Legislació autonómica

AutorIldefonso Sánchez Prat, Lluís Jou i Mirabent.
Páginas185-192

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA a) Ressenya legislativa

CATALUNYA:

En el DOGC del mes d'abril no es publica cap disposició de caràcter general d'interès per als notaris.

Malgrat això, a títol informatiu m'ha semblat oportú ressenyar la publicació de les quatre primeres lleis de l'any i, per la seva proximitat institucional a l'àmbit jurídic en que es mou el notariat, dels Decrets de traspàs de mitjans econòmics i materials i de mitjans personals del servei d'Administració de Justícia, que publiquem sense els seus annexos per a informació general.

LI. Reial Decret 409/1996, d'l de març, pel qual s'amplien els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya mitjançant els Reials Decrets 966/1990, de 20 de juliol, 1533/1994 de 8 de juliol i 1905/1994 de 23 de setembre, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de Justícia. (DOGC núm. 2192 de 10 d'abril). Amplia els traspassos en matèria d'instal·lació de nous órgans judicials (no de creació) i de provisió de mitjans materials a les fiscalies i instituts de medicina legal. I.2. Reial Decret 441/1996, d'l de març, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mitjans personals al servei de l'Administració de Justícia. (DOGC núm. 2192 de 10 d'abril). Aquest decret clou, de moment, una llarga batalla legal per fer efectiva la dita «clàusula de subrogació» continguda a l'article 18 de l'Estatut d'Autonomia, que preveu que en matèria d'Administració de Justícia corresponen a la Generalitat les facultats que la Llei Orgànica del Poder Judicial reconegui a l'Estat. La Llei Orgànica 6/1985, del Poder Judicial va fer una lectura absolutament restrictiva de l'Estatut que el Tribunal Constitucional, en la seva Sentència 56/1990 de 29 de març va considerar ajustada a la Constitució tot reconeguem, però, que també ho serien altres lectures més «descentralitzadores».

La modificació de l'article 455 de la Llei 6/1985 operada per la Llei orgànica 16/19894, de 8 de novembre va obrir la porta a aquesta lectura i, en virtud d'aquesta segona llei, els Reials Decrets 16 de febrer i 23 de febrer de 1996 han modificat els reglaments orgànics dels cossos d'oficials, auxiliars i agents als servei de l'Administració de Justícia, de metges forenses i del cos de secretaris judicials.

El Reial Decret que ressenyo formalitza el traspàs a la Generalitat de Catalunya dels oficials, auxiliars i agents i dels metges forenses si be de moment no s'ha traspassat el personal del cos de Secretaris Judicials.

Els Decrets 129/1996 i 130/1996 de 16 d'abril (DOGC 2197) han adscrit els serveis traspassats al Departament de Justícia. Amb aquest traspàs i adscripció el Departament de Justícia augmenta considerablement la seva capacitat de gestió de recursos i personal. Estem segurs que serà per millorar el servei de l'Adminsitració de Justícia, les condicions de professionalitat dels seus funcionaris i la presència de la llengua catalana als Jutjats.

I.3. Llei 1/1996, de 22 de març, modificació parcial de la Llei 15/1993 de 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 2192 de 10 d'abril).

1.4. Llei 2/1996, de d'autoritzacions pressupostàries i financeres. (DOGC núm. 2192 de 10 d'abril).

I.5. Llei 3/1996, de 2 d'abril, d'autorització d'operacions d'endeutament a favor del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 2192 de 10 d'abril).

I.6. Llei 4/1996, de 2 d'abril, de reforma de la Llei 12/1993 de creació de l'Institut per al desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. (DOGC núm. 2192 de 10 d'abril).

Lluís Jou.

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN DE L'ESTAT b) REIAL DECRET 409/1996 d'l DE MARÇ

409/1996, d'l de març, pel qual s'amplien els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya mitjançant els reials decrets 966/1990, de 20 de juliol: 1553/1994, de 8 de juliol, i 1905/1994, de 23 de setembre, en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de Justícia.

L'article 149.1.5 de la Constitució espanyola estableix que l'Estat té competència exclusiva en matèria d'Administració de Justícia.

D'altra banda, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, estableix en l'article 18.1 i 3 que, en relació amb l'Administració de Justícia, llevat de la Militar, correspon a la Generalitat exercir totes les facultats que les lleis orgàniques del poder judicial i del Consell General del Poder Judicial reconeguin o atribueixin al Govern de l'Estat, com també coadjuvar en l'organització dels tribunals consuetudinaris i tradicionals i en la instal·lació de jutjats, sempre d'acord amb el que disposa la Llei orgànica del poder judicial.

Mitjançant el Reial decret 960/ 1990, de 20 de juliol, es van fer efectius els traspassos en matèria de provisió de mitjans materials i econòmics al servei de l'Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Aquests traspassos es van completar mitjançant els reials decrets 1553/1994, de 8 de juliol, i 1905/1994, de 23 de setembre.

Ara és procedent efectuar, sobre les mateixes previsions constitucionals i estatutàries, una ampliació de serveis i mitjans en aquesta matèria.

La Comissió Mixta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR