adolescent en situació de desemparament, procurar el seu desenvolupament integral i, sempre que sigui possible, afavorir el seu retorn al nucli familiar d'origen.

 2. Gestionar, per mitjà dels equips tècnics competents, els processos de formació i valoració psicosocial de les persones o famílies que s'ofereixen per a l'acolliment, per a l'adopció a Catalunya o per a l'adopció internacional d'un infant o d'un adolescent, i tramitar-ne els expedients.

 3. Vetllar perquè els ciutadans tinguin la informació adequada sobre el procés d'acolliment familiar, tenint en compte les diferents classes d'aquesta, sobre el procés d'adopció a Catalunya i sobre el procés d'adopció internacional. Per a exercir aquesta funció, es pot comptar amb la col·laboració dels pares i mares adoptius i amb la dels acollidors en les qüestions que els concerneixen.

  c bis) Promoure i gestionar els projectes de mentoria social per infants, adolescents i joves tutelats.

 4. Fer el seguiment, directament o per mitjà de les entitats o institucions acreditades, dels infants que estiguin sota mesures d'acolliment familiar en família aliena o bé en acolliment preadoptiu fins a la constitució de l'adopció.

 5. Fer el seguiment, directament o per mitjà de les entitats o institucions acreditades, de les persones o famílies acollidores i donar suport tècnic a les famílies adoptives.

 6. Tramitar els processos d'adopció internacional, supervisar aquesta tramitació quan estigui delegada a les entitats acreditades i fer-ne el seguiment posterior d'acord amb la legislació de Catalunya i del país d'origen del menor.

 7. Tramitar els processos d'adopció d'infants o adolescents desemparats a Catalunya.

  g bis) Dissenyar i desenvolupar polítiques d'atenció postadoptiva.

 8. Tramitar i formalitzar els contractes i els convenis de col·laboració amb altres administracions, institucions i entitats, en el marc del seu àmbit d'actuació.

 9. Fer el seguiment i la supervisió de les entitats col·laboradores en adopció internacional i les institucions col·laboradores d'integració familiar.

 10. Les altres que li atribueixen les lleis.

ARTICLE 4 Els òrgans de govern

Els òrgans de govern i d'administració de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció són:

 1. La Presidència.

 2. La Vicepresidència.

 3. El Consell Rector.

 4. La Direcció.

ARTICLE 5 La Presidència
 1. La Presidència de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció correspon al conseller o consellera.

 2. Són funcions de la Presidència:

 1. Exercir l'alta representació de l'Institut davant els òrgans administratius i jurisdiccionals i, especialment, signar els convenis i els contractes que l'Institut conclogui i, si escau, elevar-los a escriptura pública.

 2. Convocar les sessions del Consell Rector, fixar l'ordre del dia i ordenar les deliberacions i els debats.

 3. Delegar expressament les seves funcions en la persona que ocupi la Vicepresidència.

 4. Exercir el deure d'informar el Parlament de Catalunya sobre el Pla d'activitat anual de l'Institut, i sobre la seva memòria anual.

 5. Vetllar per la regularitat de les deliberacions i el compliment de la legalitat.

 6. Exercir qualsevol altra que no estigui expressament reservada a cap altre òrgan.

ARTICLE 6 El Consell Rector
 1. El Consell Rector és l'òrgan de direcció i control de l'activitat de l'Institut.

 2. Corresponen al Consell Rector les funcions següents:

  1. Establir el pla de l'activitat anual de l'Institut.

  2. Aprovar la proposta de preus públics o taxes.

  3. Aprovar l'avantprojecte de pressupost i la memòria anual.

  4. Aprovar les propostes d'estructura orgànica, el projecte de reglament interior i de plantilla del personal, les quals han d'ésser sotmeses a l'aprovació definitiva del conseller o consellera o del Govern, segons correspongui.

  5. Fer el seguiment, supervisar la gestió i el desenvolupament de l'activitat de l'Institut, i aprovar-ne la memòria anual.

  6. Aprovar els convenis que l'Institut emprengui amb altres entitats.

 3. El Consell Rector ha de convocar, si escau, les entitats col·laboradores en els àmbits d'adopció internacional i d'integració familiar quan emprengui projectes que els afectin.

ARTICLE 7 Composició del Consell Rector

[No vigent]

ARTICLE 8 Funcionament del Consell Rector

[No vigent]

ARTICLE 9 La Direcció
 1. La persona que ocupa la Direcció de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, què té nivell orgànic assimilat a direcció general, és nomenada i separada pel Govern, a proposta del conseller o consellera competent en matèria d'acolliment i adopció.

 2. Corresponen a la Direcció de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció les funcions següents:

 1. Executar els acords del Consell Rector.

 2. Presentar la proposta de programa d'activitats de l'Institut al Consell Rector.

 3. Elaborar o transmetre al Consell Rector la proposta de les taxes o els preus públics.

 4. Presentar al Consell Rector l'avantprojecte de pressupost i la memòria anual.

 5. Ordenar les despeses i els pagaments dins els límits establerts.

 6. Dirigir, organitzar i gestionar l'activitat de l'Institut.

 7. Proposar la contractació de personal per a atendre les necessitats de l'Institut.

 8. Mantenir relacions amb organismes anàlegs o amb responsabilitat en el mateix àmbit.

 9. Resoldre les sol·licituds de declaració d'idoneïtat de les persones o famílies que s'ofereixen a acollir o a adoptar un infant o adolescent.

 10. Proposar a l'òrgan judicial la constitució de les adopcions dels infants o adolescents desemparats, si escau.

 11. Resoldre la constitució dels acolliments familiars en família aliena i la constitució de l'acolliment preadoptiu.

 12. Dirigir les publicacions de l'Institut.

 13. Les que li encomanin la Presidència i el Consell Rector.

ARTICLE 10 Patrimoni i finances

El patrimoni i el finançament de l'Institut són constituïts per:

 1. Els béns i els valors que li són adscrits per al compliment dels seus fins, i les rendes, els fruits, els interessos i els productes del seu patrimoni.

 2. Les transferències i les subvencions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat o en els d'altres administracions públiques.

 3. Els ingressos de dret públic o privat que li corresponguin i les taxes i els preus públics que pugui recaptar per la prestació de serveis o l'exercici d'activitats de la seva competència.

 4. Les donacions, les herències, els llegats i els premis provinents de persones físiques o jurídiques tant públiques com privades, les subvencions i altres aportacions que al seu favor atorguin entitats públiques o privades.

 5. Les contraprestacions derivades dels convenis.

 6. Els altres béns que li siguin atribuïts.

ARTICLE 11 El personal de l'Institut

El personal de l'Institut ha d'ésser integrat per personal funcionari de l'Administració de la Generalitat. L'Institut pot tenir també personal laboral, que es regeix per la legislació corresponent.

ARTICLE 12 Règim jurídic
 1. Tots els actes administratius que dimanen dels òrgans de govern i d'administració de l'Institut poden ésser objecte de recurs ordinari davant el conseller o consellera, llevat dels acords del Consell Rector i dels actes de la Presidència que posen fi a la via administrativa.

 2. El recurs extraordinari de revisió s'ha d'interposar davant el conseller o consellera en els supòsits regulats en la legislació de procediment administratiu.

 3. La interposició de recurs contenciós administratiu és procedent segons el que estableix la llei d'aquesta jurisdicció.

 4. L'exercici d'accions civils i laborals es regeix per les normes que li són aplicables, la reclamació prèvia a la via civil s'ha de presentar davant del conseller o consellera, i la reclamació prèvia a la via laboral s'ha de presentar davant la persona que ocupa la Secretaria General del departament corresponent.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

S'assignen a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció els mitjans personals i materials fins ara adscrits a la Direcció General d'Atenció a la Infància i vinculats a les funcions que s'atribueixen a aquest Institut.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

S'autoritza el Govern perquè disposi l'aplicació de les dotacions pressupostàries inicials de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció per a l'exercici de 1997, amb càrrec als romanents de les corresponents partides del pressupost del Departament de Justícia per a aquest any.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

[No vigent]

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

S'autoritza el Govern a dictar les disposicions necessàries per a desenvolupar aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

El Consell Rector de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció s'ha de constituir i ha d'aprovar la proposta d'estructura orgànica, el reglament interior o els seus estatuts en el termini de dos mesos comptadors des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA
 1. S'ha d'entendre que les referències al Departament de Justícia i els seus òrgans superiors i directius que fa aquesta llei ho són al departament competent en matèria d'infància.

 2. El Govern pot modificar l'estructura, la composició i el funcionament dels òrgans de govern i d'administració de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, establerts pels articles 4, 5, 6, 7, 8 i 9, que perden el rang i la força de llei.

 3. El Govern ha d'establir l'estructura, la composició i el funcionament dels òrgans de govern i d'administració de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció en el termini de sis mesos.