DECRET 105/1987, de 20 de febrer, pel qual es declara Parc Natural el massís del Montseny.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 229/1991.

L'article 29 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, disposa que la gestió dels parcs naturals correspon, en principi, als seus promotors i que el Decret de declaració pot establir la participació de la Generalitat, de les entitats locals, dels propietaris i de les entitats afectades en els òrgans rectors. D'altra banda, la disposició transitòria 1 de la Llei estableix que el Consell Executiu ha de dictar les disposicions necessàries per adaptar el règim de gestió establert per l'article 29 als patronats, les juntes o altres òrgans de gestió que hagin establert els Plans Especials urbanístics per a la protecció del paisatge.

A aquest efecte, les entitats públiques a les quals són adscrits aquest òrgans de gestió podien elevar en el termini de tres mesos, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, la proposta d'adaptació pertinent. Aquesta proposta, pel que respecta al massís del Montseny, ha estat lliurada per la Diputació de Barcelona dins del termini esmentat.

Així mateix, l'article 31 disposa que la designació de "Parc Natural" només es pot utilitzar per als espais que compleixen les condicions establertes per la Llei i, si s'escau, per la legislació bàsica estatal.

Vista la proposta de la Diputació de Barcelona;

Atesa l'exepcional diversitat biològica que atresora aquest massís, així com els seus extraordinaris valors paisatgístics;

Atesa la necessitat d'adaptar globalment el règim jurídic de l'espai protegit a la Llei 12/1985, per tal de fer viable el que perceptuen els diversos articles esmentats;

Atesa la conveniència de sistematitzar el més possible les denominacions i les funcions dels òrgans rectors dels espais naturals de protecció especials;

A proposta dels Consellers de Política Territorial i Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

D'acord amb el que estableix la Llei 12/1985, 13 de juny, d'espais naturals, es declara Parc Natural el massís del Montseny, amb l'objecte d'aconseguir la conservació dels seus qualificats valors naturals d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat dels recursos i l'activitat dels seus habitants.

Article 2

2.1 El Parc Natural del Montseny comprèn territoris dels municipis del Brull, Seva, i Viladrau, a la comarca d'Osona; d'Arbúcies, Breda, Riells i Viabrea, i Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva; i d'Aiguafreda, Campins, Cànoves, Fogars de Montclús, la Garriga, Gualba, Montmany, Montseny, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, a la comarca del Vallès Oriental. 2.2 La delimitació geogràfica del Parc Natural és l'especificada a l'annex del present Decret. 2.3 Es delimita una zona de protecció al voltant del Parc constituïda per l'àrea de pre-parc que defineix el Pla Especial del Parc del Montseny, la delimitació de la qual s'especifica a l'annex d'aquest Decret. Dins d'aquesta zona regiran les normes establertes per a la mateixa al Pla especial esmentat.

Article 3

Sens perjudici de les regulacions que amb caràcter complementari estableixin per a la totalitat o part de l'àmbit del Parc els Plans i normes corresponents, regiran les normes de caràcter general següents:

  1. El règim urbanístic serà el que estableix l'article 86.2 i concordants de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, de 9 d'abril de 1976. El Pla Especial de protecció del Parc Natural regularà detalladament els usos del sòl i l'edificació en cada zona, d'acord amb el que disposen la legislació urbanística i la Llei 12/1985, de 13 de juny.

  2. A l'interior del Parc seran autoritzats els usos culturals, pedagògics i científics congruents amb les finalitats i la naturalesa del Parc Natural. Així mateix, continuaran permesos els usos comercials i hotelers actualment existents i adaptats a les característiques tradicionals del lloc.

  3. Els usos cinegètics se subjectaran a les limitacions que, d'acord amb la legislació específica, s'estableixen per tal d'evitar una pressió excessiva sobre les poblacions animals.

  4. A més dels usos expressats en els dos paràgrafs anteriors, seran admesos únicament els aprofitaments forestals i agropecuaris de caràcter tradicional directament relacionats amb la naturalesa i la destinació de la finca.

  5. Tots aquells usos no especificats anteriorment es consideren incompatibles dins de l'ambit del Parc.

  6. Es prohibeix expressament: La instal·lació d'elements artificials que limitin el camp visual, trenquin l'harmonia del paisatge o desfigurin les seves perspectives. L'àmbit del Parc Natural tindrà la consideració de paisatge obert als efectes del que estableix l'article 7 de la Llei 12/1985, de 13 de juny. La introducció sense l'autorització de l'òrgan rector competent d'espècies vegetals i animals que no siguin autòctones. La circulació amb mitjans motoritzats fora dels vials permesos, excepte quan es tracti de la realització d'activitats silvícoles, agropecuàries o relacionades amb la gestió del Parc. Encendre foc fora dels indrets assenyalats.

  7. Edificacions. L'àmbit del Parc Natural, té la condició d'inedificable amb l'única excepció d'aquells equipaments comunitaris destinats, d'acord amb el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR