Llei de Creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de Catalunya (Llei 18/1990, de 15 de novembre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada es crea com a organisme autònom administratiu, amb la finalitat de dur a terme tasques de formació especialitzada del personal del Departament de Justícia, i d'investigació en matèries que són competència d'aquest.

L'antecedent immediat d'aquest Centre és el Centre d'Estudis i Formació del Departament de Justícia, el qual va ésser creat pel Decret 540/83, del 6 de desembre, com a òrgan d'aquest Departament destinat a oferir els elements necessaris, quant a investigació, estudis i formació especialitzats, per a servir de suport a les tasques dels diferents serveis del Departament de Justícia. Inicialment es va orientar al servei de la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors, necessitat que fou recollida per la Llei 11/85, del 13 de juny, de Protecció de Menors. Amb el traspàs de competències en matèria penitenciària, les activitats del Centre es van ampliar per al personal penitenciari, ateses les obligacions de formació inicial i permanent d'aquest personal. I encara més, arran del Decret 320/1985, del 17 d'octubre, sobre atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat de Catalunya respecte als cossos especials, el Centre va esdevenir l'eina necessària per a fer possible l'exercici de les competències atribuïdes en aquest Decret al Departament de Justícia, pel que fa a la selecció i la formació del personal penitenciari. Des del 1985 la formació de personal es va ampliar per al personal de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia i de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. També va començar a donar suport a la formació del personal dels òrgans judicials de Catalunya. El volum i la diversitat d'actuacions, per tant, s'han incrementat progressivament a mesura que les competències del Departament augmentaven i es requeria més personal especialitzat per a desenvolupar certes tasques pròpies de cada direcció general.

El Centre és també una institució que col·labora amb altres institucions i organismes nacionals i internacionals, com ara les universitats, els instituts de criminologia i la Conferència Europea Permanent de la Probation; organitza plans de pràctiques per a estudiants universitaris en dependències del Departament -màsters d'execució penal, congressos i jornades-, i també atorga anualment ajuts per a la investigació en matèries pròpies del Departament. Paral·lelament, el Centre fa publicacions periòdiques sobre els resultats obtinguts en les investigacions i en els cursos que ha dut a terme.

El Centre és i serà, també, una institució col·laboradora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en els termes establerts en l'article 65 de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, Reguladora de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat, i en l'article 3.2 de la Llei 4/1987, del 24 de març, Reguladora de l'Escola d'Administració Pública.

D'aquestes raons fins ara exposades es desprèn la conveniència d'estructurar l'organització d'aquest servei públic de formació i d'investigació, com un organisme autònom amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que faciliti i afavoreixi el compliment de les tasques que li són encomanades.

La creació d'organismes autònoms respon a la necessitat de complir el principi de descentralització administrativa de l'article 103.1 de la Constitució. Aquesta facultat és implícitament establerta per a la Generalitat en l'article 9.1 de l'Estatut, quan es reconeix la competència exclusiva d'aquesta per a l'organització de les seves institucions d'autogovern. Paral·lelament, aquesta Llei compleix tots els requisits necessaris per a crear un organisme autònom, establerts en l'article 6 de la Llei de Règim de les Entitats Estatals Autònomes, del 26 de desembre de 1958, i s'ajusta a l'article 1 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'Organització, Procediment i Règim Jurídic de l'Administració de la Generalitat, a la qual en resta sotmesa l'activitat.

Tot això fa necessari i possible de crear el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i constituir-lo com a organisme autònom administratiu, adscrit al Departament de Justícia, atesa la relació existent entre les funcions que li són encomanades i les competències i les responsabilitats de l'esmentat Departament.

ARTICLE 1 Naturalesa jurídica

-1 Es crea el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, com a organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de Justícia.

-2 Per acomplir les seves finalitats, el Centre té personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i plena capacitat d'obrar en l'exercici de les seves funcions, d'acord amb aquesta Llei i amb la legislació que li és aplicable.

-3 El Centre disposa dels recursos suficients per al compliment de les seves finalitats. A aquests efectes, té pressupost propi, sens perjudici d'allò que estableix la Llei 10/1982, de Finances Públiques de Catalunya.

ARTICLE 2 Seu i àmbit

-1 La seu del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada és a la ciutat de Barcelona.

-2 El Centre pot organitzar activitats i serveis en altres localitats de Catalunya.

ARTICLE 3 Funcions del Centre

Corresponen al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada les funcions següents:

 1. Donar suport al Departament de Justícia en els processos de selecció del personal que pertany a cossos especials, en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya pel que fa a les competències que li són pròpies.

 2. Portar a terme la formació especialitzada, inicial i permanent del personal dependent del Departament de Justícia.

 3. Investigar, estudiar i divulgar les matèries relatives a l'àmbit de les competències del Departament de Justícia; donar el suport tècnic que el Departament de Justícia li requereixi en aquests àmbits, i promoure-hi, mitjançant beques, ajuts, premis o altres mecanismes, la investigació i la difusió.

 4. Col·laborar amb el Consell General del Poder Judicial, directament o mitjançant l'Escola Judicial, en la formació continuada de les persones titulars dels òrgans judicials destinades a Catalunya, i en els altres àmbits d'interès mutu que s'estableixin per conveni.

 5. Col·laborar, mitjançant convenis, amb el Ministeri de Justícia en la formació continuada dels membres del ministeri fiscal destinats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i en la formació de les persones titulars de les secretaries judicials destinades a Catalunya.

 6. Organitzar programes que tendeixin a fomentar i a facilitar l'accés dels juristes i dels llicenciats en dret de Catalunya, per les corresponents vies legalment establertes, a les carreres judicial i fiscal i a altres professions jurídiques.

 7. Organitzar i supervisar, sense perjudici de les competències en aquesta matèria exercibles per altres òrgans del Departament de Justícia, en col·laboració amb les universitats i altres centres docents, les pràctiques universitàries i de formació professional a les oficines judicials i als centres i serveis del Departament de Justícia corresponents als àmbits de l’Administració de Justícia i de l’execució penal.

 8. Mantenir relacions d'intercanvi de coneixements i de professionals amb altres centres docents i investigadors, tant nacionals com internacionals, en les matèries pròpies de la seva competència.

 9. Dirigir, elaborar i divulgar publicacions monogràfiques o periòdiques sobre matèries que són objecte de les activitats del Centre.

 10. Aplegar un fons bibliogràfic i documental públic, especialitzat fonamentalment en matèries que són competència del Departament de Justícia.

ARTICLE 4 Els òrgans de govern

Els òrgans de govern i d'administració del Centre són el president, el consell rector i el director.

ARTICLE 5 El president

-1 La presidència del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada correspon a la persona titular del Departament de Justícia de la Generalitat.

-2 Són funcions de la presidència:

 1. Exercir l'alta representació del Centre.

 2. Convocar i presidir les sessions del Consell Rector, amb vot de qualitat.

 3. Exercir qualsevol altra atribució que no sigui expressament reservada a cap altre òrgan.

 4. Informar el Parlament de Catalunya sobre les activitats del Centre, sens perjudici del deure d'informar del director que estableix l'article 9.2.

ARTICLE 5 BIS La vicepresidència

El president o presidenta del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada pot nomenar una persona, entre els membres del Consell Rector, perquè exerceixi la vicepresidència del Centre. Aquesta persona ha de substituir el president o presidenta en casos d'absència o malaltia i en els altres que expressament aquest li delegui.

ARTICLE 6 El consell rector

-1 El Consell Rector del Centre és integrat per la persona que el presideix i pels vocals següents:

 1. Tres alts càrrecs del Departament de Justícia, designats per la persona que n'exerceix la presidència.

 2. La persona titular de la direcció de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

 3. La persona titular de la Direcció General d'Universitats.

 4. La persona titular de la direcció del Gabinet Jurídic de la Generalitat.

 5. Un vocal designat per la persona titular del Departament d'Interior.

 6. Quatre vocals en representació de les universitats catalanes, que han d'ésser degans o deganes de les facultats on es facin estudis relacionats amb les matèries a les quals es refereix l'article 3, elegits pel Consell Interuniversitari.

 7. La persona titular de la direcció del Centre.

 8. Dos vocals designats per la persona titular del Departament de Justícia, entre persones expertes de prestigi en les matèries que són competència del Departament de Justícia.

 9. La persona titular de la direcció de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya.

 10. Dos vocals en representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya.

-2 El consell ha de nomenar un secretari entre el personal del Centre que assisteixi a les reunions amb veu però sense vot. El nomenament ha de recaure en una persona que tingui la condició de funcionari públic de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 7 Funcions del consell rector

-1 El consell rector és l'òrgan de deliberació, consulta, seguiment, participació i aprovació de les activitats del Centre.

-2 Corresponen al Consell Rector les funcions següents:

 1. Establir les línies generals del pla d'activitats anuals del Centre i aprovar-lo.

 2. Aprovar l'avantprojecte de pressupost.

 3. Aprovar les propostes d'estructura orgànica i de plantilla del personal, que han d'ésser sotmeses a l'aprovació definitiva de la persona titular del Departament de Justícia o del Govern, segons que correspongui.

 4. Aprovar la memòria anual del Centre.

 5. Aprovar els convenis amb altres entitats.

 6. Proposar anualment la determinació dels drets de matrícula i, si s'escau, de les tarifes.

 7. Supervisar el desenvolupament de les activitats del Centre.

 8. Emetre i elevar a la persona titular del Departament de Justícia l'informe sobre el nomenament de la persona titular de la direcció del Centre.

 9. Deliberar i informar sobre els assumptes que la persona que exerceix la presidència li sotmeti.

 10. Sol·licitar l'assistència de professionals de reconegut prestigi en la matèria corresponent per a presentar-hi assessorament en un assumpte determinat.

ARTICLE 8 Funcionament del consell rector

-1 El Consell Rector es reuneix en sessió ordinària dues vegades l'any convocat per la persona que n'exerceix la presidència, i en sessió extraordinària sempre que ho decideixi la persona que n'exerceix la presidència o a instància d'una tercera part dels seus membres.

-2 El règim de sessions i d'acords del Consell Rector es regula per les normes sobre òrgans col·legiats que s'apliquen a la Generalitat.

ARTICLE 9 El director i les seves funcions

-1 El director del Centre és nomenat i separat pel Consell Executiu a proposta del Conseller de Justícia i escoltat prèviament el consell rector.

-2 Correspon al director del Centre:

 1. Executar els acords del consell rector.

 2. Presentar al consell rector la proposta del programa d'activitats del Centre.

 3. Presentar al consell rector l'avantprojecte de pressupost del Centre i la memòria anual.

 4. Dirigir i controlar els plans d'actuació del Centre.

 5. Organitzar i gestionar el Centre com també dirigir-ne els serveis i el personal.

 6. Ordenar les despeses i els pagaments.

 7. Expedir diplomes i certificats acadèmics.

 8. Signar convenis amb altres institucions que, per llur naturalesa, no han d'ésser signats pel president del consell rector. D'aquesta signatura n'ha de donar compte al consell rector.

 9. Contractar el personal docent i investigador no permanent necessari per a complir els fins del Centre.

 10. Mantenir relacions amb organismes anàlegs, tant nacionals com internacionals.

 11. Dirigir les publicacions del Centre.

 12. Actuar com a òrgan de contractació en el marc de la legislació sobre la contractació administrativa.

 13. Informar el Parlament sobre el programa anual d'activitats i sobre la memòria anual del Centre.

 14. Proposar els barems de les remuneracions de les activitats docents.

ARTICLE 10 Patrimoni i finances

El patrimoni i el finançament del Centre són constituïts per:

 1. Els béns i els valors que li siguin adscrits per al compliment dels seus fins i els productes i les rendes d'aquests.

 2. Les transferències i les subvencions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, o en els d'altres administracions públiques.

 3. Els ingressos de dret públic o privat que li corresponguin, i en particular les taxes i els preus públics que pot recaptar per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la seva competència.

 4. Els ingressos generats per la venda de les seves publicacions.

 5. Les donacions, les subvencions i altres aportacions que al seu favor atorguin les entitats públiques o privades.

 6. Les contraprestacions derivades dels convenis.

 7. Els altres béns que li siguin atribuïts.

ARTICLE 11 Personal del centre

El personal del Centre ha d'ésser integrat per funcionaris de l'Administració de la Generalitat. No obstant això, el Centre pot tenir també personal·laboral que es regeixi per la legislació corresponent.

ARTICLE 12 Règim jurídic

-1 Tots els actes administratius dimanants dels òrgans de govern i d'administració del Centre poden ésser objecte de recurs d'alçada, excepte els actes de la persona que n'exerceix la presidència, que esgoten la via administrativa, contra els quals es pot interposar el recurs potestatiu de reposició. El recurs extraordinari de revisió s'ha d'interposar davant de la persona titular del Departament de Justícia en els supòsits regulats en la legislació de procediment administratiu.

-2 La interposició de recurs contenciós administratiu és procedent d'acord amb el que estableix la llei sobre aquesta jurisdicció.

-3 L'exercici d'accions civils i laborals es regeix per les normes que li siguin aplicables. La reclamació prèvia a la via civil s'ha de presentar davant el conseller competent i la reclamació prèvia a la via laboral s'ha de presentar davant la persona que ocupa la Secretaria del Departament corresponent. La resolució de la reclamació prèvia correspon a la persona titular del Departament de Justícia.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1

-1 La dotació inicial pressupostària del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per a l'exercici del 1990 es nodreix dels romanents de la partida 12.01.228.01 que hi hagi en entrar en vigor aquesta Llei. Així mateix, s'ha de nodrir dels crèdits corresponents a despeses de personal fins a la quantia màxima necessària per a atendre les retribucions i les altres càrregues socials del personal en actiu al Centre d'Estudis i Formació a l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

-2 S'autoritza el Consell Executiu perquè desglossi aquesta dotació inicial a l'efecte de la gestió pressupostària del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 2

El personal·laboral amb contracte indefinit que presti els seus serveis al Centre d'Estudis i Formació en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les places del qual, a l'empara del que estableix la Llei 17/85, del 23 de juliol, de la Funció Pública, siguin classificades com a llocs de treball de funcionaris, pot accedir a aquesta condició mitjançant la superació de proves selectives i pel sistema de concurs-oposició lliure, sempre que compleixi les condicions de titulació necessàries, amb el reconeixement del temps de serveis prestats, a l'efecte de computar-lo en la fase de concurs de mèrits. En cas de no accedir a la condició de funcionari, té dret a romandre al seu lloc de treball amb caràcter de personal·laboral indefinit.

DISPOSICIÓ FINAL 1

S'autoritza el Consell Executiu de la Generalitat a dictar les disposicions necessàries per a desenvolupar aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL 2

El consell rector del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada s'ha de constituir en el termini de sis mesos comptadors de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL 3

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el DOGC.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR