Llei per la qual es Crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya (Llei 15/1993, de 28 de desembre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

La consideració de les comunicacions com una eina fonamental per a millorar la gestió interna i la qualitat dels serveis prestats per les administracions públiques aconsella la implantació coordinada dels sistemes de telecomunicació i l'establiment de procediments àgils i eficaços per a la gestió integrada d'aquests sistemes.

La racionalització de les inversions, la planificació coherent dels nous serveis i sistemes de telecomunicació, la implantació integrada d'aquests amb els ja existents i l'establiment de les relacions necessàries amb altres entitats públiques o privades del sector i fonamentalment l'estalvi de la despesa pública i l'optimització dels recursos són algunes de les raons que aconsellen la creació d'una entitat de dret públic que es responsabilitzi de satisfer coordinadament les necessitats de comunicació que es deriven del compliment de les atribucions i les obligacions competencials de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 1 Creació

1 Es crea el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) com a entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, la qual, com a empresa pública, ajusta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat, llevat de les excepcions que assenyala aquesta Llei i, si s'escau, les del reglament que la desenvolupi.

2 El Centre es regeix per aquesta Llei, per la Llei 4/1985, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, pels seus estatuts i per les altres lleis i disposicions que li siguin aplicables.

3 El Centre gaudeix d'autonomia funcional i de gestió i està adscrit al departament que determini el Govern de la Generalitat.

4 El Centre té la condició de mitjà propi de les institucions que conformen la Generalitat, els departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat, les entitats o organismes que en depenen o s'hi vinculen i que tinguin la condició de poder adjudicador, als efectes del que estableix l'article 24.6 de la Llei de l'Estat 30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

ARTICLE 2 Funcions
 1. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) integra la prestació de tots els serveis relatius a les tecnologies de la informació i la comunicació (serveis TIC) a la Generalitat i al seu sector públic i, en conseqüència, constitueixen les seves funcions:

  1. La planificació tècnica i l'establiment de les directrius de la gestió i de l'explotació dels serveis i dels sistemes de telecomunicacions i comunicacions que corresponen a la Generalitat, d'acord amb les atribucions que atorga l'Estatut d'autonomia i d'acord amb el que estableix la legislació de l'Estat sobre ordenació de les telecomunicacions i amb el que estableix la legislació catalana i europea en l'àmbit de les competències respectives.

  2. La coordinació, la supervisió i el control de l'execució dels sistemes i dels serveis de telecomunicacions i d'informàtica aptes per a satisfer les necessitats de l'Administració de la Generalitat, i la provisió de solucions transversals i adaptades als departaments i al sector públic de la Generalitat, tot impulsant la innovació i la transformació digitals.

  3. L'assessorament tècnic amb relació a les telecomunicacions corporatives i la formació del personal tècnic per mitjà de l'organització i la promoció de cursos i altres possibilitats de formació per a l'elaboració de sistemes i la prestació de serveis.

  4. Qualsevol altra directament relacionada amb les funcions a què fan referència les lletres a, b i c, tant en l'àmbit de les telecomunicacions com en l'àmbit de la informàtica, que li sigui atribuïda pel Govern.

 2. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, d'una manera directa o per mitjà de societats que es constitueixin amb aquesta finalitat, ha de gestionar la prestació de serveis i sistemes de telecomunicacions per a la Generalitat i per al seu sector públic, i ha d'executar, en qualsevol de les formes establertes per l'ordenament jurídic, el desenvolupament, la implantació, l'explotació i la comercialització d'altres serveis i sistemes de telecomunicacions per als quals obtingui l'autorització o el títol habilitant corresponent.

 3. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, un cop obtingudes les autoritzacions que siguin establertes legalment, pot dur a terme, directament o per mitjà de la participació en altres societats o empreses, qualsevol activitat comercial o industrial que estigui relacionada amb qualsevol de les funcions a què fa referència l'apartat 2, si ho acorden els seus òrgans de govern.

ARTICLE 3 Règim jurídic

1 El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya sotmet la seva activitat, en les relacions externes, a les normes de dret civil, mercantil i laboral que li siguin aplicables. En les relacions internes amb l'Administració a què és adscrit, s'aplica el dret administratiu.

2 El règim de contractació del Centre és el que resulta de l'aplicació de la legislació de contractes del sector públic.

3 Els encàrrecs que es formalitzin amb les entitats esmentades en l'article 1.4 s'han de subjectar al règim establert pels

ARTICLE 4 Patrimoni
 1. Per al compliment de les seves funcions el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya té un patrimoni propi integrat pels béns, els drets i les obligacions que se li adscriguin o que adquireixi.

 2. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya pot aportar a les societats que constitueixi els béns i els drets necessaris perquè exerceixin llurs funcions, els quals formen part de la infraestructura i dels equipaments de la xarxa de telecomunicacions que li foren adscrits en el moment de crear-lo i els que posteriorment va adquirir, d'acord amb el que estableix la Llei 11/1981, del 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat. Amb aquesta finalitat, mitjançant aquesta Llei s'integren en el patrimoni del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya tots els béns procedents de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials i els béns i els drets procedents dels departaments de la Generalitat i dels seus organismes autònoms que li foren atribuïts en el moment de constituir-lo i que el Centre de Telecomunicacions gestionava en règim d'adscripció abans d'entrar en vigor aquesta Llei.

 3. Els elements que siguin objecte de transmissió a les societats a què es refereix l'apartat 2 han d'ésser valorats mitjançant acord del Govern de la Generalitat, la qual valoració no pot superar el valor de mercat.

 4. Les societats que constitueixi el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya han de comptabilitzar el valor de llurs accions representatives del capital social pel mateix valor que tinguin atribuïts els béns i els drets aportats.

ARTICLE 5 Personal

1 El personal propi del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya és contractat i es regeix per les normes civils, mercantils o laborals que segons la seva funció li corresponguin.

2 Per a exercir les seves funcions, amb l'abast que sigui necessari, ha d'ésser integrat en la plantilla de les societats que es constitueixin el personal que presta els seus serveis en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, el qual conserva els mateixos drets de què gaudia fins al moment de la integració.

ARTICLE 6 Òrgans de govern
 1. Els òrgans de govern del Centre són el Consell d'Administració, el president del Consell i el director gerent.

 2. El Consell d'Administració és l'òrgan de direcció i de control del Centre i està format per un mínim de cinc consellers i un màxim de vint nomenats pel Govern de la Generalitat i designats personalment o en funció del càrrec, segons que estableix l'Estatut del Centre. En tot cas, hi han d'ésser representats els departaments de Presidència i de Governació i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

  2 bis . L’òrgan de contractació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació és el Consell d’Administració, llevat dels casos en què aquest delegui les seves facultats en el director gerent.

  2 ter . Els actes dictats pel Consell d’Administració exhaureixen la via administrativa. Contra aquests actes es pot interposar recurs potestatiu de reposició o, directament, recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

  2 quater . Els actes dictats pel director gerent poden ésser objecte d’un recurs d’alçada davant el Consell d’Administració, amb excepció dels actes dictats en matèria de personal i les resolucions dels procediments de responsabilitat patrimonial, que exhaureixen la via administrativa.

 3. La condició de membre del Consell d'Administració i la de director gerent són incompatibles amb qualsevol vinculació amb empreses privades de telecomunicacions o amb qualsevol mena d'entitat relacionada amb el subministrament, amb la prestació de serveis o amb qualsevol dotació de material de l'àmbit de les telecomunicacions.

 4. El conseller o consellera titular del departament al qual sigui adscrit el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, o la persona que aquest designi, és, per raó del càrrec, el president del Consell d'Administració.

 5. Els membres del Consell d'Administració són nomenats pel Govern de la Generalitat, llevat que el nomenament es faci per raó del càrrec. Els representants de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió són designats per aquesta.

 6. El director gerent del Centre és nomenat pel Consell d'Administració.

 7. La condició de membre del Consell d’Administració i la de director o directora gerent són incompatibles amb la condició de parlamentari o parlamentària o amb qualsevol altre càrrec de representació popular, llevat de la presidència i, si s’escau, de les vicepresidències.

ARTICLE 7 Recursos econòmics

Els recursos econòmics del Centre són integrats per:

 1. Els ingressos obtinguts en l'exercici de les seves activitats.

 2. Els productes, les rendes o els increments del seu patrimoni.

 3. Les subvencions que, si s'escau, es puguin incloure en els pressupostos de la Generalitat.

 4. Les subvencions, les aportacions i les donacions que siguin concedides al seu favor, procedents d'altres administracions, d'ens públics i de particulars.

 5. Qualsevol altre de no previst en els apartats anteriors que li correspongui legalment.

ARTICLE 8 Prohibició d'avals

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya no pot prestar avals en favor de tercers.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

[No vigent]

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
 1. Es declaren d'utilitat pública els projectes d'obres per a la instal·lació, l'ampliació i la millora dels serveis i els sistemes de telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, a l'efecte de l'expropiació forçosa dels béns i els drets necessaris per a llur establiment.

 2. Per al reconeixement concret d'utilitat pública, que en tot cas porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats, els expedients s'han de sotmetre prèviament a informació pública, per un termini de quinze dies, i s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la província corresponent i en un diari de gran difusió, amb la llista completa dels béns i els drets afectats i de llurs titulars. Un cop complerts aquests tràmits, el Govern de la Generalitat ha d'acordar, per a cada cas específic, la declaració d'utilitat pública i, si escau, la declaració d'ocupació urgent dels béns afectats.

 3. Es reconeix al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya la condició de beneficiari de les expropiacions forçoses que realitzin les administracions públiques amb capacitat expropiatòria per a la instal·lació, l'ampliació o la millora dels serveis i els sistemes de telecomunicacions de la Generalitat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

El personal de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les seves empreses filials vinculat directament a la gestió tècnica i a l'administració de la infraestructura de la xarxa de telecomunicacions passa a dependre del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya en les condicions que determini l'estatut d'aquest Centre. En tot cas, s'han de respectar les relacions de treball actualment existents.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

1 Els funcionaris adscrits als departaments de la Generalitat i als ens autònoms que també estiguin vinculats a la gestió tècnica i a l'administració de xarxes i serveis de telecomunicacions i que passin a prestar serveis en el Centre, d'acord amb els plans específics de col·laboració entre el Centre i els departaments de la Generalitat, continuen en la mateixa situació administrativa. En tot cas, s'han de respectar a aquest personal·les mateixes categories i els mateixos nivells retributius de què gaudeix en el seu lloc d'origen.

 1. De conformitat amb el que s'estableix en l'apartat 1, els funcionaris que passin a prestar els seus serveis en el Centre poden, un cop transcorreguts dos anys de llur incorporació al Centre, optar per integrar-se en les plantilles del personal laboral d'aquest, amb reconeixement, en tot cas, de l'antiguitat que els correspongui, restant en els seus cossos en la situació d'excedència voluntària d'acord amb el que estableix la legislació en matèria de funció pública. En el cas que els referits funcionaris no optin per la integració esmentada, han de reincorporar-se a llur lloc d'origen o a una plaça del departament de procedència amb la mateixa categoria i nivell retributiu si s'ha produït l'amortització del lloc de treball que els corresponia.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat es subroga en la posició jurídica de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, de les seves empreses filials i dels departaments i els ens autònoms de la Generalitat en els contractes relatius a la infraestructura de la xarxa de telecomunicacions esmentada, i també en els drets i les obligacions que derivin dels contractes vigents per a l'adjudicació de béns i la prestació de serveis o en qualsevol altre acord, conveni o contracte subscrits per aquests en relació amb la gestió de les dites infraestructures.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA
 1. Als efectes d'adscripció de persones i de béns procedents dels diferents departaments de la Generalitat i els ens autònoms i de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials, s'ha de constituir una comissió mixta paritària de caràcter consultiu, amb la participació, d'una banda, del Centre de Telecomunicacions i, de l'altra, dels departaments de la Generalitat i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, per tal d'agilitar aquesta adscripció, facilitar-ne el traspàs i concretar-ne els terminis.

 2. Aquesta comissió s'extingirà un cop finalitzat el traspàs de personal i béns procedents dels departaments, ens autònoms, corporacions i empreses filials de la Generalitat al Centre.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Es faculta el Govern per a desenvolupar aquesta Llei i aprovar els estatuts del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, i per a determinar l'abast de l'adscripció de recursos humans i materials que estableixen la disposició addicional primera i les disposicions transitòries primera i segona.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya