DECRET 106/1987, de 20 de febrer, pel qual es declaren Parc Natural el massís de Sant Llorenç de Munt i la serra de l'Obac.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

L'article 29 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, disposa que la gestió dels parcs naturals correspon, en principi, als seus promotors i que el Decret de declaració pot establir la participació de la Generalitat, de les entitats locals, dels propietaris i de les entitats afectades en els òrgans rectors. D'altra banda, la disposició transitòria 1 de la Llei institueix que el Consell Executiu ha de dictar les disposicions necessàries per adaptar el règim de gestió establert per l'article 29 als patronats, les juntes o altres òrgans de gestió que hagin establert els plans especials urbanístics per a la protecció del paisatge.

A aquest efecte, les entitats públiques a les quals estan adscrits aquests òrgans de gestió podien elevar en el termini de tres mesos, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, la proposta d'adaptació pertinent. Aquesta proposta, pel que respecta al massís de Sant Llorenç del Munt i la serra de l'Obac, ha estat lliurada per la Diputació de Barcelona dins el termini esmentat.

Així mateix, l'article 31 disposa que la designació de "parc natural" només es pot utilitzar per als espais que compleixen les condicions establertes per la Llei i, si s'escau, per la legislació bàsica estatal.

Vista la proposta de la Diputació de Barcelona;

Atesos els remarcables valors ecològics i paisatgístics del massís de Sant Llorenç del Munt i de la serra de l'Obac com a notable singularitat geològica que conté una excel·lent representació de la diversitat dels sistemes naturals típicament mediterranis de les serres litorals catalanes;

Atesa la necessitat d'adaptar globalment el règim jurídic de l'espai protegit a la Llei 12/1985 per tal de fer viable el que preceptuen els diferents articles esmentats;

Atesa la conveniència de sistematitzar en el que sigui possible les denominacions i les funcions dels òrgans rectors dels espais naturals de protecció especial;

A proposta dels Consellers de Política Territorial i Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

D'acord amb el que estableix la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, es declaren parc natural el massís de Sant Llorenç del Munt i la serra de l'Obac, amb l'objecte d'aconseguir la conservació dels seus qualificats valors naturals d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat dels seus recursos i l'activitat dels seus habitants.

Article 2

2.1 El parc natural de Sant Llorenç del Munt i la serra de l'Obac comprenen territoris dels municipis de Mura, el Pont de Vilomara i Rocafort i Sant Vicenç de Castellet, a la comarca del Bages, i dels municipis de Castellar del Vallès, Matadepera, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Terrassa i Vacarisses, a la comarca del Vallès Occidental. 2.2 La delimitació geogràfica del parc natural és l'especificada a l'annex del present Decret.

Article 3

Sens perjudici de les regulacions que amb caràcter complementari estableixin per a la totalitat o part de l'àmbit del parc els plans i les normes corresponents, regiran les normes de caràcter general següents:

  1. El règim urbanístic serà l'establert per l'article 86.2 i concordants de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, de 9 d'abril de 1976. El pla especial de protecció del parc natural regularà detalladament els usos del sòl i l'edificació en cada zona, d'acord amb el que disposen la legislació urbanística i la Llei 12/1985, de 13 de juny.

  2. A l'interior del parc seran autoritzats els usos culturals pedagògics i científics congruents amb les finalitats i la naturalesa del parc natural. Així mateix, continuaran permesos els usos comercials i hotelers actualment existents i adaptats a les característiques tradicionals del lloc.

  3. Els usos cinegètics se subjectaran a les disposicions que, d'acord amb la legislació específica, siguin establertes per tal d'evitar una pressió excessiva sobre les poblacions animals.

  4. A més dels usos expressats en els dos paràgrafs anteriors, seran admesos únicament els aprofitaments forestals i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR