DECRET 103/2002, de 19 de març, pel qual es determina la composició del Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rango de LeyDecret

DECRET

103/2002, de 19 de març, pel qual es determina la composició del Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya.

La Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge, va crear el Consell Assessor de l'Habitatge com a òrgan de caràcter consultiu i assessor de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria. Aquest òrgan té com a funcions principals informar dels plans i programes elaborats per la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge i fer informes, propostes i suggeriments sobre les diferents línies d'actuació que integren la política d'habitatge de la Generalitat de Catalunya.

La composició del Consell Assessor de l'Habitatge va ser modificada per la Llei 7/1998, de 8 de juny. Aquesta modificació recollia les demandes socials de determinats col·lectius d'integrar-se en el Consell Assessor de l'Habitatge, la participació dels quals es va considerar de gran transcendència pel paper actiu que desenvolupen en l'establiment i l'execució de les polítiques d'habitatge.

Darrerament, la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, ha establert amb caràcter general la composició d'aquest Consell, mantenint la participació de les administracions i dels col·lectius actualment representats, i alhora preveu que ha de ser el Govern de la Generalitat qui ha de fixar-ne la composició.

Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Componen el Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya:

  1. El conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, a qui correspon la presidència.

  2. El director o directora general d'Arquitectura i Habitatge, a qui correspon la vicepresidència.

  3. El director o directora general d'Urbanisme, en qualitat de vocal.

  4. El director o la directora de l'Institut Català del Sòl, en qualitat de vocal.

  5. El president o la presidenta d'Adigsa o persona en qui delegui, en qualitat de vocal.

  6. Sengles persones representants dels departaments de la Presidència, de Governació i Relacions Institucionals, d'Economia i Finances, d'Indústria, Comerç i Turisme, de Medi Ambient, de Cultura i de Benestar Social, amb categoria de director general o similar, en qualitat de vocals.

  7. Quatre persones en representació dels municipis de Catalunya, designades per les entitats representatives d'aquests, en qualitat de vocals.

  8. Dues persones en representació de l'Associació de Promotors Públics, designades per...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR