ORDRE TRI/129/2004, de 14 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que regiran la concessió de subvencions per a la realització d'accions per a la inserció laboral de les persones acollides a la renda mínima d'inserció (RMI) i s'obre la convocatòria per a l'any 2004 per a la concessió d'aquestes subvencions (codi Z11).

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball i Industria
Rango de LeyOrdre

ORDRE TRI/129/2004, de 14 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que regiran la concessió de subvencions per a la realització d'accions per a la inserció laboral de les persones acollides a la renda mínima d'inserció (RMI) i s'obre la convocatòria per a l'any 2004 per a la concessió d'aquestes subvencions (codi Z11).

Atès que l'Ordre de 14 de gener de 2000, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir les subvencions relatives a les accions de formació ocupacional i afins de caràcter ocupacional que promou la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball (DOGC núm. 3067, de 31.1.2000), modificada per l'Ordre de 9 d'octubre de 2000 (DOGC núm. 3257, de 2.11.2000), per l'Ordre de 10 d'octubre de 2001 (DOGC núm. 3523, de 28.11.2001); per l'Ordre de 28 de febrer de 2002 (DOGC núm. 3592, d'11.3.2002) i per l'Ordre de 23 d'abril de 2002 (DOGC núm. 3628, de 3.5.2002), ha sofert múltiples modificacions al llarg d'aquests anys, per la qual cosa, es considera convenient, per raons de seguretat jurídica, procedir al dictat d'unes noves bases reguladores;

Vista la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció (DOGC núm. 2435, de 17.7.1997) i el Decret 306/1998, d'1 de desembre, que la desplega (DOGC núm. 2784, d'11.12.1998) modificat pel Decret 118/2001, de 2 de maig (DOGC núm. 3390, de 17.5.2001) i per Decret 316/2001, de 20 de novembre (DOGC núm. 3531, d'11.12.2001);

Vist el Reglament (CE) núm. 1260/1999 del Consell de 21 de juny de 1999 pel qual s'estableixen disposicions generals sobre els Fons Estructurals (DOCE L 161, de 26.6.1999), el Reglament (CE) núm. 1784/1999 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de juliol de 1999 relatiu al Fons Social Europeu (DOCE L 213,de 13.8.1999), el Reglament (CE) núm. 1685/2000, de la Comissió, de 28 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament CE núm. 1260/1999 (DOCE L 193/39, de 29.7.2000), modificat pel Reglament (CE) núm. 448/2004 de la Comissió de 10 de març de 2004 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1260/1999 del Consell en allò relatiu al finançament de despeses d'operacions cofinançades pels Fons Estructurals i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1145/2003 (DOCE L 72, d'11 de març de 2004) i el Reglament (CE) núm. 1159/2000 de la Comissió, de 30 de maig de 2000, sobre les activitats de informació i publicitat que han de dur a terme els Estats membres en relació amb les intervencions dels Fons Estructurals (DOCE L 130, de 31.5.2000);

Atès el que s'estableix en el Decret 341/2003, de 29 de desembre, sobre pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003 (DOGC núm. 4040, de 31.12.2003);

Atès el que disposa laLlei 30/2002, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003 (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002);

Atès el que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003);

Atèsel Decret 69/2004, de 20 de gener, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya del Departament de Treball i Indústria (DOGC núm. 4054, de 22.1.2004), el qual estableix en la seva disposició transitòria segona que la Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació continuarà exercint totes les funcions que té assignades fins que no es procedeixi a estructurar totalment el Servei d'Ocupació de Catalunya;

Vist el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4054, de 22.1.2004);

Atès el que disposa la disposició addicional primera del Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat (DOGC núm. 4045, de 22.1.2004);

Atès el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Atès que s'ha donat audiència als agents socials representats al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i al Consell de Direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya;

Vist l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització,procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació, i amb l'informe previ de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball i Indústria, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Ordeno:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte l'establiment de les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions per a la inserció laboral de les persones acollides a la renda mínima d'inserció (RMI), segons el que preveu la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció i el Decret 306/1998, d'1 de desembre, que la desplega, i obrir la convocatòria per a l'any 2004 per a la presentació de sol·licituds i la documentació que correspongui per a l'obtenció d'aquestes subvencions.

Article 2

Tipus d'accions subvencionables

El Departament de Treball i Indústria podrà subvencionar total o parcialment els projectes per a la realització de les accions d'inserció laboral per a les persones acollides a la Llei 10/1997, de 3 de juliol, renda mínima d'inserció, que presentin les entitats regulades en els articles 22 i31 d'aquesta Ordre que acreditin tenir experiència i/o coneixement d'aquest col·lectiu i en el desenvolupament de les accions que s'hi prevegin i tinguin com a objecte alguna de les accions que a continuació es descriuen:

a) Orientació professionaladreçada a facilitar la integració laboral de les persones acollides a la renda mínima d'inserció i consistent en l'elaboració d'un consell d'orientació on es determinarà un pla individualitzat de les diferents aptituds, preferències i capacitats.

b) Motivació laboral orientada a aconseguir una integració sociolaboral adequada.

c) Formació ocupacional orientada a facilitar el coneixement o perfeccionament d'una especialitat laboral.

d) Inserció laboral adreçada a facilitar i aconseguir la integració al mercat del treball.

e) Mesures de suport a l'autoocupació.

Article 3

Beneficiaris: requisits mínims comuns a totes les accions

Poden ser beneficiaris dels ajuts previstos a la present Ordre, les entitats que reuneixin els requisits específics previstos a la regulació de cadascuna de les accions, així com els següents requisits que li son comuns:

a) En el supòsit d'empreses públiques o privades amb 50 treballadors o més, compliment de l'obligació que estableix l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids, de donar ocupació almenys a un 2% de treballadors/res amb disminució sobre el total de treballadors/res a l'entitat o aplicació de les mesures alternatives d'acord amb el Reial decret 27/2000, de 14 de gener (BOE núm. 22, de 26.1.2000) o el Decret 246/2000, de 24 de juliol, sobre l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors disminuïts en empreses de 50 o més treballadors (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).

b) Complir les condicions de professionalitat o d'especialització requerides per a la realització de les accions.

c) Coneixements i/o experiència en relació amb el col·lectiu de persones acollides a la renda mínima d'inserció així com de les activitats per a les quals sol·liciten subvenció.

d) Donar compliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) Tenir o estar en disposició de tenir, en el moment d'iniciar les accions regulades en aquesta Ordre, els locals, els recursos humans, materials i tècnics necessaris per realitzar les esmentades accions, o estar en disposició de realitzar-les.

f) No trobar-se en els supòsits de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 4

Convocatòries

4.1 Anualment, el conseller o consellera de Treball i Indústria dictarà una resolució de convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions previstes en aquesta Ordre que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la qual contindrà les determinacions establertes a la normativa d'aplicació.

4.2 En el supòsit que uncop resolta la convocatòria de les subvencions previstes en aquesta Ordre no s'hagués esgotat l'import màxim destinat per a l'exercici corresponent, o en el cas que el Departament de Treball i Indústria obtingui fons addicionals destinats a les accions regulades en aquesta Ordre, es podrà amb el romanent que quedi o amb l'import d'aquests fons addicionals obrir una nova convocatòria per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de les accions previstes en aquesta Ordre, mitjançant Resolució del conseller de Treball i Indústria.

4.3 A mesura que es produeixin renúncies o revocacions de les subvencions i en el supòsit que un cop resolta la convocatòria s'hagi esgotat l'import màxim destinat per aquest exercici a les accions regulades en aquesta Ordre, es podran assignar nous atorgaments als projectes que no van arribar a obtenir subvenció i que, atesos els criteris de valoració continguts en aquesta Ordre, mantenien una posició immediatament posterior a la dels projectes...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR