DECRET 142/2003, de 10 de juny, pel qual es crea la Comissió interdepartamental per a la regulació i planificació dels espais públics de joc.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyDecret

DECRET 142/2003, de 10 de juny, pel qual es crea la Comissió interdepartamental per a la regulació i planificació dels espais públics de joc.

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 106/VI, de 17 de maig de 2000 (BOPC núm. 68, de 8.6.2000), insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a prendre diverses mesures en matèria d'espais públics de joc. D'entre aquestes actuacions es troba la d'acordar la creació d'una comissió interdepartamental, coordinada pel Departament de la Presidència, per mitjà de la Secretaria General de Joventut, per a la regulació i planificació dels espais públics de joc.

Amb aquest motiu, i amb la finalitat de garantir el dret dels infants i dels adolescents al joc i l'esbarjo, es considera convenient la creació d'un òrgan assessor que elabori les línies mestres per a un avantprojecte de regulació i planificació dels espais públics de joc.

D'acord amb el que disposen els articles 12 i 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i regim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

En conseqüència, a proposta del conseller en cap i de conformitat amb el Govern de la Generalitat de Catalunya,

Decreto:

Article 1

Creació

Es crea la Comissió interdepartamental per a la regulació i planificació dels espais públics de joc com a òrgan de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya. Aquesta Comissió resta adscrita a la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Objecte i funcions

Corresponen a la Comissió interdepartamental per a la regulació i planificació dels espais públics de joc les funcions següents:

a) Elaborar les línies mestres per a un avantprojecte de regulació dels espais públics de joc.

b) Elaborar les línies mestres de planificació dels espais públics de joc a Catalunya.

c) Estudiar les normatives d'altres països en matèria d'espais públics de joc.

d) Recollir i analitzar dades sobre la situació dels espais públics de joc a Catalunya.

e) Informar el Govern en relació amb aspectes relacionats amb els espais públics de joc.

f) Difondre la informació obtinguda.

En el desenvolupament d'aquestes funcions, la Comissió interdepartamental per a la regulació i planificació dels espais públics de joc integrarà la perspectiva de gènere i fomentarà la participació de persones expertes amb aquesta finalitat.

Article 3...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR