Formalització de l'ampliació capital de SL amb aportació dinerària. Fases. Junta no universal

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAbril 2022Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Nota
 • 3 Model d'escriptura
 • 4 Comentari
  • 4.1 Plantejament
  • 4.2 Regles generals
  • 4.3 Regles especials en cas d'obrir-se període per fer ús del dret de preferent adquisició
  • 4.4 Aportació dinerària i no dinerària
  • 4.5 Nota fiscal ampliació
 • 5 ADVERTÈNCIA
 • 6 Doctrina Administrativa citada
 • 7 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SOCIETAT LIMITADA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (Esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.). Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF B-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números pertinents de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten:

1.- Del seu càrrec d'administrador únic (indicar, si escau, les altres possibilitats: mancomunats, solidari, secretari o sotssecretari del consell d'administració, conseller especialment facultat, etc.) de la societat, nomenat, pel termini indefinit (o per * anys) a l'escriptura de constitució social (o per acord de la junta general de *, elevat a públic en l'escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *), nomenament que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

I 2.- Dels acords de la junta general universal de la societat, celebrada al domicili social, el dia *, actuant de president el Sr. * i de secretari el Sr. *, segons s'acredita amb el certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedit per l'administrador únic (o solidari, els mancomunats, el secretari o sotssecretari del consell d'administració, etc.), signatura/es que legitimo per ser-me coneguda/es (o per altres mitjans); a la certificació consta que els acords van ser aprovats per unanimitat (o indicar la majoria) i adoptats en votació separada com ordena l'art. 197 bis de la llei de Societats de capital.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per a elevar a públics acords de la societat i actes complementaris.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número de la qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici el senyor compareixent té legitimació i exerceix la seva capacitatla mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura d'd'AMPLIACIÓ DE CAPITAL I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS i EXPOSA
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d’aquesta Escriptura d'd'AMPLIACIÓ DE CAPITAL I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d’aquesta Escriptura d'd'AMPLIACIÓ DE CAPITAL I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS' i EXPOSA:

I.- L'òrgan d'Administració de la societat va convocar junta general extraordinària.

II.- La convocatòria es va publicar:el dia * en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en el Diari * el dia *(Atenció al sistema concret previst en els estatuts, aplicant l'art. 173 de la Llei de societats de capital i tenint en compte la redacció d'aquest art. 173 donada per la llei 25/2011, d'1 d'agost-).

(En cas de publicació en la web es dirà, a més de qualsevol altre anunci que, si escau, estigués previst: “La convocatòria es va publicar el dia * en la pàgina web de la societat i aquest anunci ha continuat publicat en la web de la societat des de la data d'aquella fins al dia de celebració de la Junta).

III.-El text de la convocatòria va ser el següent: exemple: «JUNTA GENERAL: Es convoca els socis de la societat * SL a junta general a celebrar en el domicili social el dia *, a les * hores. L'ordre del dia és el següent: (1.-Ampliació de capital. 2.- Donar nova redacció a l'art. * dels estatuts socials.-. 3.- Delegació de facultats. Els socis tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació des de la publicació d'aquesta convocatòria».)

Per tant, a la convocatòria ja consten els extrems que, si escau, estava previst modificar.

IV.- El text íntegre de la proposta i per tant de la modificació d'estatuts ha estat des de la convocatòria a la disposició dels socis en el domicili social.

V.- Celebrada la junta van assistir * socis amb dret a vot, que representen el % de capital, dels quals * socis van assistir personalment el que representa el % i * socis van assistir per representació, el que representa un percentatge del * del capital.

VI.- La junta va acordar, per unanimitat:

1.- Ampliar el capital de la societat en la quantitat de * euros * , mitjançant l'emissió de * participacions socials de * euros de valor nominal cadascuna, numerades del * al *, íntegrament desemborsades i de les mateixes característiques que les fins ara existents.

2.- Notificar en legal forma a cada un dels socis i, en especial, als no presents (no havent-hi cap usufructuari inscrit en el Llibre Registre de socis) l'acord d'ampliació i concedir el termini d'un mes, des de la remissió de la comunicació, per tal que puguin renunciar el seu dret de preferent adquisició o assumir les participacions. Acabat l'anterior termini, en cas de no ser assumides en la seva totalitat, l'òrgan d'administració ho comunicarà als que hagin assumit participacions per poder assumir les que quedin, en el termini de quinze dies des de l'acabament del termini abans esmentat d'un mes per a l'assumpció preferent; acabat aquest segon termini, podrà l'administració oferir les no assumides a tercers, en un nou termini màxim de quinze dies.

3.- Que si el total capital quedava assumit, passaria a ser de * euros i per tant caldria modificar l'article * dels estatuts socials.

4.- Facultar l'administració en els termes que resulten del certificat protocol·litzat.

VI.- Posteriorment, l'administració va acordar notificar legalment a tots els socis per escrit, indicant l'ampliació acordada i el termini d'un mes per a manifestar la seva renúncia o desig d'assumir la proporció, respectant també el dret proporcional de preferència.

Feta la pertinent comunicació, uns socis van renunciar el dret de preferent adquisició i d'altres en van fer ús; es va...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR