DECRET 304/2001, de 20 de novembre, pel qual es crea la Comissió d'Estudi i Seguiment de la Situació de les Sectes a Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorInstitut Per a la Promoció i Formació Cooperatives
Rango de LeyDecret

DECRET

304/2001, de 20 de novembre, pel qual es crea la Comissió d'Estudi i Seguiment de la Situació de les Sectes a Catalunya.

El Parlament de Catalunya, mitjançant la Resolució 350/VI, de 23 de novembre de 2000 (BOPC de 4.12.2000, núm. 121), va instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a prendre diverses mesures en matèria de sectes. Entre aquestes actuacions es troba la d'acordar la creació d'una comissió d'estudi i seguiment de la situació de les sectes a Catalunya que sigui coordinada per la Secretaria General de Joventut, atès que el sector més afectat per l'impacte dels grups sectaris és l'integrat per les persones joves.

Per aquest motiu, i per tal de tenir una percepció molt més completa i actualitzada en relació amb la situació de les sectes destructives a Catalunya, es considera convenient la creació d'un òrgan assessor que orienti la investigació en matèria de sectes.

D'acord amb el que disposen els articles 12 i 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i regim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

En conseqüència, a proposta del conseller en cap i de conformitat amb el Govern de la Generalitat de Catalunya,

Decreto:

Article 1

Creació

Es crea la Comissió d'Estudi i Seguiment de la Situació de les Sectes a Catalunya com a òrgan de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya. Aquesta Comissió resta adscrita a la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Objecte i funcions

Corresponen a la Comissió d'Estudi i Seguiment de la Situació de les Sectes a Catalunya les funcions següents:

  1. Assessorar en matèria de sectes els organismes i les entitats públiques i privades que ho sol·licitin.

  2. Estudiar les accions, incloses les preventives, que altres països estan duent a terme en matèria de sectes.

  3. Recollir i analitzar dades sobre la situació de les sectes a Catalunya.

  4. Formular recomanacions als departaments de la Generalitat sobre aspectes relacionats amb les sectes.

  5. Compilar la normativa dictada en la matèria, i també dels tractats i convenis internacionals, de les decisions adoptades per les institucions comunitàries europees i les del Consell d'Europa.

  6. Informar el Govern en relació amb aspectes relacionats amb les sectes.

  7. Difondre la informació obtinguda.

  8. Compilar les decisions judicials en matèria de sectes.

Article 3...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR